Ðại Tạng Kinh Việt Nam

Tiểu Bộ Kinh – Tập II
Khuddaka Nikàya

Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt

2.1 Chuyện Thiên Cung

Phẩm II

-ooOoo-

Cittalatà

 1. (18) Chuyện thứ nhất – Lâu Ðài Của Nữ Tỳ (Dàsi-Vimàra)

Trong khi đức Thế Tôn trú tại Kỳ Viên, một đệ tử tại gia ở Sàvatthi đến tinh xá về buổi chiều cùng nhiều cư sĩ khác và nghe pháp. Khi hội chúng đã đứng lên, vị ấy đến gần đức Thế Tôn và thưa:

– Bạch Thế Tôn, từ nay về sau con xin cúng dường bốn buổi ngọ trai vĩnh viễn.

Sau đó, đức Thế Tôn thuyết pháp thoại cho vị ấy được lợi lạc nhân dịp này và bảo vị ấy ra về. Vị ấy trình với Tỷ-kheo phụ trách ngọ trai:

– Bạch Tôn giả, con đã chuẩn bị bốn buổi ngọ trai vĩnh viễn cúng dường Tăng chúng. Từ ngày mai, xin chư vị Tôn giả đến nhà con.

Xong vị ấy ra về. Vị ấy giải thích vấn đề này cho người nữ tỳ và bảo:

– Trong vấn đề này, nhà ngươi phải luôn luôn tinh cần.

– Thưa vâng, được lắm. Nàng đáp.

Bản tính nàng đầy thành tín, mong muốn làm công đức, có thiện hạnh, vì thế mỗi ngày nàng dậy rất sớm, chuẩn bị các món ăn thức uống hảo hạng.

Sau khi quét dọn chỗ ngồi thật sạch sẽ, nàng lau chùi cẩn thận với nước hoa, sắp đặt sàng tọa và khi chư Tỷ-kheo đến, nàng mời chư vị ngồi đó, cung kính đảnh lễ, cúng dường chư vị hương liệu, vòng hoa, chiên-đàn, đèn và phục vụ chư vị thật trọng thể.

Bấy giờ, một hôm, khi chư Tỷ-kheo đã thọ thực xong, nàng đến gần đảnh lễ và nói như vầy:

– Bạch chư Tôn giả, xin chư Tôn giả cho biết, làm thế nào được giải thoát hoàn toàn các khổ đau do sanh, lão, bệnh, tử?

Chư Tỷ-kheo ấy bèn cho nàng thọ Tam quy và Ngũ giới, giảng giải bản chất của sắc thân, và gợi cho nàng suy nghĩ về lão tử. Sau đó, chư vị thuyết giảng cho nàng nghe về tính vô thường.

Nàng giữ giới suốt mười sáu năm liền, thỉnh thoảng nàng tác ý suy tư thật chuyên tâm. Một ngày kia, nàng đã được lợi lạc vì nghe pháp, lại nhờ tri kiến của nàng đạt đến thuần thục, nàng phát triển tuệ quán và chứng đắc quả Dự Lưu.

Chẳng bao lâu sau, nàng từ trần và tái sanh làm vị Thiên nữ hầu cận được Sakka Thiên chủ sủng ái. Khi nàng thơ thẩn trong các hoa viên đây đó, được nghe cả sáu mươi ngàn nhạc khí hòa tấu long trọng cử hành đại hội, nàng tận hưởng đại thiên lạc thỏa thích với đám tùy tùng hộ tống quanh nàng.

Tôn giả Mahà-Moggallàna thấy nàng trong cách được tả trên bèn hỏi nàng:

 1. Chẳng khác nào Thiên chủ Sak-ka,
  Ở Lâm Viên lạc thú Cit-ta,
  Nàng đi thơ thẩn, đoàn tiên nữ
  Hầu cận quanh nàng rộn múa ca,
  Làm tất cả phường trời rực rỡ
  Như vì sao cứu hộ Ta-bà.
 2.  Vì đâu nàng được sắc như vầy,
  Vì cớ gì nàng vinh hiển đây,
  Những lạc thú nào nàng mến chuộng
  Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay?3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần,
  Nàng tạo đức gì giữa thế nhân,
  Vì cớ gì oai nghi rực rỡ,
  Dung quang chiếu sáng khắp mười phương.

  4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn,
  Ðược Mục-liên Tôn giả hỏi han,
  Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp,
  Và đây là kết quả cho nàng:

  5. Khi được làm người giữa chúng sanh,
  Con là tỳ nữ một gia đình,
  Môn đồ của Trí Nhân Viên Giác,
  Ðức Phật Cồ-đàm đại hiển vinh.

  6. Thành công nhờ nỗ lực tinh cần,
  Trong Giáo pháp Ngài bất động nhân,
  Mong ước thân này dầu hủy hoại,
  Con không hề giảm sút chuyên tâm.

  7. Con đường Ngũ giới để tu thân
  Thật vững chắc và tạo phước ân,
  Ðược bậc trí hiền này dạy bảo,
  Không gai, lưới, bẫy, thẳng như chân.

  8. Hãy nhìn kết quả của tinh cần
  Thành tựu do tỳ nữ tiểu nhân,
  Nay được hầu bên Thiên chủ ấy,
  Sak-ka với tối thượng quyền năng.

  9. Sáu mươi ngàn nhạc cụ đàn tơ
  Thức tỉnh con từ giấc ngủ mơ,
  Alamba, Gaggara, Bhìma,
  Sàdhuvàdin và Samsaya.

  10. Pokkhara và Suphassa,
  Vinàmokkhà cùng các nàng kia,
  Nandà cũng như Sunandà,
  Sonadinnà và Sucimhità.

  11. Alambusà, Missakesi,
  Cùng nàng tiên ác Pundarìkà,
  Eniphassa và Suphassà,
  Subhaddà và Muduvàdinì.

  12. Các nàng Thiên nữ diễm kiều này
  Ðánh thức thần tiên lúc ngủ say,
  Buổi sáng các nàng thường đến bảo:
  – Chúng em múa hát giúp vui đây.

  13. Nan-da-na, Hỷ lạc Viên này,
  Không phải để dành cho những ai
  Chẳng tạo tác nên nhiều phước nghiệp,
  Mà dành riêng biệt để cho người
  Ðã hoàn thành được nhiều công đức,
  Là Ðại Lâm viên của cõi trời
  Tam thập tam thiên đầy lạc thú,
  Không gì phiền não, mãi vui tươi.

  14. Chẳng đời này hoặc cõi đời sau,
  Cực lạc dành cho những kẻ nào
  Không tạo tác nên nhiều phước nghiệp,
  Song đời này lẫn cõi đời sau,
  Ðể dành cực lạc cho bao kẻ
  Làm các thiện hành phước nghiệp cao.

  15. Vậy những ai mong chúng bạn hiền,
  Phải làm thiện nghiệp thật tinh chuyên,
  Vì người tạo được nhiều công đức,
  Hưởng lạc thú nhiều ở cõi thiên.

 

 1. (19) Chuyện thứ hai – Lâu Ðài Của Lakhumà (Lakhumà-Vimàna)

Bấy giờ đức Thế Tôn đang trú tại Ba-la-nại. Thời ấy có một cổng vào thành Ba-la-nại tên là Ngư Phủ Môn. Một ngôi làng được dựng lên gần đó cũng được mang tên Ngư Phủ Môn.

Tại đó có một nữ nhân tên Lakhumà, một người mộ đạo, có lòng tin, đầy đủ trí tuệ thông minh, thường đảnh lễ các Tỷ-kheo lúc chư vị đi vào làng qua cổng ấy, nàng đưa chư vị đến nhà nàng, lấy thực phẩm cúng dường chư vị, và do đó tín tâm nàng tăng trưởng, nàng dựng lên một cái đình để thiết đãi chư Tăng, nghe pháp theo hội chúng của chư vị. Rồi sau khi đã được an trú vào Tam quy và Ngũ giới, nàng chuyên tâm tinh cần tu tập các đề tài thiền quán mà nàng đã học, chẳng bao lâu, nhờ tạo đủ mọi điều kiện cần thiết, nàng tự an trú vào quả vị Dự Lưu.

Về sau nàng từ trần và được tái sinh vào một Lâu đài lớn ở cõi trời Ba mươi ba. Ðoàn tùy tùng của nàng gồm một ngàn tiên nữ. Nàng trú tại đó thọ hưởng thiên lạc.

Trong chuyến du hành lên thiên giới, Tôn giả Mahà-Moggallàna hỏi nàng như vầy:

 1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm
  Ðang chiếu mười phương với ánh quang,
  Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng
  Như vì sao cứu hộ trần gian.
 2. Vì sao nàng được sắc như vầy,
  Vì cớ gì nàng vinh hiển đây,
  Những lạc thú nào nàng mến chuộng
  Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay?3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần,
  Nàng tạo đức gì giữa thế nhân,
  Vì cớ gì oai nghi rực rỡ,
  Dung quang tỏa sáng khắp mười phương?

  4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn,
  Ðược Mục-liên Tôn giả hỏi han,
  Bèn giải đáp ngay phần hạnh nghiệp,
  Và đây là kết quả cho nàng:

  5. Xuất phát từ làng Ngư Phủ Môn,
  Ðó là nơi trú ngụ thân con,
  Nơi chư giác giả môn đồ Phật
  Qua lại ngày xưa ở dọc đường.

  6. Thuở ấy con đầy đủ nhiệt tâm
  Ðem cơm, bánh, sữa, để cung dâng,
  Ðậu, rau xanh mát, tương chua mặn,
  Làm thực phẩm cho bậc chánh chân.

  7. Vào ngày mười bốn với mười lăm,
  Mồng tám, những ngày có sáng trăng,
  Ðặc biệt là ngày trong nửa tháng
  Liên quan Bố-tát giới tu thân.

  8. Con hành trì giới bát quan trai,
  Ðức hạnh bản thân giữ suốt đời,
  Như vậy trong Lâu đài lạc trú,
  Ðiều thân tiết độ, cúng dường hoài.

  9. Hại mạng, sát sanh, con tránh xa,
  Giữ mình không dối trá sai ngoa,
  Cũng không lấy vật gì phi pháp,
  Tránh rượu nồng say, các dục tà.

  10. Hân hoan giữ Ngũ giới tu hành,
  Thánh đế con nghiên cứu thật tinh,
  Ðệ tử đức Cồ-đàm Chánh Giác,
  Nhãn quang thấu suốt, đại uy danh.

  11. Vì vậy sắc con đẹp thế này,
  Và con vinh hiển ở nơi đây,
  Bất kỳ lạc thú nào trong dạ
  Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay.

  12. Xin trình Tôn giả đại oai thần
  Công đức con làm giữa thế nhân,
  Vì thế oai nghi con rực rỡ,
  Dung quang tỏa sáng khắp mười phương

  .

Và bạch Tôn giả, xin hãy làm ơn nhân danh con đảnh lễ chân Thế Tôn và nói: ‘Tín nữ có tên Lakkhumà in khấu đầu đảnh lễ chân Thế Tôn’. Thực sự, bạch Tôn giả, nếu đức Thế Tôn có tuyên bố cho con đạt được một trong các Sa-môn quả, thì điều ấy cũng không lạ gì’.

Về sau, đức Thế Tôn đã tuyên bố quả Nhất Lai cho nàng.

 

 1. (20) Câu chuyện thứ ba – Lâu Ðài Của Người Cho Cơm Cháy (Acàmadàyikà-Vimàna)

Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại thành Ràjagaha (Vương Xá), ở chỗ nuôi sóc trong Trúc Lâm. Cũng vào thời ấy, những người trong một gia đình kia tại Vương Xá bị bệnh dịch tả. Mọi người trong nhà ấy đều chết trừ một nữ nhân. Kinh hoàng vì nỗi sợ chết, nàng bỏ nhà cùng tất cả tiền bạc thóc lúa bên trong ấy chạy trốn qua một chỗ nứt của vách tường.

Vì không ai giúp đỡ, nàng đến nhà một gia đình khác, xin ở nhờ phía sau. Người trong nhà ấy thương hại nàng đem cho nàng cháo gạo, cơm chín và cơm cháy cùng các thứ còn sót lại trong nồi niêu. Nhờ lòng rộng lượng của họ, nàng có thể sống tại đó.

Vào thời ấy Tôn giả Mahà-Kassapa (Ðại Ca-diếp) đã nhập Diệt Ðịnh suốt bảy ngày và đã xuất định, trong lúc Tôn giả suy nghĩ: ‘Hôm nay ta sẽ làm ơn cho ai bằng cách nhận thức ăn? Ta sẽ giải thoát sầu bi cho ai?’, Tôn giả thấy nữ nhân kia gần mạng chung và một ác nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện cho nàng.

Tôn giả suy nghĩ: ‘Khi ta đến gần, nữ nhân này sẽ cho ta cơm cháy mà nàng nhận được cho phần mình, và do chính hành động ấy nàng sẽ được tái sanh vào Hóa Lạc thiên giới. Khi ta đã giải thoát cho nàng khỏi tái sinh vào địa ngục như vậy, chắc chắn ta sẽ tạo hạnh phúc thiên giới cho nàng’.

Sau khi đã đắp y vào buổi sáng sớm, Tôn giả cầm y bát và đi về phía nơi nàng cư trú.

Bấy giờ, Sakka Thiên chủ giả dạng cúng dường Tôn giả thực phẩm thiên giới đầy đủ mọi hương vị thơm ngon cùng nhiều loại cháo, canh và cà-ri. Vị Trưởng lão nhận ra ngài, bèn chối từ và bảo:

– Này Kosiya, tại sao ngài đã thành tựu các công đức thiện sự lại làm như vậy? Xin đừng làm hỏng dịp may của những kẻ bất hạnh khốn khổ’.

Rồi Tôn giả đi đến đứng trước nữ nhân kia. Nàng ước muốn cúng dường Tôn giả một vật gì đó, liền suy nghĩ: ‘Ở đây không có gì xứng đáng để cúng dường vị Trưởng lão đại oai nghi này cả’, và nàng nói:

– Xin ngài hãy tiến lên một chút nữa.

Vị Trưởng lão chỉ bước lùi lại một bước và không nhận thứ gì do các người khác cúng dường. Nàng thấy rõ ràng Tôn giả muốn giúp nàng, bèn cùng dường Tôn giả miếng cơm cháy của mình, Tôn giả vừa ăn ngay tại đó vừa bảo:

– Trong tiền kiếp thứ ba trước đây, cô đã là mẹ của ta.

Xong Tôn giả ra đi.

Nàng từ trần ngay đêm ấy và được tái sanh vào hội chúng Hóa Lạc thiên. Sau đó Thiên chủ Sakka biết tin nàng từ trần và không thấy nàng ở trong hội chúng cõi trời Ba mươi ba bèn đến gần Tôn giả Mahà-Kassapa vào khoảng canh giữa đêm và hỏi:

 1. Khất thực, ngài đang tiến bước lên,
  Rồi Ngài yên lặng đứng gần bên
  Một nàng hành khất bần cùng nọ,
  Sống ở nhà sau của láng giềng.
 2. Nàng ấy có tâm đạo tín thành,
  Dâng ngài cơm cháy với tay mình,
  Rồi nàng xả báo thân trần tục,
  Nàng đến cảnh nào lúc tái sanh?

Sau đó vị Trưởng lão nói đến sanh thú kia để đáp lời ngài:

 1. Khất thực, tôi đang tiến bước lên,
  Rồi tôi yên lặng đứng gần bên
  Một nàng hành khất bần cùng nọ
  Sống ở nhà sau của láng giềng.
 2. Nàng ấy có tâm đạo tín thành,
  Dâng tôi cơm cháy với tay mình,
  Rồi nàng xả báo thân trần tục,
  Giải thoát khổ đau lúc tái sanh.5. Có loài Thiên chúng đại thần thông,
  Thích thú thay hình đổi dạng luôn,
  Nàng ở cõi trời đầy hạnh phúc,
  Nhờ cho cơm cháy, dạ hân hoan.

Khi Sakka Thiên chủ nghe kết quả vĩ đại, lợi ích vĩ đại của việc nàng cúng dường như vậy, liền nói:

 1. Ô kìa! Tặng vật kẻ ăn mày
  Ðem cúng ngài Ca-diếp, hợp thay!
  Thực phẩm được xin từ kẻ khác
  Ðã mang kết quả lớn như vầy!
 2. Nữ hoàng chánh hậu Chuyển luân vương,
  Khả ái toàn thân, đẹp vẹn toàn,
  Yểu điệu dưới mắt nhìn Thánh Chúa,
  Cũng không có giá trị ngang bằng
  Một phần mười sáu nàng hành khất
  Ðem một miếng cơm cháy cúng dường.8. Một trăm con ngựa, trăm cân vàng,
  Xa giá do la kéo, một trăm,
  Kiều nữ trăm ngàn trang điểm ngọc
  Hoa tai, giá trị cũng không bằng
  Một phần mười sáu nàng hành khất
  Ðem một miếng cơm cháy cúng dường.

  9. Một trăm voi ở Tuyết Cao Sơn,
  Ngà giống càng xe, thật tráng cường,
  Vương tượng oai hùng mang áo giáp,
  Cân đai vàng ngọc cũng không bằng
  Một phần mười sáu nàng hành khất
  Ðem một miếng cơm cháy cúng dường.

  10. Dù người nắm giữ mọi quyền năng
  Khắp bốn đại châu cũng chẳng bằng
  Chỉ một phần mười sáu lễ vật
  Người đem cơm cháy đến cung dâng

  .

Trưởng lão Mahà-Kassapa trình lên đức Thế Tôn tất cả mọi sự do Sakka Thiên chủ nói với Tôn giả, đức Thế Tôn lấy đó làm đề tài thuyết pháp.

 

 1. (21) Chuyện thứ tư – Lâu Ðài Của Nàng Chiên-Ðà-La (Candàlì-Vimàna)

Trong lúc đức Thế Tôn đang trú ngụ tại Ràjagaha, Ngài nhập định Ðại bi mà chư Phật thường trú, sau đó xuất định và quán sát thế gian. Ngài thấy ngay trong thành phố ấy tại khu vực của dân chúng Candàla (Chiên-đà-la, hạng người vô loại khốn cùng không ai tiếp xúc) có một bà lão sắp mạng chung và một ác nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện cho bà.

Với tâm Ðại bi, muốn làm cho bà tạo một nghiệp lành đưa đến cõi trời, Ngài suy nghĩ: ‘Ta sẽ an trú kẻ ấy vào thiên giới’, Ngài liền cùng đại chúng Tỷ-kheo vào Ràjagaha khất thực.

Vào lúc ấy, bà lão Chiên-đà-la chống gậy ra khỏi thành, thấy đức Thế Tôn đến gần, và khi bà đối diện Ngài, bà dừng lại. Ðức Thế Tôn cũng dừng lại và đứng ngay trước mặt bà như thể cản bà tiến lên.

Sau đó, Tôn giả Mahà-Moggallàna, biết tâm bậc Ðạo Sư và cũng biết thọ mạng bà lão sắp hết, bèn thúc giục bà đảnh lễ đức Thế Tôn:

 1. Lễ chân đức Phật Go-ta-ma,
  Vì xót thương cho số phận bà,
  Giác giả tối cao, danh tiếng rộng,
  Ðứng ngay trước mặt, hỡi Chiên-đà.
 2. Hãy hướng tâm đầy đủ thiện duyên
  Về Ngài La-hán, bậc an nhiên,
  Mau mau đảnh lễ, hai tay chắp,
  Vì mạng sống kia chẳng được bền!

Khi bà lắng nghe lời Tôn giả, lòng đầy xúc động, bà phát khởi tâm tín hướng về bậc Ðạo Sư, liền đảnh lễ Ngài với năm phần thân thể sát đất, và do hân hoan trước đức Phật, bà nhất tâm đứng yên lặng, đầu cúi xuống. Ðức Thế Tôn bảo:

– Thế này là đủ để bà ấy lên thiên giới.

Xong Ngài vào thành với đại chúng Tỷ-kheo. Ngay lập tức sau đó, một con bò cái chạy trốn cùng với bê con, lao về phía bà già, lấy cặp sừng húc bà chết tại chỗ.

Ðể giải thích tất cả sự kiện này, chư vị Trưởng lão kết tập Kinh điển ngâm hai vần kệ;

 1. Ðược lời khuyên của bậc chân nhân
  Là bậc mang thân xác cuối cùng,
  Bà lão Chiên-đà liền đảnh lễ
  Cồ-đàm Giác Giả, đại danh lừng.
 2. Bò cái đá người khốn khổ trên,
  Lúc bà đang đứng chắp tay lên
  Khấu đầu đảnh lễ ngài Viên Giác,
  Người chiếu hào quang giữa bóng đêm.

Sau đó, bà được tái sanh giữa cõi trời Ba mươi ba. Bà có một đoàn tùy tùng hộ tống gồm cả một trăm ngàn tiên nữ.

Ngay đúng ngày hôm ấy, bà đã hóa thành một Thiên nữ trong Lâu đài của mình, hiện xuống cõi trần, tiến đến gần Tôn giả Mahà-Moggallàna và cung kính đảnh lễ Tôn giả.

Ðể giải thích việc này Thiên nữ nói:

 1. Bạch Tôn giả đại lực anh hùng,
  Con đã đạt thiên giới lực thần,
  Ðến đảnh lễ người vô lậu hoặc,
  An nhiên, thanh tịnh, ở trong rừng.

Bậc Trưởng lão hỏi:

 1. Nàng Thiên nữ có sắc như vàng,
  Danh tiếng cao vời, tỏa ánh quang,
  Tô điểm ngọc châu, vừa hiện xuống
  Từ lâu đài, đảnh lễ nghiêm trang,
  Ðược đoàn tiên nữ theo hầu cận,
  Hãy nói là ai đó hỡi nàng?

Ðược Trưởng lão hỏi, Thiên nữ đáp bốn vần kệ:

 1. Tôn giả, con là kẻ khốn cùng,
  Ðược ngài thúc giục, bậc anh hùng,
  Con liền đảnh lễ Cồ-đàm Phật,
  Bậc Ứng Cúng, danh vọng lẫy lừng.
 2. Khi con đảnh lễ chân Ngài xong,
  Là kẻ khốn cùng, con mạng vong,
  Hiện ở Lâu đài muôn diễm lệ,
  Lâm viên Hỷ Lạc cõi thiên cung.9. Trăm ngàn tiên nữ đứng hầu con,
  Xuất chúng, con hơn hẳn cả đoàn,
  Vượt trội các nàng về mỹ sắc,
  Vinh quang danh vọng, mạng trường tồn.

  10. Nhiệt tâm, con tỉnh giác tinh cần,
  Khi đã làm nhiều thiện sự xong,
  Tôn giả, con về đây đảnh lễ
  Bậc hiền lân mẫn cõi phàm trần.

Lần nữa, một vần kệ lại được chư vị kết tập Kinh điển thêm vào:

 1. Khi việc này vừa được nói xong,
  Nàng Chiên-đà ấy dáng tri ân
  Xác minh việc trước, và quỳ lạy
  Bậc Ứng Cúng rồi biến mất luôn.

Tôn giả Mahà-Moggallàna trình lại sự kiện ấy lên đức Thế Tôn. Ngài liền lấy đó làm đề tài thuyết pháp cho hội chúng được hưởng nhiều lợi lạc.

 

 1. (22) Chuyện thứ năm – Lâu Ðài Của Phu Nhân Khả Ái (Bhaddhitthi-Vimàna)

Bấy giờ, Thế Tôn trú tại Sàvatthi ở Kỳ Viên trong tinh xá ông Cấp Cô Ðộc. Thời ấy ở thành phố Kimbila có một nam tử của một gia chủ tên Rohaka, là người mộ đạo, có tín tâm, tuân thủ giới luật toàn vẹn. Cũng tại đó, trong một gia đình cùng hoàn cảnh tương tự, có một thiếu nữ mộ đạo, tín thành, được đặt tên Bhaddà (Cát Tường) vì bản chất tốt đẹp của nàng.

Bấy giờ cha mẹ Rohaka cầu hôn nàng Bhaddà cho con trai mình. Khi đúng ngày lành, họ rước nàng về và cử hành hôn lễ, hai người sống đời hòa thuận. Vì có đức hạnh hoàn toàn, người vợ nổi danh là Phu nhân Khả ái.

Thời ấy, hai vị Ðại đệ tử cùng đoàn hộ tống năm trăm Tỷ-kheo đang du hành trong nước đến thành Kimbila. Rohaka biết tin chư vị đến đó, hân hoan đón chư Trưởng lão, cung kính đảnh lễ chư vị và mời chư vị thọ trai ngày hôm sau.

Vào hôm ấy, khi đã thiết đãi chư Trưởng lão cùng hội chúng tùy tùng, Rohaka cùng vợ và các con nghe pháp, thọ Tam quy và nguyện tuân hành Ngũ giới. Còn vợ chàng thực hành các ngày Bát quan trai giới cùng giữ gìn giới đức toàn vẹn, nên nàng được chư Thiên thần ái mộ đặc biệt.

Do chính đặc ân đó, nàng đã vô hiệu hóa một lời vu cáo xảy đến cho nàng và danh tiếng về đức hạnh cùng sự đoan chính toàn vẹn của nàng lan truyền khắp nơi trên trần thế.

Nguyên do là trước đó nàng ở nhà một mình tại thành Kimbila trong khi chồng nàng đang ở Takkasilà để buôn bán, nhân lúc cao hứng muốn vui chơi vào một dịp lễ hội, nàng được bạn bè khuyến khích, bèn đi gặp chồng nàng tại Takkasilà sau khi vị gia thần đã dùng uy lực giữ nàng ở lại đó.

Từ lúc gặp gỡ chồng, nàng thọ thai rồi được đưa về thành Kimbila, theo thời gian, tình trạng thọ thai của nàng đã rõ ràng, nàng bị mẹ chồng và nhiều người khác nghi ngờ nàng ngoại tình.

Nhưng rồi do uy lực của chính vị thần kia, khi cả thành phố Kimbila có vẻ như bị chìm ngập trong đại hồng thủy của sông Hằng, nàng đã làm cho sự ô nhục đổ lên đầu nàng phải thối lui nhờ mãnh lực của lời tuyên thệ trang nghiêm đi kèm với quyết tâm chứng thực sự trinh tiết của nàng, chẳng khác nào cơn đại hồng thủy của sông Hằng cùng các đợt sóng hỗn loạn hạ dần xuống.

Khi tái hợp với chồng và đưa ra chiếc nhẫn làm tin cùng các vật kỷ niệm chàng đã chân thành tặng nàng, nàng phá tan mối ngờ vực, nên được chồng nàng cùng toàn thể bà con thân thuộc và người đời tôn trọng. Do vậy tương truyền là danh tiếng về đức hạnh và sự đoan chính toàn vẹn của nàng vang dậy đến chân trời góc đất.

Sau đó, nàng từ trần và tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Khi đức Thế Tôn từ Sàvatthi du hành đến cõi trời ấy và an tọa nên Thạch bàn Pandukambala (ngai Hoàng bảo thạch của Sakka) dưới gốc cây San hô (Pàricchattaka), và trong khi Thiên chúng đến cung kính đảnh lễ Ngài, Thục Nữ khả ái cũng đến ngồi một bên.

Ðức Thế Tôn bèn hỏi nàng về hạnh nghiệp mà nàng đã tạo qua các vần kệ:

 1. Sắc trắng, vàng, xanh, đỏ, tía, đen,
  Ðược nhiều tơ mịn phủ lên trên,
  Muôn màu, muôn vẻ kia tô điểm
  Cây mạn-đà-la ở cõi thiên.
 2. Chuỗi mạn-đà-la có đủ màu
  Mà nàng đang đội ở trên đầu,
  Hỡi nàng Thiên nữ đầy thông tuệ,
  Chẳng thấy cây kia ở cõi nào.3. Vinh quang Thiên nữ hiện thân đây
  Tam thập tam thiên, cảnh giới này,
  Khi được hỏi, cho ta biết rõ,
  Nghiệp gì mang đến quả như vầy?

Khi được hỏi đức Thế Tôn hỏi vậy, nàng Thiên nữ đáp lại các vần kệ sau:

 1. Mọi người đều biết ở Kim-la
  ‘Khả ái Phu nhân’, kẻ tại gia,
  Ðầy đủ tín tâm, trì giới hạnh,
  Hân hoan bố thí, cúng Tăng già.
 2. Các thứ đèn dầu, thức uống ăn,
  Tọa sàng, y phục với đồ dùng,
  Con dâng cúng những người chân chánh
  Với mọi niềm thành kính nhiệt tâm.6. Vào ngày mười bốn với mười lăm,
  Mồng tám, những ngày có sáng trăng,
  Ðặc biệt là ngày trong nửa tháng
  Liên quan Bố-tát giới tu thân.

  7. Con hành trì giới Bát quan trai,
  Ðức hạnh bản thân giữ suốt đời,
  Kiêng kỵ sát sanh loài thú vật,
  Tránh xa dối trá, nói hai lời.

  8. Ðoạn trừ trộm cắp, thói tà dâm,
  Không uống thuốc say hoặc rượu nồng,
  Thích thú con tu hành Ngũ giới,
  Chuyên tâm học Thánh Ðế tinh thông.

  9. Là đệ tử Ngài có Nhãn quang,
  Sinh thời con sống thật tinh cần,
  Nhờ cơ duyên tốt xưa con tạo,
  Thiện nghiệp làm xong bỏ cõi trần,
  Con nhẹ bước trong vườn Hỷ lạc
  Với ánh hào quang của bản thân.

  10. Xưa cúng dường bao thức uống ăn
  Chư Tăng, hai đệ tử thần thông,
  Bậc Hiền đại tuệ đầy bi mẫn,
  Nhờ tạo cơ duyên lúc mạng vong,
  Thiện nghiệp hoàn thành, con nhẹ bước
  Trong vườn Hỷ lạc với hào quang.

  11. Xưa con trì giới Bát quan trai
  Ðem phước lạc nhiều vô lượng thôi,
  Với các nghiệp lành con thực hiện,
  Cùng cơ duyên đã tạo trên đời,
  Nay con nhẹ bước vườn Hoan lạc
  Trong ánh hào quang tỏa sáng ngời.

 

 1. (23) Chuyện thứ sáu – Lâu Ðài Của Sonadinnà (Sonadinnà-Vimàna)

Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Kỳ Viên tinh xá. Thời ấy ở Nalandà có một nữ đệ tử tại gia tên là Sonadinnà, một người mộ đạo, có tín tâm, thường xuyên giữ đức hạnh và đoan chính trang nghiêm, ân cần phụng sự chư Tỷ-kheo với bốn vật cần dùng, cùng hành trì Bát quan trai giới.

Nàng được lợi lạc do nghe pháp và tạo đầy đủ điều kiện nhân duyên, tu tập Tứ Thánh đế, lấy đó làm đề tài thiền quán của nàng, nên nàng đắc quả vị Dự Lưu. Về sau, khi lâm trọng bệnh, nàng từ trần và tái sanh lên cõi trời Ba mươi ba.

Tôn giả Mahà Moggallàna hỏi nàng qua các vần kệ sau:

 1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm
  Ðang chiếu mười phương với ánh quang,
  Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng
  Như vì sao cứu hộ trần gian.
 2. Vì sao nàng được sắc như vầy,
  Vì cớ gì nàng vinh hiển đây,
  Những lạc thú nào nàng mến chuộng
  Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay?3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần,
  Nàng tạo đức gì giữa thế nhân,
  Thần lực nàng vì sao rực rỡ,
  Dung quang chiếu sáng khắp mười phương?

  4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn,
  Ðược Mục-liên Tôn giả hỏi han,
  Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp,
  Và đây là kết quả cho nàng:

  5. Ngày xưa con ở Na-lan-dà,
  Tín nữ So-na được gọi là,
  Ðầy đủ tín tâm, trì giới hạnh,
  Hân hoan bố thí, cúng Tăng già.

  6. Các thứ đèn dầu, thức uống ăn,
  Tọa sàng, y phục với đồ dùng,
  Con dâng cúng những người chân chánh
  Cùng với niềm thành kính nhiệt tâm.

  7. Vào ngày mười bốn với mười lăm,
  Mồng tám, những ngày có sáng trăng,
  Ðặc biệt là ngày trong nửa tháng
  Liên quan Bố-tát giới tu thân.

  8. Con hành trì giới Bát quan trai,
  Ðức hạnh bản thân giữ suốt đời,
  Kiêng kỵ sát sanh loài thú vật,
  Tránh xa dối trá nói hai lời.

  9. Ðoạn trừ trộm cắp thói tà dâm,
  Không uống thuốc say hoặc rượu nồng,
  Thích thú con tu hành Ngũ giới,
  Chuyên tâm học Thánh Ðế tinh thông,
  Con là đệ tử Cồ-đàm Phật,
  Bậc Nhãn quang danh vọng lẫy lừng.

  10. Vì thế sắc con đẹp thế này,
  Và con vinh hiển ở nơi đây,
  Bất kỳ lạc thú nào trong dạ
  Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay.

  11. Xin trình Tôn giả đại oai thần
  Công đức con làm giữa thế nhân,
  Nhờ thế oai nghi con rực rỡ,
  Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.

 

 1. (24) Chuyện thứ bảy – Lâu Ðài Của Uposathà (Uposathà-Vimàna)

Chuyện này cũng tương tự chuyện Lâu đài trước, nhưng có những điểm khác biệt là ở đây, Uposathà là một nữ đệ tử tại gia ở Sàketa, và sau khi nàng đã giải thích cho Tôn giả Mahà-Moggallàna những gì đã xảy ra trước kia mà nay dung sắc của nàng chiếu sáng khắp mười phương, nàng lại nói thêm về một lỗi lầm của nàng:

 1. Xưa vẫn thường nghe Hỷ Lạc Viên,
  Trong con khởi dục vọng triền miên,
  Tâm con giữ chặt niềm mơ ước
  Nên tái sanh về Hỷ Lạc Viên.
 2. Con chẳng hành trì pháp Ðạo Sư,
  Ngài là thân tộc của vầng ô,
  Trí con không hướng điều cao thượng,
  Do vậy, ăn năn mãi đến giờ.

Vị Trưởng lão hỏi:

 1. U-po-thà, trú tại Lâu đài
  Trong khoảng bao lâu, hãy đáp lời,
  Khi được hỏi xem nàng có biết
  Bao lâu thọ mạng ở trên trời?

Thiên nữ đáp:

 1. An trú đây ba mươi triệu năm,
  Và thêm vào đó sáu mươi ngàn,
  Bạch Tôn giả, đến khi thân hoại,
  Con sẽ đồng sinh với thế nhân.

Trưởng lão nói:

 1. Vậy nàng đừng sợ, U-po-thà,
  Nàng đã được ngay đức Phật-đà
  Tuyên bố Dự Lưu là xuất chúng,
  Với nàng, đọa xứ đã rời xa.

 

8, 9. (25, 26) Chuyện thứ tám và chín – Các Lâu Ðài Của NiddàSuniddà (Niddà-Suniddà-Vimàna)

Chuyện hai Lâu đài thứ tám và thứ chín có nguồn gốc ở Ràjagaha. Các vần kệ cũng giống chuyện 23 không có gì khác lạ.

 

 1. (27) Chuyện thứ mười – Lâu Ðài Của Nữ Thí Chủ (Bhikkhàdàyikà-Vimàna)

Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi. Thời ấy tại Uttaramadhurà có một nữ nhân thọ mạng đã hết và phải tái sanh vào đọa xứ.

Vào lúc rạng đông, đức Thế Tôn vừa xuất khỏi định Ðại bi, và quán sát thế gian, Ngài thấy nữ nhân ấy.

Muốn an trú kẻ ấy vào thiện thú, Ngài ra đi một mình xuống Madhurà vào vùng ngoại ô của thành phố để khất thực.

Vừa lúc ấy, bà kia đã chuẩn bị xong thức ăn tại nhà và đặt sang một bên, rồi ra đi với chiếc ghè đến chỗ có nước để tắm. Khi trở về nhà với ghè nước đầy, bà thấy đức Thế Tôn liền thưa:

– Có lẽ đức Thế Tôn đã nhận món cúng dường?

Ðức Thế Tôn bảo:

– Ta sẽ nhận.

Bà ấy hiểu rằng Ngài chưa nhận món khất thực. Vì thế bà đặt ghè nước xuống, đến gần đức Thế Tôn cung kính đảnh lễ Ngài và thưa:

– Bạch Thế Tôn con muốn cúng dường, xin Ngài hãy cho phép con.

Ðức Thế Tôn đồng ý bằng cách im lặng. Bà ấy biết rằng Ngài đã nhận lời, bèn tiến lên về trước sửa soạn chỗ ngồi ở một nơi đã được rảy nước và quét sạch, xong đứng chờ Ngài đến.

Ngài bước vào ngồi xuống. Bà cúng dường Ngài thức ăn và cũng ngồi xuống. Khi thọ thực xong, Ngài rút tay khỏi bình bát và nói lời tùy hỷ công đức, rồi tiếp tục lên đường.

Bà ấy nghe Ngài chúc lành, cảm thấy hân hoan hạnh phúc vô cùng, và vì bà không vơi niềm hoan hỷ do đức Phật mang lại, nên bà vẫn đứng cung kính đảnh lễ cho đến khi Ngài đi khuất dạng.

Chỉ sau đó vài ngày, bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba.

Bấy giờ Tôn giả Mahà-Moggallàna đang du hành giữa Thiên chúng, thấy Thiên nữ này có đại thần thông và đại oai lực của chư Thiên hiện đang hưởng cảnh vinh quang trên thiên giới, mà ngay cả tri kiến một bậc Giác ngộ cũng không thể xác định được hạn lượng của cảnh ấy.

Tôn giả bèn ngâm các vần kệ hỏi về thiện nghiệp công đức mà nàng đã làm. Các vần kệ này cũng giống như trước:

 1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm
  Ðang chiếu mười phương với ánh quang,
  Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng
  Như vì sao cứu hộ trần gian.
 2. Vì sao nàng được sắc như vầy,
  Vì cớ gì nàng vinh hiển đây,
  Những lạc thú nào nàng mến chuộng
  Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay?3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần,
  Nàng tạo đức gì giữa thế nhân,
  Thần lực nàng vì sao rực rỡ,
  Dung quang chiếu sáng khắp mười phương?

  4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn,
  Ðược Mục-liên Tôn giả hỏi han,
  Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp,
  Và đây là kết quả cho nàng:

  5. 6. Kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần,
  Con được làm người giữa thế nhân,
  Con gặp Phật-đà vô lậu hoặc,
  An nhiên tâm trí, chẳng mê lầm,
  Với Ngài, con có lòng thành tín,
  Dâng cúng tận tay các món ăn.

  7. Vì thế sắc con đẹp thế này,
  Và con vinh hiển ở nơi đây,
  Bất kỳ lạc thú nào trong da
  Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay.

  8. Xin trình Tôn giả đại oai thần
  Công đức con làm giữa thế nhân,
  Vì thế oai nghi con rực rỡ,
  Dung quang chiếu sáng khắp mười phương

  .

 

 1. (28) Chuyện thứ mười một – Lâu Ðài Cuả Nữ Thí Chủ Thứ Hai(Dutiyabhikkhàdàyika-Vimàna)

Chuyện này cũng giống chuyện Lâu đài trước, trừ điểm ở đây đức Thế Tôn trú tại Ràjagaha, và nữ nhân cúng dường cho một Tỷ-kheo vô lậu hoặc, an nhiên tâm trí, chẳng còn si mê.

 

Tổng Kết

Lâu đài Nữ tỳ và Lakhuma, Người cho cơm cháy, Candàli, Phu nhân Khả ái, và Sonadinnà, Uposathà, Niddà, và Suniddà, cùng hai Nữ thí chủ.

Phẩm này được biết qua các chuyện trên.

Kinh Tiểu Bộ – Tập 2 – 2.1 Chuyện Thiên Cung – Phẩm II – Cittalatà

Bài viết liên quan

Mục lục KINH TIỂU BỘ tiếng Việt:

 1. Tổng quan Tiểu Bộ Kinh – Khuddaka Nikàya – Ðại Tạng Kinh
Kinh Pháp Cú
Kinh Phật Thuyết Như Vậy
Kinh Phật Tự Thuyết
Kinh Tập
 1. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga – 01 và 02. Kinh Rắn
 2. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .03. Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng
 3. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .04. Kinh Bhàradvàja, Người Cày Ruộng
 4. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .05. Kinh Cunda
 5. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .06. Kinh Bại Vong
 6. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .07. Kinh Kẻ Bần Tiện (Vasalasuttam)
 7. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .08. Kinh Từ Bi (Metta Sutta)
 8. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .09. Kinh Hemavata
 9. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .10. Kinh Alavaka
 10. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .11. Kinh Thắng Trận
 11. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .12. Kinh ẩn sĩ
 12. TB.T01.KT.C2.01. Kinh Châu Báu .Ratana Sutta)
 13. TB.T01.KT.C2.02. Kinh Hôi Thối .Amagandha)
 14. TB.T01.KT.C2.03. Kinh Xấu Hổ
 15. TB.T01.KT.C2.04. Kinh Ðiềm Lành Lớn .Kinh Ðại Hạnh Phúc (Mahamangala Sutta)
 16. TB.T01.KT.C2.05. Kinh Sùciloma
 17. TB.T01.KT.C2.06. Kinh Hành Chánh Pháp
 18. TB.T01.KT.C2.07. Kinh Pháp Bà-la-môn
 19. TB.T01.KT.C2.08. Kinh Chiếc Thuyền
 20. TB.T01.KT.C2.09. Thế Nào là Giới
 21. TB.T01.KT.C2.10. Kinh Ðứng Dậy
 22. TB.T01.KT.C2.11. Kinh Ràhula
 23. TB.T01.KT.C2.12. Kinh Vangìsa
 24. TB.T01.KT.C2.13. Kinh Chánh xuất gia
 25. TB.T01.KT.C2.14. Kinh Dhammika
 26. TB.T01.KT.C3.01. Kinh Xuất Gia
 27. TB.T01.KT.C3.02. Kinh Tinh Cần
 28. TB.T01.KT.C3.03. Kinh Khéo Thuyết
 29. TB.T01.KT.C3.04. Kinh Sundarika Bhàradvàja
 30. TB.T01.KT.C3.05. Kinh Màgha
 31. TB.T01.KT.C3.06-07. Kinh Sabhiya
 32. TB.T01.KT.C3.08-09. Kinh Mũi Tên
 33. TB.T01.KT.C3.10. Kinh Kokàliya
 34. TB.T01.KT.C3.11. Kinh Nàlaka
 35. TB.T01.KT.C3.12. Kinh Hai Pháp Tuỳ Quán
 1. KTB.T01.KT.C4.01. Kinh về Dục
 2. KTB.T01.KT.C4.02. Kinh Hang Ðộng tám kệ
 3. KTB.T01.KT.C4.03. Kinh Sân Hận tám kệ
 4. KTB.T01.KT.C4.04. Kinh Thanh Tịnh tám kệ
 5. KTB.T01.KT.C4.05. Kinh Tối Thắng tám kệ
 6. KTB.T01.KT.C4.06. Kinh Già
 7. KTB.T01.KT.C4.07. Kinh Tissametteyya
 8. KTB.T01.KT.C4.08. Kinh Pasùra
 9. KTB.T01.KT.C4.09. Kinh Màgandiya
 10. KTB.T01.KT.C4.10. Kinh Trước khi bị hủy hoại
 11. KTB.T01.KT.C4.11. Kinh Tranh luận
 12. KTB.T01.KT.C4.12. Những vấn đề nhỏ bé
 13. KTB.T01.KT.C4.13. Những vấn đề to lớn
 14. KTB.T01.KT.C4.14. Kinh Tuvataka (Con đường mau chóng)
 15. KTB.T01.KT.C4.15. Kinh Chấp trượng
 16. KTB.T01.KT.C4.16. Kinh Sàriputta (Xá-lợi-phất)
 17. KTB.T01.KT.C5.01. Bài kệ mở đầu
 18. KTB.T01.KT.C5.02. Câu hỏi của thanh niên A-ji-ta
 19. KTB.T01.KT.C5.03. Các câu hỏi của thanh niên Tissametmeyya
 20. KTB.T01.KT.C5.04. Câu hỏi của thanh niên Punnaka
 21. KTB.T01.KT.C5.05. Câu hỏi của thanh niên Mettagu
 22. KTB.T01.KT.C5.06. Câu hỏi của thanh niên Dhotaka
 23. KTB.T01.KT.C5.07. Câu hỏi của thanh niên Upasiva
 24. KTB.T01.KT.C5.08. Các câu hỏi của thanh niên Nanda
 25. KTB.T01.KT.C5.09. Các câu hỏi của thanh niên Hemaka
 26. KTB.T01.KT.C5.10. Câu hỏi của thanh niên Todeyya
 27. KTB.T01.KT.C5.11. Câu hỏi của thanh niên Kappa
 28. KTB.T01.KT.C5.12. Câu hỏi của thanh niên Jatukanni
 29. KTB.T01.KT.C5.13. Câu hỏi của thanh niên Bhadràvudha
 30. KTB.T01.KT.C5.14. Câu hỏi của thanh niên Udaya
 31. KTB.T01.KT.C5.15. Câu hỏi của thanh niên Posàla
 32. KTB.T01.KT.C5.16. Câu hỏi của thanh niên Mogharàja
 33. KTB.T01.KT.C5.17. Câu hỏi của thanh niên Pingiya
 34. KTB.T01.KT.C5.18. Kết luận
Trưởng Lão Tăng Kệ
Trưởng Lão Ni Kệ
Chuyện Tiền Thân Đức Phật
 1. ​​​​​​​KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.01. PHẨM APANNAKA
 2. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.02. PHẨM GIỚI
 3. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.03. PHẨM KURUNGA
 4. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.04. PHẨM KULAVAKA
 5. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.05. PHẨM LỢI ÁI
 6. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.06. PHẨM ÀSIMSA
 7. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.07. PHẨM NỮ NHÂN
 8. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.08. PHẨM VARANA
 9. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.09. PHẨM APAYIMHA
 10. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.10. PHẨM LITTA
 11. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.11. PHẨM PAROSATA
 12. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.12. PHẨM HAMSA
 13. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C01. Một bài kệ – 01. PHẨM KUSANÀLI
 14. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C01. Một bài kệ – 02. PHẨM ASAMPADÀNA
 15. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C01. Một bài kệ – 03. PHẨM KAKANTAKA
 16. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 04. PHẨM DALHA
 17. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 05. PHẨM SANTAHAVA
 18. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 06. PHẨM THIỆN PHÁP
 19. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 07. PHẨM ASADISA
 20. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 08. PHẨM RUHAKA
 21. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 09. PHẨM NATAMDAIHA
 22. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 10. PHẨM BIRANATTHAMBHAKA
 23. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 11. PHẨM KHÀSÀVA
 24. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 12. PHẨM UPÀHANA
 25. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 13. PHẨM SIGÀLA
 26. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C03.14. PHẨM SANKAPPA
 27. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C03.15. PHẨM KOSYA
 28. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 264-273)
 29. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 274-280)
 30. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 281-285)
 31. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 286-300)
 32. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 301-309)
 33. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 310-317)
 34. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 318-325)
 35. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 326-337)
 36. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 338-350)
 37. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C05. Phẩm Năm Bài Kệ (tt 351-358)
 38. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C05. Phẩm Năm Bài Kệ (tt 359-371)
 39. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C06. Phẩm Sáu Bài Kệ (tt 372-378)
 40. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C06. Phẩm Sáu Bài Kệ (tt 379-386)
 41. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C06. Phẩm Sáu Bài Kệ (tt 387-395)
 42. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C07. Phẩm bảy bài kệ
 43. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C07. Phẩm bảy bài kệ (tt 407 – 416)
 44. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C08. Phẩm Tám Bài Kệ
 45. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C08. Phẩm Tám Bài Kệ (tt 422 – 426)
 46. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C09. Phẩm Chín Bài Kệ
 47. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C09. Phẩm Chín Bài Kệ (tt 433 – 438)
 48. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C10. Phẩm Mười Bài Kệ
 49. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C10. Phẩm Mười Bài Kệ (tt 447- 454)
 50. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C11. Phẩm Mười Một Bài Kệ
 51. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C11. Phẩm Mười Một Bài Kệ (tt 460-463)
 52. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C12. Phẩm Mười Hai Bài Kệ
 53. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C12. Phẩm Mười Hai Bài Kệ (tt 468 – 473)
 54. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C13. Phẩm Mười ba bài kệ
 55. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C13. Phẩm Mười ba bài kệ (tiếp theo)
 56. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C14. Tạp phẩm
 57. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C14. Tạp phẩm (tiếp theo)
 58. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C15. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ
 59. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C15. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ (tiếp theo)
 60. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C16. Phẩm Ba mươi bài kệ
 61. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C16. Phẩm Ba mươi bài kệ (tiếp theo)
 62. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C17. Phẩm Bốn Mươi Bài Kệ
 63. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C18. Phẩm Năm Mươi Bài Kệ
 64. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C19. Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ
 65. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C20. Phẩm Bảy Mươi Bài Kệ
 66. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C21. Phẩm Tám Mươi Bài Kệ
 67. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C22. Đại Phẩm
 68. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (540)
 69. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (541)
 70. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (542)
 71. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (543)
 72. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (544)
 73. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (545)
 74. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (546)
 75. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (547)

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí
Print
Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Telegram
Pocket
WhatsApp

Bạn đang xem bài viết: Kinh Tiểu Bộ – Tập 2 – 2.1 Chuyện Thiên Cung – Phẩm II – Cittalatà