Các biểu đồ Vi Diệu Pháp

Chân thành cám ơn đạo hữu Lê Trung Thành đã gửi tặng các bản đồ hoạ vi tính
(Bình Anson, 03-2004)

Phụ đính 2006:
(Bình Anson sưu tập, tháng 5-2006)

1. Bảng nêu Vi Diệu Pháp (1)

2. Bảng nêu Vi Diệu Pháp (2)

3. Lược đồ tổng quát

4. Lược đồ Sở hữu tâm (Tâm sở)

5. Biệt cảnh

6. Bảng nêu Vi Diệu Pháp (3)

7. Liệt kê chi tiết bảng nêu VDP
              

8. Tóm tắt các pháp