Các Triết Gia Ca Ngợi Đạo Phật

Philosophers praise Buddhism

v  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

“Lịch sử thế giới chuyển dịch từ Đông sang Tây, đối với Âu châu chắc chắn là chấm dứt lịch sử, Á châu mới bắt đầu.”

(Lịch Sử Triết Học)


“The history of the world travels from East to West, for Europe is absolutely the end of history, Asia is the beginning.”
(The Philosophy of History)

v  James Allen (1864-1912)

“Đức Phật được cho là có cái nhìn về thế giới tâm linh thuần khiết, rực rở và hòa bình hoàn hảo, và Ngài đã thể nhập vào trong ấy.”

(Khi Con Người Tư Duy)


“Buddha beheld the vision of a spiritual world of stainless.
beauty and perfect peace, and he entered into it.”
(As a man thinketh)

v  Karl Jaspers (1883-1969) 

“Trong Đức Phật và Đạo Phật tuôn chảy một cội nguồn mà những người phương Tây chúng ta chưa đề cập đến, và kết quả là có một sự giới hạn với việc thông hiểu của chúng ta. Chúng ta trước nhất phải nhận ra rằng Đạo Phật cách biệt xa chúng ta và từ bỏ tất cả những phương pháp nhanh chóng, dễ dàng của việc đến gần nó[1]. Để tham dự trong tinh túy chân lý của Đức Phật, chúng ta phải chấm dứt những gì chúng ta là.”

“Sự thật là cuộc đời của Đức Phật là khả dĩ và cuộc sống của Đạo Phật đã là một thực tiển trong nhiều vùng ở Á châu, cho đến chúng ta ngày nay – đây là một sự kiện vĩ đại và quan trọng.

[1]Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp

(Những Triết Gia Vĩ Đại)


“In Buddha and Buddhism there flows a source which we Westerners have not tapped, and consequently there is a limit to our understanding. We must first of all acknowledgh that Buddhism is far removed from us and renounce all quick, easy ways of coming closer to it. To participate in the essence of Buddha’s truth, we should have to cease to be what we are.”
“The fact that Buddha’s life was possible and that Buddhist life has been a reality in various parts of Asia down to our own day — this is a great and important fact.”
“It points to the questionable essence of man.”
(THE GREAT PHILOSOPHERS)

v  Friedrich Nietzsche (1844-1900)

“Đạo Phật thực tiển một trăm lần hơn Ki Tô Giáo. Đạo Phật là tôn giáo tích cực chân thành duy nhất chạm trán trong lịch sử.”


“Buddhism is a hundred times as realistic as Christianity. Buddhism is the only genuinely positive religion to be encountered in history.”
(THE ANTICHRIST)

https://thuvienhoasen.org/a15510/nhung-nguoi-noi-tieng-ca-ngoi-dao-phat-ke-ca-tong-thong-hoa-ky-tue-uyen-chuyen-ngu