8 chứng đắc

(Tám chứng đắc) Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4