Kinh Trung Bộ – Tập II – 54. Kinh Potaliya (Potaliya sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập II (Kinh số 51-100) 54. Kinh Potaliya (Potaliya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Anguttarapa. Apana là một thị trấn của Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào Apana để khất thực. Sau khi

Kinh Trung Bộ – Tập II – 55. Kinh Jìvaka (Jìvaka sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập II (Kinh số 51-100) 55. Kinh Jìvaka (Jìvaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại rừng xoài của Jivaka Komarabhacca. Rồi Jivaka Komarabhacca đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn,

Kinh Trung Bộ – Tập II – 56. Kinh Ưu-ba-ly (Upàli sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập II (Kinh số 51-100) 56. Kinh Ưu-ba-ly (Upàli sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalanda, trong rừng Pavarikamba. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta trú tại Nalanda cùng với đại chúng Nigantha (Ly Hệ Phái). Rồi Nigantha Dighatapassi (Trường Khổ

Kinh Trung Bộ – Tập II – 51. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập II (Kinh số 51-100) 51. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ Gaggara cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa, con trai người huấn luyện voi và Du sĩ Kandaraka đi đến chỗ

Kinh Trung Bộ – Tập II – 52. Kinh Bát thành (Atthakanàgara sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập II (Kinh số 51-100) 52. Kinh Bát thành (Atthakanàgara sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Ananda trú ở Vesali (Tỳ-xá-ly), tại Beluvagàmaka (ấp Trúc Lâm). Lúc bấy giờ gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka đến tại Pataliputta (thành Ba-la-lị-phất) có

Kinh Trung Bộ – Tập II – 65. Kinh Bhaddàli (Bhaddàli sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập II (Kinh số 51-100) 65. Kinh Bhaddàli (Bhaddàli sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. –“Bạch Thế Tôn”, các Tỷ-kheo ấy

Kinh Trung Bộ – Tập II – 67. Kinh Càtumà (Càtumà sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập II (Kinh số 51-100) 67. Kinh Càtumà (Càtumà sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Catuma trong rừng cây Kha-lưu-lạc (Myrobalan). Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm Tỷ-kheo, do Sariputta (Xá-lợi-phất) và Moggallana (Mục-kiền-liên) cầm đầu cùng đến Catuma để

Kinh Trung Bộ – Tập II – 68. Kinh Nalakapàna (Nalakapàna sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập II (Kinh số 51-100) 68. Kinh Nalakapàna (Nalakapàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala (Câu-tát-la) tại Nalakapana, rừng cây Palasa. Lúc bấy giờ nhiều Thiện gia nam tử có danh tiếng, vì lòng tin Thế Tôn,

Kinh Trung Bộ – Tập II – 69. Kinh Gulisàni (Gulisàni sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập II (Kinh số 51-100) 69. Kinh Gulisàni (Gulisàni sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo Gulissani là vị sống tại rừng núi, hành động

Kinh Trung Bộ – Tập II – 70. Kinh Kìtàgiri (Kìtàgiri sutta)

  Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập II (Kinh số 51-100) 70. Kinh Kìtàgiri (Kìtàgiri sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở Kasi cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo, Ta ăn, từ bỏ ăn ban

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí