Ác kiến cần tránh

Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Lohicca khởi lên ác kiến sau đây: “Ở đời, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn chứng được...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4