Trí tuệ là số 1

I. Sàlà (S.v,227) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala, tại một làng...

Read more
Page 1 of 2 1 2