Trí tuệ của Phật

Rồi Tôn giả Ratthapala đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên....

Read more
Page 1 of 11 1 2 11