CÁC GIẢNG SƯ

     I.        CÁC GIẢNG SƯ THẦY THÍCH THIỆN THUẬN THẦY THÍCH TRÍ HUỆ THẦY THÍCH PHƯỚC TIẾN THẦY THÍCH NHẬT TỪ    THẦY THANH TỪ THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH THẦY THÍCH GIÁC HẠNH THẦY THÍCH CHÂN QUANG  THẦY THÍCH THIỆN XUÂN THẦY THÍCH THIỆN TUỆ THẦY THÍCH PHÁP

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí