Kinh Trường Bộ – Tập I – 03. Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 3. Kinh Ambattha (A-ma-trú) (Ambattha sutta) Tụng phẩm thứ nhất Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la), cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la-môn ở Kosala tên là Icchànankala.

Kinh Trường Bộ – Tập I – 04. Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 4. Kinh Sonadanda (Chủng Ðức) (Sonadanda sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong xứ Anga (Ương-già) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đến tại thành Campà (Chiêm-bà) và tại Campà, Thế Tôn ở trên bờ hồ Gaggara

Kinh Trường Bộ – Tập I – 06. Kinh Mahàli (Mahàli sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 06. Kinh Mahàli (Mahàli sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly) ở giảng đường Trùng Các, rừng Ðại Lâm. Lúc bấy giờ, một số đông sứ giả Bà-la-môn nước Kosala (Câu-tất-la) và nước

Kinh Trường Bộ – Tập I – 07. Kinh Jàliya (Jàliya sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 7. Kinh Jàliya (Jàliya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở Kosambi, vườn Ghositàràma. Lúc bấy giờ có hai du sĩ, Mandissa và Jàliya, đệ tử của Dàrupattika, đến tại chỗ đức Thế Tôn ở, nói

Kinh Trường Bộ – Tập I – 10. Kinh Subha (Tu-bà) (Subha sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 10. Kinh Subha (Tu-bà) (Subha sutta) Tụng phẩm I Như vậy tôi nghe. Một thời, Ðại đức Ananda ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), tại rừng Jetavana (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc), sau khi đức Thế Tôn nhập diệt không

Kinh Trường Bộ – Tập I – 14. Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 14. Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta) Tụng phẩm I Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại nước Sàvatthi (Xá-vệ) rừng Jeta (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc), trong am thất cây Kareri (Hoa Lâm). Lúc bấy

Kinh Trường Bộ – Tập II – 20. Kinh Ðại hội (Mahàsamaya sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập II (Kinh số 17-34) 20. Kinh Ðại hội (Mahàsamaya sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại bộ lạc Sakka (Thích-ca), thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở Ðại Lâm (Mahàvana), cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, tất cả đều là

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí