Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Chương I – Một Pháp

XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-10 Các Vị Tỷ Kheo

 1. – Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Anna Kondanno (A-nhã Kiều-trần-như).
 2. Trong các vị đệ tử… đại trí tuệ, tối thắng là Sàriputta.
 3. Trong các vị đệ tử… có thần thông, tối thắng là Mahàmoggalàna.
 4. Trong các vị đệ tử… thuyết về hạnh đầu đà, tối thắng là Mahàkassapa.
 5. Trong các vị đệ tử… thiên nhãn, tối thắng là Anuruddha.
 6. Trong các vị đệ tử… thuộc gia đình quý tộc, tối thắng là Bhaddiya Kàligodhàputta.
 7. Trong các vị đệ tử… có âm thanh vi diệu, tối thắng là Lakuntaka (người lùn) Bhaddiya.
 8. Trong các vị đệ tử… rống tiếng rống con sư tử, tối thắng là Pindola Bhàradvàja.
 9. Trong các vị đệ tử… thuyết pháp, tối thắng là Punna Mantàniputta.
 10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, thuyết giảng rộng rãi những điều được nói lên một cách vắn tắt, tối thắng là Mahàkaccàna.

1-11 Các Vị Tỷ Kheo

 1. – Trong các vị Tỷ-kheo của Ta có thể dùng ý hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Cullapanthaka.
 2. Trong các vị đệ tử… thiện xảo về tâm thắng tiến, tối thắng là Cullapanthaka.
 3. Trong các vị đệ tử… thiện xảo về tưởng thắng tiến, tối thắng là Mahàpanthaka.
 4. Trong các vị đệ tử… trú không có tranh luận, tối thắng là Subhuti.
 5. Trong các vị đệ tử… đáng được cúng dường, tối thắng là Subhuti.
 6. Trong các vị đệ tử… tu ở rừng, tối thắng là Revata Khadiravaniya.
 7. Trong các vị đệ tử… tu Thiền, tối thắng là Kankha Revata.
 8. Trong các vị đệ tử… tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sono Koliviso.
 9. Trong các vị đệ tử… khéo nói, tối thắng là Sono Kutikanna.
 10. Trong các vị đệ tử… nhận được đồ cúng dường, tối thắng là Sivali.
 11. Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải, tối thắng là Vakkali.

1-10 Các Vị Tỷ Kheo

 1. – Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, tối thắng là Ràhula.
 2. Trong các vị đệ tử… xuất gia vì lòng tin, tối thắng là Ratthapàla.
 3. Trong các vị đệ tử… đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối thắng là Kunda Dhàna.
 4. Trong các vị đệ tử… đầy đủ biện tài, tối thắng là Vangìsa.
 5. Trong các vị đệ tử… dễ mến toàn diện, tối thắng là Upasena Vangantaputta.
 6. Trong các vị đệ tử… sửa soạn chỗ ngồi, chỗ nằm, tối thắng là Dabba Mallaputta.
 7. Trong các vị đệ tử… được chư Thiên ái mộ, tối thắng là Pilindavaccha.
 8. Trong các vị đệ tử… có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bàhiva Dàructriya.
 9. Trong các vị đệ tử… thuyết giảng vi diệu, tối thắng là Kumara Kassapa.
 10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô ngại giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Màhàkotthita.

1-16 Các Vị Tỷ Kheo

 1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ananda.
 2. Trong các vị đệ tử… đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda
 3. Trong các vị đệ tử… đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda.
 4. Trong các vị đệ tử… đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda.

5.Trong các vị đệ tử… thị giả, tối thắng là Ananda.

 1. Trong các vị đệ tử… có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa.
 2. Trong các vị đệ tử… làm cho các gia đình hoan hỷ, tối thắng là Kàludàyì.
 3. Trong các vị đệ tử… không có bệnh hoạn, tối thắng là Bakkula.
 4. Trong các vị đệ tử… nhớ đến các đời sống quá khứ, tối thắng là Sobhita.
 5. Trong các vị đệ tử… trì Luật, tối thắng là Upàli.
 6. Trong các vị đệ tử… giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là Nandaka.
 7. Trong các vị đệ tử… hộ trì các căn môn, tối thắng là Nanda.
 8. Trong các vị đệ tử… thiện xảo về hỏa giới, tối thắng là Sàgata.
 9. Trong các vị đệ tử… giáo giới Tỷ-kheo, tối thắng là Màhakappina.
 10. Trong các vị đệ tử… năng khởi biện tài, tối thắng là Ràdha.
 11. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Mogharàjà.

1-13 Nữ Ðệ Tử Tỷ Kheo Ni

 1. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của Ta, tối thắng là Màhàpàjapati Gotamì.
 2. Trong các vị nữ đệ tử… đại trí tuệ, tối thắng là Khemà.
 3. Trong các vị nữ đệ tử… đầy đủ thần thông, tối thắng là Uppalavannà.
 4. Trong các vị nữ đệ tử… trì Luật, tối thắng là Patàcàrà.
 5. Trong các vị nữ đệ tử… thuyết pháp, tối thắng là Dhammadinnà.
 6. Trong các vị nữ đệ tử… tu Thiền, tối thắng là Nandà.
 7. Trong các vị nữ đệ tử… tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sonà.
 8. Trong các vị nữ đệ tử… thiên nhãn, tối thắng là Sakulà.
 9. Trong các vị nữ đệ tử… có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bhaddà Kundalakesà.
 10. Trong các vị nữ đệ tử… nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng là Bhaddà Kapilànì.

11.Trong các vị nữ đệ tử… đã chứng đạt đại thắng trí, tối thắng là Bhaddà Kaccana.

 1. Trong các vị nữ đệ tử… mang thô y, tối thắng là Kisàgotami.
 2. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đầy đủ tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Sigalàmàtà.

1-10 Nam Cư Sĩ

 1. – Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người buôn bán Tapassu Bhallikà.
 2. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ … bố thí, tối thắng là gia chủ Sudatta Anàthapindika.
 3. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ … thuyết pháp, tối thắng là Citta Macchikassandika.
 4. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ … nhiếp phục một hội chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tối thắng là Hatthaka Alavaka.
 5. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ … bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Mahànàma Sakka.
 6. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ … bố thí các món đồ khả ý, tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika.
 7. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ … hộ trì Tăng chúng, tối thắng là Hatthigàmala Uggàta.
 8. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ … có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Sùra Ambattha.
 9. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ … được dân chúng kính mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca.
 10. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là gia chủ Nakulapità.

1-10 Nữ Cư Sĩ

 1. -Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà Senàndìhità.
 2. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … bố thí, tối thắng là Visàkhà Migàramàtà.
 3. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … nghe nhiều, tối thắng là Khujjuttar.
 4. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati.
 5. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … tu Thiền, tối thắng là Uttarà Nandamàtà.
 6. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Suppavàsà Koliyadhita.
 7. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … săn sóc người bệnh, tối thắng là nữ cư sĩ Suppiyà.
 8. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Kàtiyànì.
 9. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … nói chuyện một cách thân mật, tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà.
 10. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ-kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đồn tối thắng là Kàlì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà.

-ooOoo-

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương I – Một Pháp – XIV. Phẩm Người Tối Thắng

Bài viết liên quan

Mục lục KINH TĂNG CHI BỘ 174 bài-tiếng Việt:

Giới thiệu:
Kinh Anguttara Nikàya, dịch là Kinh Tăng Chi Bộ, là bộ thứ tư trong năm bộ kinh tạng Pali: Dìgha Nikàya (Kinh Trường Bộ), Majjhima Nikàya (Kinh Trung Bộ), Samyutta Nikàya (Kinh Tương Ưng Bộ), Anguttara Nikàya (Kinh Tăng Chi Bộ), và Khuddaka Nikàya (Kinh Tiểu Bộ).

Bộ kinh nầy được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali sang Việt ngữ năm 1976-1977, và được Viện Phật Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, ấn hành năm 1980-1981. Trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được hiệu đính thành 4 tập và tái bản năm 1996, qua số thứ tự 21, 22, 23, và 24.

Kinh Tăng Chi Bộ là một bộ kinh được sắp theo pháp số, từ một pháp đến mười một pháp, phân thành 11 chương (nipàtas). Mỗi chương lại chia thành nhiều phẩm (vaggas). Chương Một Pháp (Ekaka Nipàta) gồm các kinh đề cập đến một pháp. Chương Hai Pháp (Duka Nipàta) gồm các kinh có liên quan đến hai pháp, v.v… và tuần tự như thế đến Chương Mười Một Pháp (Ekàdasaka Nipata) gồm các kinh có đề cập đến 11 pháp. Tổng cộng số kinh được ghi nhận là 2,308 bài kinh, nhưng con số này không thống nhất vì số kinh phân biệt không được rõ ràng, và có học giả tính theo số đoạn, tổng cộng là 7,557.

Kinh Tăng Chi Bộ của tạng Pali có bộ chữ Hán tương đương là Kinh Tăng Nhất A-hàm (Ekottara-Agama) do ngài Tăng-già Ðề-bà (Sanghadeva) dịch từ bộ chữ Sanskrit năm 397 TL, trong đời nhà Tiền Tần, và đã được quí ngài Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Thích Thanh Từ dịch sang Việt văn (Ðại tạng kinh Việt Nam, số 25, 26, 27).

Chương Một Pháp

Chương Bảy Pháp

Chương Tám Pháp

Chương Chín Pháp

Chương Mười Một Pháp

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí
Print
Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Telegram
Pocket
WhatsApp

Bạn đang xem bài viết: Kinh Tăng Chi Bộ – Chương I – Một Pháp – XIV. Phẩm Người Tối Thắng