Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí

Kinh PALI tiếng Việt

Mục lục KINH TRƯỜNG BỘ 34 bài - tiếng Việt:

Các thập kỷ qua đã hình thành nhiều bản dịch Việt văn về Kinh, Luật, Luận thuộc Nam tạng và Bắc tạng. Ðây là các công trình cá nhân và là công trình của vài trường Cao đẳng Phật học. Mãi đến năm 1990, ngót mười năm sau ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất các hệ phái Phật giáo trên ba miền đất nước, Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Ðại Tạng Kinh Việt Nam mới chính thức được thành lập. Năm 1991, được sự ủng hộ của Ban Tôn giáo Chính phủ và sự chấp thuận của Cục Xuất bản, Hà Nội, Giáo hội khởi đầu ấn hành bộ Trường A Hàm và bộ Trường Bộ Kinh mở đầu Ðại Tạng Kinh Việt văn đầu tiên. Phật sự phiên dịch và ấn hành này là Phật sự quan trọng bậc nhất hiện nay của Giáo hội đáp ứng được lòng mong mỏi thiết tha của nhiều thế hệ Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam.

Bộ Kinh Trường Bộ do Hòa thượng Thích Minh Châu, Tiến sĩ Phật học tại Viện Phật học Nalandà, Ấn Ðộ, hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấn hành Ðại Tạng Kinh Việt Nam, dịch. Năm 1991, Hòa thượng thân hành hiệu đính bản dịch trước khi đưa ra ấn hành. Chúng tôi đặt nhiều tin tưởng vào sự trung thành của bản dịch đối với nguyên bản Pàli.

Thay mặt Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Ðại Tạng Kinh Việt Nam, chúng tôi cầu nguyện cho Phật sự phiên dịch và ấn hành Ðại Tạng Kinh Việt Nam trọng đại này sớm thành tựu viên mãn.

Thay mặt Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Thay mặt Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam

Pháp Chủ GHPGVN,
Hòa thượng Thích Ðức Nhuận
1991

Tập I

Tập II

Mục lục KINH TRUNG BỘ 152 bài - tiếng Việt:

Tập 1 - KINH TRUNG BỘ tiếng Việt:

Tập 2 - KINH TRUNG BỘ tiếng Việt:

Tập 3 - KINH TRUNG BỘ tiếng Việt:

Mục lục KINH TĂNG CHI BỘ 174 bài-tiếng Việt:

Giới thiệu:
Kinh Anguttara Nikàya, dịch là Kinh Tăng Chi Bộ, là bộ thứ tư trong năm bộ kinh tạng Pali: Dìgha Nikàya (Kinh Trường Bộ), Majjhima Nikàya (Kinh Trung Bộ), Samyutta Nikàya (Kinh Tương Ưng Bộ), Anguttara Nikàya (Kinh Tăng Chi Bộ), và Khuddaka Nikàya (Kinh Tiểu Bộ).

Bộ kinh nầy được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali sang Việt ngữ năm 1976-1977, và được Viện Phật Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, ấn hành năm 1980-1981. Trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được hiệu đính thành 4 tập và tái bản năm 1996, qua số thứ tự 21, 22, 23, và 24.

Kinh Tăng Chi Bộ là một bộ kinh được sắp theo pháp số, từ một pháp đến mười một pháp, phân thành 11 chương (nipàtas). Mỗi chương lại chia thành nhiều phẩm (vaggas). Chương Một Pháp (Ekaka Nipàta) gồm các kinh đề cập đến một pháp. Chương Hai Pháp (Duka Nipàta) gồm các kinh có liên quan đến hai pháp, v.v... và tuần tự như thế đến Chương Mười Một Pháp (Ekàdasaka Nipata) gồm các kinh có đề cập đến 11 pháp. Tổng cộng số kinh được ghi nhận là 2,308 bài kinh, nhưng con số này không thống nhất vì số kinh phân biệt không được rõ ràng, và có học giả tính theo số đoạn, tổng cộng là 7,557.

Kinh Tăng Chi Bộ của tạng Pali có bộ chữ Hán tương đương là Kinh Tăng Nhất A-hàm (Ekottara-Agama) do ngài Tăng-già Ðề-bà (Sanghadeva) dịch từ bộ chữ Sanskrit năm 397 TL, trong đời nhà Tiền Tần, và đã được quí ngài Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Thích Thanh Từ dịch sang Việt văn (Ðại tạng kinh Việt Nam, số 25, 26, 27).

Chương Một Pháp

Chương Bảy Pháp

Chương Tám Pháp

Chương Chín Pháp

Chương Mười Một Pháp

Mục lục KINH TƯƠNG ƯNG BỘ 136 bài - tiếng Việt:

Thiên có kệ
Thiên Nhân Duyên
Thiên Uẩn
Thiên Sáu Xứ
Thiên Đại Phẩm

Mục lục KINH TIỂU BỘ tiếng Việt:

 1. Tổng quan Tiểu Bộ Kinh - Khuddaka Nikàya - Ðại Tạng Kinh
Kinh Pháp Cú
Kinh Phật Thuyết Như Vậy
Kinh Phật Tự Thuyết
Kinh Tập
 1. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga - 01 và 02. Kinh Rắn
 2. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .03. Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng
 3. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .04. Kinh Bhàradvàja, Người Cày Ruộng
 4. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .05. Kinh Cunda
 5. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .06. Kinh Bại Vong
 6. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .07. Kinh Kẻ Bần Tiện (Vasalasuttam)
 7. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .08. Kinh Từ Bi (Metta Sutta)
 8. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .09. Kinh Hemavata
 9. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .10. Kinh Alavaka
 10. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .11. Kinh Thắng Trận
 11. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .12. Kinh ẩn sĩ
 12. TB.T01.KT.C2.01. Kinh Châu Báu .Ratana Sutta)
 13. TB.T01.KT.C2.02. Kinh Hôi Thối .Amagandha)
 14. TB.T01.KT.C2.03. Kinh Xấu Hổ
 15. TB.T01.KT.C2.04. Kinh Ðiềm Lành Lớn .Kinh Ðại Hạnh Phúc (Mahamangala Sutta)
 16. TB.T01.KT.C2.05. Kinh Sùciloma
 17. TB.T01.KT.C2.06. Kinh Hành Chánh Pháp
 18. TB.T01.KT.C2.07. Kinh Pháp Bà-la-môn
 19. TB.T01.KT.C2.08. Kinh Chiếc Thuyền
 20. TB.T01.KT.C2.09. Thế Nào là Giới
 21. TB.T01.KT.C2.10. Kinh Ðứng Dậy
 22. TB.T01.KT.C2.11. Kinh Ràhula
 23. TB.T01.KT.C2.12. Kinh Vangìsa
 24. TB.T01.KT.C2.13. Kinh Chánh xuất gia
 25. TB.T01.KT.C2.14. Kinh Dhammika
 26. TB.T01.KT.C3.01. Kinh Xuất Gia
 27. TB.T01.KT.C3.02. Kinh Tinh Cần
 28. TB.T01.KT.C3.03. Kinh Khéo Thuyết
 29. TB.T01.KT.C3.04. Kinh Sundarika Bhàradvàja
 30. TB.T01.KT.C3.05. Kinh Màgha
 31. TB.T01.KT.C3.06-07. Kinh Sabhiya
 32. TB.T01.KT.C3.08-09. Kinh Mũi Tên
 33. TB.T01.KT.C3.10. Kinh Kokàliya
 34. TB.T01.KT.C3.11. Kinh Nàlaka
 35. TB.T01.KT.C3.12. Kinh Hai Pháp Tuỳ Quán
 1. KTB.T01.KT.C4.01. Kinh về Dục
 2. KTB.T01.KT.C4.02. Kinh Hang Ðộng tám kệ
 3. KTB.T01.KT.C4.03. Kinh Sân Hận tám kệ
 4. KTB.T01.KT.C4.04. Kinh Thanh Tịnh tám kệ
 5. KTB.T01.KT.C4.05. Kinh Tối Thắng tám kệ
 6. KTB.T01.KT.C4.06. Kinh Già
 7. KTB.T01.KT.C4.07. Kinh Tissametteyya
 8. KTB.T01.KT.C4.08. Kinh Pasùra
 9. KTB.T01.KT.C4.09. Kinh Màgandiya
 10. KTB.T01.KT.C4.10. Kinh Trước khi bị hủy hoại
 11. KTB.T01.KT.C4.11. Kinh Tranh luận
 12. KTB.T01.KT.C4.12. Những vấn đề nhỏ bé
 13. KTB.T01.KT.C4.13. Những vấn đề to lớn
 14. KTB.T01.KT.C4.14. Kinh Tuvataka (Con đường mau chóng)
 15. KTB.T01.KT.C4.15. Kinh Chấp trượng
 16. KTB.T01.KT.C4.16. Kinh Sàriputta (Xá-lợi-phất)
 17. KTB.T01.KT.C5.01. Bài kệ mở đầu
 18. KTB.T01.KT.C5.02. Câu hỏi của thanh niên A-ji-ta
 19. KTB.T01.KT.C5.03. Các câu hỏi của thanh niên Tissametmeyya
 20. KTB.T01.KT.C5.04. Câu hỏi của thanh niên Punnaka
 21. KTB.T01.KT.C5.05. Câu hỏi của thanh niên Mettagu
 22. KTB.T01.KT.C5.06. Câu hỏi của thanh niên Dhotaka
 23. KTB.T01.KT.C5.07. Câu hỏi của thanh niên Upasiva
 24. KTB.T01.KT.C5.08. Các câu hỏi của thanh niên Nanda
 25. KTB.T01.KT.C5.09. Các câu hỏi của thanh niên Hemaka
 26. KTB.T01.KT.C5.10. Câu hỏi của thanh niên Todeyya
 27. KTB.T01.KT.C5.11. Câu hỏi của thanh niên Kappa
 28. KTB.T01.KT.C5.12. Câu hỏi của thanh niên Jatukanni
 29. KTB.T01.KT.C5.13. Câu hỏi của thanh niên Bhadràvudha
 30. KTB.T01.KT.C5.14. Câu hỏi của thanh niên Udaya
 31. KTB.T01.KT.C5.15. Câu hỏi của thanh niên Posàla
 32. KTB.T01.KT.C5.16. Câu hỏi của thanh niên Mogharàja
 33. KTB.T01.KT.C5.17. Câu hỏi của thanh niên Pingiya
 34. KTB.T01.KT.C5.18. Kết luận
Trưởng Lão Tăng Kệ
Trưởng Lão Ni Kệ
Chuyện Tiền Thân Đức Phật
 1. ​​​​​​​KTB.T04 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) - C01.01. PHẨM APANNAKA
 2. KTB.T04 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) - C01.02. PHẨM GIỚI
 3. KTB.T04 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) - C01.03. PHẨM KURUNGA
 4. KTB.T04 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) - C01.04. PHẨM KULAVAKA
 5. KTB.T04 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) - C01.05. PHẨM LỢI ÁI
 6. KTB.T04 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) - C01.06. PHẨM ÀSIMSA
 7. KTB.T04 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) - C01.07. PHẨM NỮ NHÂN
 8. KTB.T04 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) - C01.08. PHẨM VARANA
 9. KTB.T04 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) - C01.09. PHẨM APAYIMHA
 10. KTB.T04 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) - C01.10. PHẨM LITTA
 11. KTB.T04 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) - C01.11. PHẨM PAROSATA
 12. KTB.T04 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) - C01.12. PHẨM HAMSA
 13. KTB.T05 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) - C01. Một bài kệ - 01. PHẨM KUSANÀLI
 14. KTB.T05 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) - C01. Một bài kệ - 02. PHẨM ASAMPADÀNA
 15. KTB.T05 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) - C01. Một bài kệ - 03. PHẨM KAKANTAKA
 16. KTB.T05 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) - C02. Hai bài kệ - 04. PHẨM DALHA
 17. KTB.T05 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) - C02. Hai bài kệ - 05. PHẨM SANTAHAVA
 18. KTB.T05 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) - C02. Hai bài kệ - 06. PHẨM THIỆN PHÁP
 19. KTB.T05 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) - C02. Hai bài kệ - 07. PHẨM ASADISA
 20. KTB.T05 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) - C02. Hai bài kệ - 08. PHẨM RUHAKA
 21. KTB.T05 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) - C02. Hai bài kệ - 09. PHẨM NATAMDAIHA
 22. KTB.T05 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) - C02. Hai bài kệ - 10. PHẨM BIRANATTHAMBHAKA
 23. KTB.T05 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) - C02. Hai bài kệ - 11. PHẨM KHÀSÀVA
 24. KTB.T05 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) - C02. Hai bài kệ - 12. PHẨM UPÀHANA
 25. KTB.T05 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) - C02. Hai bài kệ - 13. PHẨM SIGÀLA
 26. KTB.T05 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) - C03.14. PHẨM SANKAPPA
 27. KTB.T05 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) - C03.15. PHẨM KOSYA
 28. KTB.T06 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) - C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 264-273)
 29. KTB.T06 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) - C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 274-280)
 30. KTB.T06 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) - C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 281-285)
 31. KTB.T06 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) - C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 286-300)
 32. KTB.T06 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) - C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 301-309)
 33. KTB.T06 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) - C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 310-317)
 34. KTB.T06 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) - C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 318-325)
 35. KTB.T06 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) - C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 326-337)
 36. KTB.T06 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) - C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 338-350)
 37. KTB.T06 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) - C05. Phẩm Năm Bài Kệ (tt 351-358)
 38. KTB.T06 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) - C05. Phẩm Năm Bài Kệ (tt 359-371)
 39. KTB.T06 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) - C06. Phẩm Sáu Bài Kệ (tt 372-378)
 40. KTB.T06 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) - C06. Phẩm Sáu Bài Kệ (tt 379-386)
 41. KTB.T06 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) - C06. Phẩm Sáu Bài Kệ (tt 387-395)
 42. KTB.T07 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) - C07. Phẩm bảy bài kệ
 43. KTB.T07 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) - C07. Phẩm bảy bài kệ (tt 407 - 416)
 44. KTB.T07 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) - C08. Phẩm Tám Bài Kệ
 45. KTB.T07 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) - C08. Phẩm Tám Bài Kệ (tt 422 - 426)
 46. KTB.T07 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) - C09. Phẩm Chín Bài Kệ
 47. KTB.T07 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) - C09. Phẩm Chín Bài Kệ (tt 433 - 438)
 48. KTB.T07 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) - C10. Phẩm Mười Bài Kệ
 49. KTB.T07 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) - C10. Phẩm Mười Bài Kệ (tt 447- 454)
 50. KTB.T07 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) - C11. Phẩm Mười Một Bài Kệ
 51. KTB.T07 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) - C11. Phẩm Mười Một Bài Kệ (tt 460-463)
 52. KTB.T07 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) - C12. Phẩm Mười Hai Bài Kệ
 53. KTB.T07 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) - C12. Phẩm Mười Hai Bài Kệ (tt 468 - 473)
 54. KTB.T08 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) - C13. Phẩm Mười ba bài kệ
 55. KTB.T08 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) - C13. Phẩm Mười ba bài kệ (tiếp theo)
 56. KTB.T08 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) - C14. Tạp phẩm
 57. KTB.T08 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) - C14. Tạp phẩm (tiếp theo)
 58. KTB.T08 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) - C15. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ
 59. KTB.T08 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) - C15. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ (tiếp theo)
 60. KTB.T08 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) - C16. Phẩm Ba mươi bài kệ
 61. KTB.T08 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) - C16. Phẩm Ba mươi bài kệ (tiếp theo)
 62. KTB.T09 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) - C17. Phẩm Bốn Mươi Bài Kệ
 63. KTB.T09 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) - C18. Phẩm Năm Mươi Bài Kệ
 64. KTB.T09 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) - C19. Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ
 65. KTB.T09 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) - C20. Phẩm Bảy Mươi Bài Kệ
 66. KTB.T09 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) - C21. Phẩm Tám Mươi Bài Kệ
 67. KTB.T09 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) - C22. Đại Phẩm
 68. KTB.T10 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) - C22. Đại Phẩm (540)
 69. KTB.T10 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) - C22. Đại Phẩm (541)
 70. KTB.T10 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) - C22. Đại Phẩm (542)
 71. KTB.T10 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) - C22. Đại Phẩm (543)
 72. KTB.T10 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) - C22. Đại Phẩm (544)
 73. KTB.T10 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) - C22. Đại Phẩm (545)
 74. KTB.T10 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) - C22. Đại Phẩm (546)
 75. KTB.T10 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) - C22. Đại Phẩm (547)