8 chứng đắc

(Tám chứng đắc) Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện...

Read more

Có 4 loại sanh ra

(Bốn loại sanh) Này Sariputta, có bốn loại sanh. Thế nào là bốn? Noãn sanh, Thai sanh, Thấp sanh, Hóa...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3