Tư thế ngồi thiền

(VIII) (28) Các Thời Gian (2) Một thời, rất nhiều Tỷ-kheo trú tại Bàrànasi, chỗ chư Thiên đọa xứ, vườn...

Read more