Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya

Tập III – Trưởng Lão Tăng Kệ

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Chương IV

Phẩm Bốn Kệ

(CLXXXVI) Nàgasamàla (Thera. 33)

Sanh trong thời đức Phật hiện tại, trong gia đình hoàng tộc Thích-ca, ngài quán sát tánh vô thường của sự vật và triển khai thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Ngài chứng minh chánh trí của ngài dựa trên kinh nghiệm riêng của ngài trong những bài kệ này:

 1. Trang điểm, mặc áo đẹp,
  Ðeo vòng hoa, thơm nức,
  Mùi thơm gỗ chiên đàn,
  Giữa đám đông, đường lớn,
  Một vũ nữ đang múa,
  Múa lượn theo nhạc khí.
 2. Ta vào thành, khất thực,
  Ði ngang, ta thấy nàng
  Trang điểm, mặc áo đẹp,
  Gieo bẫy mồi thần chết.
 3. Rồi ta tự tác ý,
  Như lý khởi tư duy,
  Các hiểm nguy hiển lộ,
  Nhàm chán, ta an trú.
 4. Và tâm ta giải thoát,
  Thấy pháp nhĩ là vậy,
  Ba minh chứng đạt được,
  Lời Phật dạy làm xong
  .

 

(CLXXXVII) Bhagu (Thera. 33)

Sanh trong thời đức Phật hiện tại, trong một gia đình dòng họ Sakya (Thích Ca), ngài xuất gia với AnuruddhaKimbila, và sống gần làng Bàlakalona. Một ngày kia, khi ngài từ tinh xá ra ngoài để đối trị bịnh buồn ngủ, ngài té khi ngài bước lên đường kinh hành. Xem đấy để tự khích lệ, ngài tự chế ngự và phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Từ đấy, sống thọ hưởng an lạc giải thoát Niết-bàn. Thế Tôn đến, tán thán cô độc của ngài và hỏi: ‘Này Tỷ-kheo, sao cho đến nay, Thầy vẫn còn tinh tấn?’. Ngài trả lời, với những bài kệ như sau:

 1. Bị buồn ngủ chi phối,
  Ta ra khỏi tinh xá,
  Lại lên đường kinh hành,
  Tại đấy té xuống đất.
 2. Xoa bóp cả chân tay,
  Lại lên đường kinh hành,
  Qua lại đường kinh hành,
  Nội tâm ta định tỉnh.
  Rồi ta tự tác ý,
  Như lý khởi tư duy,
  Các hiểm nguy hiển lộ,
  Nhàm chán ta an trú.
 3. Và tâm ta giải thoát
  Thấy pháp nhĩ là vậy,
  Ba minh chứng đạt được,
  Lời Phật dạy làm xong.

 

(CLXXXVIII) Sabhiya (Thera. 33)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong gia đình con gái một hoàng tộc, người con gái này được cha mẹ giao cho một vị du sĩ hướng dẫn để nàng có thể học giáo lý và nếp sống tu hành. Sabhiya khi lớn lên cũng trở thành một du sĩ, học hỏi nhiều kinh kệ tụng, trở thành một nhà lý luận sắc bén, không ai sánh nổi. Dựng am bên cửa thành, ngài dạy học cho con cháu các hoàng tộc, ngài nghĩ ra hai mươi câu hỏi để ngài hỏi các vị tu sĩ và Bà-la-môn. Trong khi Sabhiyasutta, có ghi là một Bà-la-môn, từ cõi Tịnh cư thiên, đã nghĩ ra các câu hỏi ấy. Thế Tôn khi đi đến Vương Xá, tinh xá Trúc Lâm, đã trả lời các câu hỏi và Sabhiya khởi lòng tin, xuất gia và chứng quả A-la-hán.

Khi ngài khuyên dạy các Tỷ-kheo đã theo phe Devadatta, ngài nói lên những bài kệ như sau:

 1. Người khác không rõ biết,
  Ta ở đây một thời,
  Tại đây, bậc có trí,
  Biết vậy sống tịnh chỉ.
 2. Khi họ không rõ biết,
  Họ làm như bất tử;
  Khi họ rõ biết pháp,
  Giữa bệnh, họ không bệnh.
 3. Ai sở hành phóng đãng,
  Cấm giới bị uế nhiễm,
  Phạm hạnh đáng nghi ngờ,
  Vị ấy chứng quả lớn,
 4. Sống giữa đồng Phạm hạnh,
  Không được trọng, tôn kính,
  Vị ấy xa Diệu pháp,
  Như trời xa đất liền.

 

(CLXXXIX) Nandaka (Thera. 33)

Trong thời Ðức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong một gia đình có gia tộc, và được gọi là Nandaka. Ngài xuất gia, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, và phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Sau đó khi đang sống trong an lạc giải thoát, ngài được bậc Ðạo Sư dạy thuyết pháp cho các Tỷ-kheo-ni và khiến cho năm trăm vị chứng quả A-la-hán. Ðức Phật ấn chứng cho ngài là vị khuyến giáo Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni đệ nhất.

Rồi một ngày kia, khi đi khất thực ở Sàvatthi, một nữ nhân trước kia lập gia đình với ngài, thấy ngài và cười lớn tiếng với một tâm bất chánh. Vị Trưởng lão thấy hành động của nàng liền dạy cho nàng về thân thể bất tịnh, với những bài kệ sau:

 1. Gớm thay, vật hôi thối!
  Ðầy sắc mùi hôi tanh,
  Vật sở hữu của ma,
  � chảy nhiều dòng nước,
  Thân này có chín dòng,
  Luôn luôn được tuôn chảy.
 2. Chớ khinh miệt cổ nhân!
  Chớ xúc phạm Như Lai,
  Họ không tham thiên giới,
  Còn nói gì cõi người.
 3. Kẻ ngu, thiếu trí tuệ,
  Tà ý, si bao phủ,
  Kẻ ấy đầy tham đắm,
  Bị ma quăng dây trói.
 4. Những ai đã thoát ly,
  Tham, sân và vô minh,
  Ðây họ không tham đắm,
  Dây cắt, không trói buộc
  .

 

(CXC) Jambuka (Thera. 34)

Trong thời Ðức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình rất nghèo. Như trong đời trước, ngài dùng phân làm đồ ăn, và rời bỏ gia đình, làm vị tu khổ hạnh. Thực hành nhiều khổ hạnh, ăn từng hạt đậu một, được chấm trên đầu ngọn rơm. Ngài đã năm lăm tuổi khi đức Phật thấy ngài căn cơ thuần thục, như ngọn đèn đặt trong cài ghè, đi đến ngài, thuyết pháp và hóa độ cho ngài. Rồi Thế Tôn gọi: ‘Hãy đến, này Tỷ-kheo’ và cho ngài xuất gia. Rồi Jambuka phát triển thiền quán và Thế Tôn ấn chứng ngài chứng quả A-la-hán. Ðây chỉ là sơ lược, trong đoạn sớ giải các câu kệ của Dhammapàda, câu chuyện được giải thích rộng rãi từ nơi câu; ‘Ăn từng hạt đậu một, với ngọn rơm chấm đậu. Khi đến giờ mệnh chung, ngài nói lên rằng: dầu một lần sống theo tà hạnh, nhưng nếu dựa vào đức Phật tối thượng, ngài cũng có thể chứng quả như các đệ tử khác. Ngài nói lên những bài kệ:

 1. Trải năm mươi lăm năm,
  Thân đầy những bụi bặm,
  Ăn cơm tháng một lần,
  Tóc râu ta nhổ sạch.
 2. Ta đứng chỉ một chân,
  Ta không dùng giường nằm,
  Ta ăn phân phơi khô,
  Ta không nhận lời mời.
 3. Sở hành ta nhiều vậy,
  Dẫn ta đến ác thú,
  Bị nước lớn cuốn trôi,
  Cho đến khi quy Phật.
 4. Hãy nhìn Phật ta quy
  Hãy nhìn Pháp, pháp nhĩ
  Ba minh ta đạt được
  Lời Phật dạy làm xong

 

(CXCI) Senaka (Thera. 34)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình, con trai người chị của Trưởng lão Kassapa Uruvela, và được đặt tên là Senaka. Khi học về văn hóa Vệ-đà Bà-la-môn, ngài ở với gia đình. Trong thời ấy dân chúng tổ chức hàng năm vào thángThaggumà (tháng ba) một lễ quán đảnh một bến nước, lễ ấy được gọi là Gayà melà (hay ngày trai giới Gayà).

Thế Tôn vì lòng thương tưởng đến những người có thể giáo hóa, ở lại gần bờ sông. Và khi quần chúng tụ họp lại, Senaka cũng đến, nghe bậc Ðạo Sư thuyết giảng được cảm hóa xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Sau đó, suy tuởng đến sự thắng trận của mình, ngài cảm thấy hân hoan, và ứng khẩu nói lên những bài kệ này

 1. Thật tốt lành cho ta,
  Khi ở thành Gayà,
  Trong tháng lễ mùa xuân,
  Tháng tên Phagguna,
  Ta thấy bậc Chánh Giác,
  Thuyết Chánh pháp tối thượng.
 2. Bậc có hào quang lớn,
  Là Ðạo Sư hội chúng,
  Ðạt được vị tối thắng,
  Bậc lãnh đạo nhiếp chúng,
  Chiến thắng giới Trời, Người,
  Bậc thấy khó cân lường.
 3. Ðại long tượng, đại hùng,
  Ðại quang minh, vô lậu,
  Mọi lậu hoặc đoạn tận,
  Ðạo Sư, không sợ hãi.
 4. Lâu nay ta uế nhiễm,
  Bị tà kiến trói buộc,
  Nay chính Thế Tôn ấy,
  Giải thoát Senaka,
  Thoát khỏi mọi buộc ràng,
  Ðược tự tại , giải thoát
  .

 

(CXCII) Sambhùta (Thera. 34)

Trong thời Ðức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình có giai cấp, và sau khi bậc Ðạo Sư tịch diệt, ngài được Ananda giáo hóa, xuất gia và chứng quả A-la-hán. Ngài sống trong an lạc giải thoát, cho đến khi một trăm năm sau khi đức Phật nhập diệt, các Tỷ-kheo Vajjì đề xướng mười tà pháp bị Trưởng lão Niyasa và các Tỷ-kheo Kàlanndakachống lại và một kỳ kiết tập được tổ chức với bảy trăm vị A-la-hán. Ngài Sambhùta, bị xúc động bởi hành động xuyên tạc Pháp và Luật, nói lên những bài kệ này và tuyên bố chánh trí của ngài:

 1. Ai khi phải từ từ
  Lại lội qua gấp gấp,
  Ai khi phải lội gấp,
  Lại từ từ lội qua,
  Kẻ ngu thiếu chánh lý,
  Ði đến cảnh khổ đau.
 2. Lợi ích bị tổn giảm,
  Như trăng vào thời đen,
  Gặp phải sự ô nhục,
  Chống đối các bạn bè.
 3. Ai khi phải từ từ,
  Lội qua rất từ từ,
  Ai khi phải lội gấp,
  Lội qua thật gấp gáp,
  Kẻ trí có chánh lý,
  Ði đến cảnh an lạc.
 4. Lợi ích được viên mãn,
  Như trăng vào thời sáng,
  Ðược danh tiếng vinh dự,
  Không chống đối bạn bè.

 

(CXCIII) Ràhula (Thera. 35)

Ngài là con của đức Phật và công chúa Yasodhàra, và được nuôi dưỡng với các hoàng tử khác. Trường hợp ngài xuất gia đã được ghi trong tập Khandhaka. Nhờ những lời dạy trong nhiều bài kinh, trí tuệ ngài thuần thục và phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Suy tư đến sự thắng trận của mình, ngài nói lên chánh trí:

 1. Nhờ ta được đầy đủ,
  Hai đức tánh tốt đẹp,
  Ðược bạn có trí gọi,
  ‘Ra-hu-la may mắn’
  Ta là con đức Phật,
  Ta lại được Pháp nhãn.
 2. Các lậu hoặc ta đoạn,
  Không còn có tái sanh,
  Ta là bậc La-hán,
  Ðáng được sự cúng dường.
  Ba minh ta đạt được,
  Thấy đuợc giới bất tử.
 3. Bị dục làm mù quáng,
  Bị lưới tà bao trùm,
  Khát ái làm màn che,
  Bao trùm che phủ kín.
  Do phóng dật trói buộc,
  Như cá mắc mắt lưới.
 4. Ta vượt qua dục ấy,
  Cắt đứt ma trói buộc,
  Nhổ lên gốc khát ái,
  Ta mát lạnh tịch tịnh.

 

(CXCIV) Candana (Thera. 35)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài tái sanh trong một gia đình giàu có và đặt tên làCandana, ngài sống một đời sống gia đình cho đến khi ngài được nghe bậc Ðạo Sư thuyết pháp. Và chứng quả Dự Lưu. Khi ngài sanh được một người con, ngài xuất gia, chọn lựa một đề tài thiền quán và sống ở trong rừng. Ði đến Sàvatthi để yết kiến bậc Ðạo Sư, ngài ở trong một bãi tha ma, vợ ngài nghe tin ngài đến, liền trang điểm, đem con theo, nghĩ rằng: ‘Với nhan sắc nàng có thể khiến ngài từ bỏ xuất gia’. Ngài thấy nàng từ xa đi đến nghĩ cách để thoát khỏi bị nàng cám dỗ, phát triển thiền quán và chứng được sáu thắng trí. Ngài thuyết giảng cho nàng, khiến nàng qui y và thọ các giới. Rồi ngài trở lui ở chỗ cũ của ngài. Khi các Tỷ-kheo bạn hỏi ngài: ‘Các căn của bạn chói sáng, bạn đã chứng sự thực gì?’. Ngài nói lên quả chứng của mình, và với những bài kệ này, chứng minh chánh trí của mình.

 1. Với vàng che phủ kín,
  Chúng nữ tỳ vây quanh,
  Mang theo đứa con thơ,
  Người vợ đến với ta.
 2. Thấy mẹ của con ta,
  Từ xa đang đi đến,
  Khéo trang điểm đẹp đẽ,
  Như ma gieo bẫy mồi.
 3. Rồi ta tự tác ý,
  Như lý khởi tư duy,
  Các hiểm nguy hiển lộ,
  Nhàm chán, ta an trú.
 4. Và tâm ta giải thoát,
  Thấy pháp nhĩ là vậy,
  Ba minh chứng đạt được,
  Lời Phật dạy làm xong
  .

 

(CXCV) Dhammika (Thera. 35)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở Kosala, tên làDhammika. Khi Jetavana (Kỳ Viên) được dâng cúng, ngài khởi lòng tin, và xuất gia. Sống tại một tinh xá ở làng, ngài cảm thấy bất mãn và khó chịu đối với các công việc các Tỷ-kheo đến tinh xá. Do vậy các Tỷ-kheo đều bỏ đi và ngài làm chủ một mình một ngôi tinh xá. Một cư sĩ báo cáo sự việc lên bậc Ðạo Su, bậc Ðạo Sư cho gọi ngài lên để giải thích. Theo lời các Tỷ-kheo yêu cầu, ngài nói lên những bài kệ như sau:

 1. Pháp che chở hộ trì,
  Người hành trì Chánh pháp,
  Pháp đem lại an lạc,
  Cho người khéo hành pháp,
  Ðây là những lợi ích,
  Khi pháp khéo hành trì,
  Người hành trì Chánh pháp,
  Không đi xuống ác thú.
 2. Cả hai pháp, phi pháp,
  Kết quả không giống nhau;
  Phi pháp, dẫn địa ngục,
  Pháp đưa đến cõi lành.
 3. Do vậy, đối Chánh pháp,
  Khởi ý muốn hành trì,
  Tâm tư sanh hoan hỷ,
  Khéo thiện lai như vậy.
  Vững trú trên Chánh pháp,
  Ðệ tử bậc Thiện Thệ,
  Sáng suốt tiến bước lên,
  Quy y bậc tối thượng.
 4. Phá vỡ cội ung nhọt,
  Nhổ lên lưới ái triền,
  Luân hồi được đoạn tận,
  Không còn có sanh y,
  Như trăng vào ngày rằm,
  Trong đêm thanh trong sáng.

Khi Thế Tôn dạy ba bài kệ trên, Dhammika trên chỗ ngồi phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Ðể nói lên quả chứng của mình cho bậc Ðạo Sư rõ, ngài nói lên bài kệ cuối cùng để nói lên chánh trí của ngài.

 

(CXCVI) Sabbaka (Thera. 35)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi trong một gia đình Bà-la-môn, ngài nghe Thế Tôn thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Lựa chọn một đề tài để thiền quán, ngài đi đến tinh xá Lonagiri, trên bờ sông Ajakaranì và tại đấy, sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Ði đến Sàvatthi để yết kiến bậc Ðạo Sư, ngài ở lại một thời gian và được bà con đón tiếp. Sau khi khuyên các bà con quy y và giữ giới, ngài muốn trở về chỗ cũ. Các bà con yêu cầu ngài ở lại để được bà con cúng dường, nhưng ngài nói cho họ rõ vì sao ngài đến đây, và sự ưa thích đời sống độc cư. Ngài nói lên bài kệ tán thán trú xứ của ngài:

 1. Khi ta thấy con cò,
  Trương đôi cánh trắng tinh,
  Sợ hãi đám mây đen,
  Tìm chỗ kín ẩn nấp;
  Khi ấy chính con sông,
  Ajakaranì,
  Ðem hoan hỷ cho ta.
 2. Khi ta thấy con cò,
  Trương đôi cánh trắng sạch,
  Sợ hãi đám mây đen,
  Tìm hang để ẩn nấp,
  Nhưng tìm không có thấy.
  Khi ấy chính con sông,
  Ajakaranì,
  Ðem hoan hỷ cho ta.
 3. Ai lại không thích thú,
  Khi thấy ở tại đây,
  Trên cả hai dãy bờ,
  Có hàng cây Jambu,
  Làm chói sáng bờ sông,
  Sau lưng cái hang lớn.
 4. Hãy nghe những con nhái,
  Khéo thoát những đàn rắn,
  Kêu lên niềm hoan hỷ,
  Với tiếng kêu nhẹ nhàng:
  Nay không phải là thời,
  Buông thả với suối rừng,
  Thật an ổn con sông
  Ajakaranì,
  Thoải mái và yên lành,
  Thật an vui thích thú
  !

Rồi các bà con thuận để ngài đi. Vì ngài thích sống nhàn tịnh, đây trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài.

 

(CXVII) Mudita (Thera 36)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình thường dân và được đặt tên làMudita. Khi ngài đến tuổi trưởng thành , dòng họ ngài vì một vài nguyên nhân, bị vua chống đối Mudita, quá sợ vua nên bỏ chạy, đi vào rừng và sống gần trú xứ của một Trưởng lão đã chứng quả A-la-hán. Vị này thấy ngài quá sợ hãi, bảo ngài chớ có sợ. Ngài hỏi cần phải bao nhiêu thời gian mới khỏi tai nạn, vị A-la-hán nói cần phải bảy hay tám tháng, ngài nói ngài không thể đợi lâu như thế nên xin xuất gia. Vị Trưởng lão cho phép ngài được xuất gia. Ngài xuất gia, học đạo, khởi lòng tin, không còn sợ hãi nữa, và tu tập thiền quán. Chưa chứng được quả A-la-hán, ngài nguyện không rời khỏi tinh xá cho đến khi chứng quả và cuối cùng ngài đã thành công. Sau đó, ngài sống trong an lạc giải thoát, các Tỷ-kheo đồng Phạm hạnh hỏi ngài làm sao ngài thành đạt được chí nguyện, ngài nói lên kinh nghiệm của ngài trong những bài kệ như sau:

 1. Ðể cứu mạng sống ta,
  Ta xuất gia tu hành,
  Ta được thọ đại giới,
  Nhờ vậy được lòng tin,
  Ta kiên trì tinh tấn,
  Hăng hái ta tiến bước.
 2. Dầu thân này hủy hoại,
  Từng miếng thịt tiêu mòn,
  Ðầu khớp xương hai gối,
  Ống chân làm ta ngã.
 3. Ta sẽ không ăn uống,
  Không ra ngoài tinh xá,
  Ta sẽ không nằm xuống,
  Không nằm một bên hông,
  Nếu mũi tên tham ái,
  Chưa được rút nhổ lên.
 4. Hạnh ta sống như vậy,;
  Hãy nhìn ta tinh cần,
  Ba minh ta đạt được,
  Lời Phật dạy làm xong.

[ ^ ]

Chương V

-ooOoo-

Phẩm Năm Kệ

(CXCVIII) Ràjadatta (Thera. 37)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình của những người lữ hành, cha mẹ gọi ngài là Ràjadatta (Vua ban cho), vì rằng sinh được ngài là nhờ cha mẹ cầu nguyện Vesavana, một vị thiên thần hư không. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài một lần dẫn năm trăm cỗ xe hàng hóa đến Ràjagaha (Vương Xá); tại đấy ngài tiêu tất cả tiền, tiêu một ngàn đồng cho một kỹ nữ đẹp, đến nỗi ngài hết cả tiền, không có đủ ăn, phải đi lang thang trong đói khổ. Rồi ngài đến tinh xá Trúc Lâm (Veluvana) với các cư sĩ khác, tại đấy bậc Ðạo Sư đang thuyết pháp với một thính chúng rất lớn. Rồi Rajadatta, ngồi ở phía ngoài thính chúng nghe, khởi lòng tin và xuất gia. Thực hành hạnh đầu đà, ngài sống trong một nghĩa địa.

Rồi một nhà lữ hành khác cũng tiêu hết một ngàn đồng cho người kỳ nữ, nhưng trên tay người này có một chiếc nhẫn rất có giá trị và người kỹ nữ thèm muốn lấy chiếc nhẫn. Nàng cho người đánh cắp. Nhưng người hầu hạ của người lữ hành tin cho cảnh sát biết, đến lục soát nhà nàng giết nàng và quăng thân nàng trong nghĩa địa.

Trưỏng lão Rajadatta, đang đi tìm một đối tượng để quán tưởng, thấy được thi hài của người kỹ nữ. Ngài tập trung tư tưởng, nhưng các phần thi hài nàng chưa bị chó hay chó rừng ăn, làm ngài dao động và chi phối ngài. Ngài lấy làm ảo não buồn phiền, lánh xa đi một lúc rồi lại bắt đầu tự mình khích lệ, tu thiền, phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán.

Rồi suy tư trên thành công của mình, cảm thấy hoan hỷ phấn khởi, ngài nói:

 1. Một Tỷ-kheo đi đến
  Tại một bãi tha ma,
  Thấy thân một đàn bà,
  Bị quăng tại chỗ ấy,
  Vất bỏ trong nghĩa địa,
  Làm mồi cho sâu ăn.
 2. Có kẻ sinh nhàm chán,
  Thấy thân chết khốn nạn,
  Trong ta, dục tham hiện,
  Như mù, ta bị trói.
 3. Mau hơn cơm sôi trào,
  Chỗ ấy, ta đi thoát,
  Chánh niệm, ta tỉnh giác,
  Ta đến, ngồi một bên.
 4. Rồi ta tự ý tác,
  Như lý khởi tư duy,
  Các hiểm nguy hiển lộ,
  Nhàm chán ta an trú.
 5. Và tâm ta giải thoát,
  Thấy Pháp nhĩ là vậy,
  Ba minh chứng đạt được,
  Lời Phật dạy làm xong.

 

(CXCIX) Subhùta (Thera. 37)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình thường dân ở Magadha, tên là Subhùta, ngài không thể sống trong gia đình, nên bỏ nhà làm nguời du sĩ. Không thấy trong bộ phái của mình cái gì là chân lý và thấy Upatissa, Kolita, Sela sống hạnh phúc hoan hỷ sau khi tu hành, ngài khởi lòng tin giáo lý đức Phật và xin xuất gia. Sau khi lấy được cảm tình các vị giáo thọ sư và truyền pháp sự, ngài vào nhập thất với một đề tài thiền quán. Nhờ phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán.

Rồi ngài tuyên bố chánh trí của ngài bằng cách ôn lại sự đau khổ khi tu hành và sự hoan hỷ khi ngài được tu thiền, ngài nói lên bài kệ:

 1. Ðặt mình vào tại chỗ,
  Không được cho thích đáng,
  Một người muốn làm việc,
  Nhưng không được thành tựu
  Như vậy công việc ấy,
  Ðược xem bị thất bại.
 2. Nếu từ bỏ phần thắng,
  Gốc khổ được rút lên,
  Nó giống kẻ đánh bạc,
  Vận rủi quăng con bài,
  Nếu nó quăng tất cả,
  Nó chẳng khác người mù,
  Không nhìn thấy con đường,
  Bằng phẳng, không bằng phẳng.
 3. Hãy nói điều có làm,
  Không nói điều không làm,
  Bậc Hiền trí rõ biết,
  Người chỉ nói không làm.
 4. Như bông hoa tươi đẹp,
  Có sắc nhưng không hương,
  Cũng vậy lời khéo nói,
  Có làm, có kết quả.
 5. Như bông hoa tươi đẹp,
  Có sắc lại không hương,
  Cũng vậy lời khéo nói
  Không làm không kết quả.

 

(CC) Girimànanda (Thera. 38)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Ràjagaha (Vương Xá) con trai của vị cố vấn nghi lễ cho vua Bimbisàra (Tần-bà-sa-la). Ngài thấy uy lực và uy nghi của đức Phật khi đức Phật dự hội ở Ràjagaha, và xin xuất gia. Trong thời kỳ học tập, ngài sống trong một thời gian tại một ngôi làng rồi trở lui lại thành phố để đảnh lễ Ðức Phật. VuaBimbisàra nghe tin ngài tới, đến yết kiến ngài và nói ngài hãy ở lại đây, vua xin lo liệu tất cả. Vì vua nhiều việc nên quên đi lời hứa, và ngài phải sống giữa trời. Và thần mưa không mưa sợ làm ngài ướt. Rồi vua Bimbisàra, thấy trời hạn hán nên xây dựng một am thất cho ngài. Và ngài sống trong am thất ấy cố gắng tu hành tinh tấn, quyết tâm nỗ lực, tu tập thiền định, thiền quán, chứng được quả A-la-hán. Rồi hoan hỷ với sự kiện này, ngài nói lên lời chánh trí của ngài trong khi trời bắt đầu đổ mưa.

 1. Trời mưa như bài ca,
  Khéo hát với nhạc điệu,
  Ta ngồi trong am thất,
  An lạc, được che chở,
  Tại đấy ta an trú,
  Thoải mái và an tịnh,
  Thần mưa, nếu ngươi muốn,
  Hãy mưa, hãy mưa đi.
 2. Trời mưa như bài ca
  Khéo hát với nhạc điệu,
  Ta ngồi trong am thất,
  An lạc, được che chở.
  Tại đấy ta an trú,
  Tâm tư thật tịnh chỉ,
  Thần mưa, nếu ngươi muốn,
  Hãy mưa, hãy mưa đi.
 3. Trời mưa như bài ca,
  Khéo hát với nhạc điệu,
  Ta ngồi trong am thất,
  An lạc, đuợc che chở.
  Tại đấy ta an trú,
  Tâm tư, ly tham ái,
  Thần mưa nếu ngươi muốn,
  Hãy mưa, hãy mưa đi.
 4. Trời mưa như bài ca,
  Khéo hát với nhạc điệu,
  Ta ngồi trong am thất,
  An lạc được che chở.
  Tại đấy ta an trú,
  Tâm tư ly sân hận,
  Thần mưa nếu ngươi muốn,
  Hãy mưa, hãy mưa đi.
 5. Trời mưa như bài ca,
  Khéo hát với nhạc điệu,
  Ta ngồi trong am thất,
  An lạc, được che chở.
  Tại đấy ta an trú,
  Tâm tư ly si mê,
  Thần mưa nếu ngươi muốn,
  Hãy mưa, hãy mưa đi.

 

(CCI) Sumana (Thera. 38)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình thường dân, ở Kosala, tên làSumana, ngài lớn lên trong hoàn cảnh may mắn. Anh mẹ ngài trở thành vị A-la-hán, sống ở trong rừng, và khi Sumana đến tuổi trưởng thành, cậu ngài cho ngài xuất gia và trao cho ngài đề tài để thiền quán về phía giới hạnh. Cuối cùng, khi Bốn thiền và Năm thắng trí đã chứng được, vị Trưởng lão chỉ cho ngài phương pháp thiền quán, và nhờ vậy ngài chứng quả A-la-hán. Khi đi đến người cậu của ngài, ngài được hỏi về sự thành công và ngài nói lên chánh trí của ngài như sau:

 1. Ðiều giáo thọ sư muốn,
  Tôi biết trong chánh pháp,
  Với tôi mong bất tử,
  Ðiều phải làm, làm xong.
 2. Pháp tôi đạt, tự chứng,
  Không phải chỉ nghe suông,
  Trí tôi được thanh tịnh,
  Không còn có nghi ngờ,
  Mong tôi đứng gần ngài,
  Nói lên điều xác chứng.
 3. Tôi biết các đời trước,
  Thiên nhãn tôi thanh tịnh,
  Mục đích tôi đạt được,
  Lời Phật dạy làm xong.
 4. Học tập, không phóng dật,
  Khéo nghe lời ngài dạy,
  Mọi lậu hoặc, tôi đoạn,
  Nay không còn tái sanh.
 5. Ngài giảng tôi thánh giới,
  Từ mẫn ngài hộ trì.
  Ngài dạy, không vô ích,
  Tôi đệ tử học ngài
  .

 

(CCII) Vaddha (Thera. 38)

Sanh trong đời đức Phật hiện tại, tại thành Dhamkaccha trong một dòng họ thường dân, ngài được đặt tên là Vaddha. Khi lớn lên, mẹ ngài cảm thấy âu lo vì vấn đề tái sanh và chết, giao con lại cho bà con, rồi bà xuất gia giữa các Tỷ-kheo-ni. Sau bà trở thành một vị A-ha-hán. Con bà, cũng xuất gia dưới sự hướng dẫn của Veludanta, học lời dạy đức Phật, trở thành một pháp sư giỏi có tiếng. Một hôm, suy nghĩ đến trách nhiệm của mình, ngài nghĩ: ‘Nay ta sẽ đến thăm mẹ ta một mình và không đắp y ngoài’. Rồi ngài đi đến trú xứ các Tỷ-kheo-ni. Mẹ ngài thấy ngài vậy, chỉ trích ngài sao đi đến trú xứ Tỷ-kheo-ni một mình và không đắp y ngoài. Ngài nhận thấy mình có lỗi, trở về tinh xá, ngồi trong phòng thiền định và chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của ngài, nhờ lời chỉ trích của mẹ ngài:

 1. Lành thay, bà mẹ ta,
  Kích thích, khích lệ ta,
  Nghe lời dạy của bà,
  Ðược dạy bởi bà mẹ,
  Ta tinh cần, tinh tấn,
  Chứng Bồ-đề vô thượng.
 2. Ta xứng được cúng dường,
  Ba minh, thấy bất tử.
  Ta chứng quả La-hán,
  Xứng đáng được cúng dường,
  Ba minh đã chứng đạt,
  Thấy được quả bất tử,
  Chiến thắng quân Ma vương,
  Ta sống, không lậu hoặc.
 3. Các lậu hoặc, nội, ngoại,
  Trước đã có trong ta,
  Tất cả bị nhổ sạch,
  Không còn khởi tên nữa.
 4. Bà chị tâm nhu thuận,
  Nói lên ý nghĩa này,
  Trong con và trong ta,
  Cỏ rừng không còn nữa.
 5. Khổ đã được chấm dứt,
  Thân này thân cuối cùng,
  Ðường sanh tử đứt đoạn,
  Nay không còn tái sanh.

 

(CCIII) Nadikassapa (Thera. 39)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở Magadha (Ma-kiệt-đà), là anh của Kassapa. Ngài thiên hẳn đời sống xuất gia, không ưa thích đời sống gia đình, và ngài trở thành một ẩn sĩ. Với ba trăm đồ chúng, ngài sống một đời sống ẩn sĩ trên bờ sông Neranjarà (Ni-liên-thiền), và do vậy ngài được biết và được gọi làKassapa ở bên sông (Nadi-Kassapa). Ngài được Thế Tôn giáo hóa cùng với hai anh em, như đã được ghi trong Luật tạng. Sau khi Thế Tôn thuyết kinh Lửa Bốc Cháy, ngài chứng quả A-la-hán. Sau đó, suy tư trên thiền chứng, ngài nói lên chánh trí của mình, bằng cách nhổ lên các sai lầm:

 1. Thật lợi ích cho ta
  Ðức Phật đến tại đây,
  Ðến con sông tên gọi
  Sông Nê-răn-ja-ra,
  Ta nghe pháp ngài giảng
  Ðoạn tận các tà kiến
 2. Ta hành lễ tế tự,
  Ðọc cao lời tế lễ,
  Ta đốt lên lửa thiêng,
  Ðổ cúng dường vào lửa,
  Nghĩ rằng ta thanh tịnh,
  Ta thật mù, phàm phu.
 3. Lang thang rừng tà kiến,
  Bị giới cấm, mờ mắt,
  Không tịnh, nghĩ thanh tịnh,
  Mù lòa, ta không thấy
 4. Ta đoạn tận tà kiến,
  Mọi sanh hữu phá tan,
  Ta đốt lên ngọn lửa,
  Xứng đáng được cúng dường,
  Ta cúi mình đảnh lễ,
  Bậc Như Lai Ðiều Ngự.
 5. Mọi si mê, ta đoạn,
  Hữu ái được phá hủy,
  Ðường sanh tử đoạn tận,
  Nay không còn tái sanh.

 

(CCIV) Gayà-Kassapa (Thera. 39)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn, câu chuyện ngài giống như câu chuyện của Nadì-Kassapa, chỉ khác ngài chỉ có hai trăm đệ tử và sống ởGayà, ngài nói lên chánh trí bằng cách tán thán tẩy sạch các điều ác như sau:

 1. Buổi sáng, trưa, buổi chiều,
  Ba lần trong một ngày,
  Ta xuống dòng Gà-yà,
  Sông Ga-ya-phay-gu.
 2. Các điều ác, ta làm
  Trong các đời sống trước,
  Nay đây ta rửa sạch,
  Xưa ta tin là vậy.
 3. Nghe lời nói khéo giảng,
  Con đường đủ pháp nghĩa,
  Với ý nghĩa chân thật,
  Ta như lý quán sát.
 4. Ta tắm sạch mọi ác,
  Ta không uế, trong sạch.
  Ta trong sạch thuần tịnh,
  Thừa tự bậc trong sạch,
  Ta chính là con trai,
  Con chính tông đức Phật.
 5. Lặn vào dòng Tám chánh,
  Ta gột sạch mọi ác,
  Ba minh ta đạt được,
  Lời Phật dạy làm xong.

 

(CCV) Vakkali (Thera. 39)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong một dòng họ Bà-la-môn và được gọi tên Vakkali. Khi đến tuổi trưởng thành, và học xong ba tập Vệ-đà, trở thành thuần thục trong những thành tích Bà-la-môn, ngài thấy bậc Ðạo Sư, ngài nhìn không chán thân hình tuyệt vời của đức Phật, và ngài đi theo bậc Ðạo Sư. Khi ngài trở về nhà, ngài nghĩ nếu ở lại nhà, ngài sẽ không có dịp luôn luôn thấy được đức Phật. Do vậy, ngài xuất gia, và từ khi ăn uống và tắm rửa, ngài để toàn thì giờ để chiêm ngưỡng đức Phật. Bậc Ðạo Sư, chờ đợi thiền quán của ngài được chín muồi, nên trong một thời gian dài, đức Phật không nói gì. Một hôm đức Phật hỏi: ‘Này Vakkali, thân bất tịnh này mà Thầy thấy, đối với Thầy như thế nào? Ai thấy Pháp người ấy tức thấy Ta. Vì rằng thấy Pháp tức là thấy Ta, và thấy ta tức là thấy Pháp’. Nghe lời nói đức Phật, ngài không chiêm ngưỡng thân đức Phật nữa, nhưng ngài chưa bỏ đi xa được. Bậc Ðạo Sư nghĩ rằng: ‘Tỷ-kheo này, nếu không được xúc động mạnh, sẽ không thức tỉnh’, nên vào cuối ngày an cư mùa mưa, đức Phật nói: ‘Này Vakkali, hãy đi đi’. Nghe bậc Ðạo Sư nói vậy, ngài tự nghĩ ngài phải đi, nhưng nghĩ rằng đời ngài có ý nghĩa gì, nếu không được gặp bậc Ðạo Sư, nên ngài có ý định leo lên núi Linh Thứu để gieo mình xuống vực núi tự tử. Ðức Phật biết được Vakkali có ý định như vậy, nên sợ ngài phá hoại những điều kiện chứng được thánh quả, nên hiện ra trước mặt ngài và đọc lên bài kệ:

Tỷ-kheo nhiều hân hoan,
Tịnh tín giáo pháp Phật,
Chứng cảnh giới tịch tịnh,
Các hạnh an tịnh lạc
.

Ðức Phật đưa tay và nói: ‘Hãy đến, này Tỷ-kheo!’ Vakkali rất lấy làm sung sướng được nghe lời Phật dạy, thấy được điều gì mình đang làm, đứng trên hư không suy tư đến lời Phật dạy, chứng quả A-la-hán với sự hiểu biết về nghĩa và về pháp. (Ðây là những tài liệu được tập sớ của bộ Anguttara Nikàya và tập sớ của Dhammapaca ghi chép lại).

Theo những tài liệu khác, Vakkali chưa chứng quả A-la-hán, sau khi nghe lời dạy của bậc Ðạo Sư, ngài ở trên núi Linh Thứu, phát triển thiền quán. Thế Tôn cho ngài một đề tài tu tập, nhưng vì quá đói và bị tê liệt nên ngài không chứng quả được. Biết vậy, Thế Tôn nói với ngài như sau:

 1. Bị bệnh gió chi phối,
  Thầy sống trong rừng sâu,
  Chỗ khất thực hạn chế,
  Thân gầy mòn ốm yếu,
  Tỷ-kheo sẽ làm gì?
  Với thân thể như vậy?

Vị Trưởng lão nói lên sự hân hoan thường xuyên của mình, nhờ được sự an lạc siêu nhân:

 1. Thân con được tràn ngập,
  Với hỷ lạc tỏa rộng,
  Dầu có bị gầy ốm,
  Con sẽ sống trong rừng.
 2. Tu tập Bốn niệm xứ,
  Năm căn và Năm lực,
  Tu tập các Giác chi,
  Con sẽ sống trong rừng.
 3. Con thấy bạn đồng tu,
  Sống hòa hiệp, dõng mãnh,
  Luôn kiên trì tinh tấn,
  Con sẽ sống trong rừng.
 4. Tùy niệm Phật thiền định,
  Bậc Tối thượng Ðiều Ngự,
  Ngày đêm không biếng nhác,
  Con sẽ sống trong rừng
  .

Khi nói vậy, ngài phát triển thiền quán và ngay khi ấy chứng quả A-la-hán.

 

(CCVI) Vigitasena (Thera. 39)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ra trong một gia đình huấn luyện voi ở nướcKosala, và được đặt tên là Vigitasena. Những người cậu bên ngoại, SenaUpasena cả hai đã xuất gia và chứng quả A-la-hán. Vigitasena sau khi đã thuần thục nghề của mình, thấy thần thông song hành của bậc Ðạo Sư khởi lòng tin, và theo bản năng tự nhiên, xin xuất gia dưới sự hướng dẫn của các người cậu. Nhờ các người cậu giảng dạy, ngài đạt đến thiền quán, nhưng tâm trí ngài thiên về lý luận chạy theo những vật bên ngoài, nên ngài giảng dạy cho tâm trí ngài như sau:

 1. Ta sẽ chế ngự ngươi,
  Như cửa khóa ngăn voi,
  Ta sẽ không thúc ngươi,
  Này tâm trong điều ác,
  Ngươi chính là lưới dục,
  Ngươi do thân sanh ra.
 2. Chế ngự ngươi không đi,
  Như voi, không cửa mở,
  Này tâm, kẻ phù thủy,
  Dầu ngươi cố gắng mãi,
  Ngươi không còn lang thang,
  Ưa thích làm điều ác.
 3. Như người cầm câu móc,
  Ngăn mãi voi chưa thuần,
  Như người dùng sức mạnh,
  Cải hóa kẻ không muốn,
  Cũng vậy đối với ngươi,
  Ta sẽ cải hóa ngươi.
 4. Như bánh xe tuyệt hảo,
  Khéo huấn luyện ngựa hay,
  Cũng vậy ta điều ngươi,
  Dựa lên trên Năm lực.
 5. Ta sẽ cột chặt ngươi,
  Với chánh niệm vững chắc,
  Tự mình đã chế ngự,
  Ta sẽ chế ngự ngươi,
  Nhờ sức nặng tinh tấn,
  Ngươi được ta áp lực,
  Do vậy, hỡi này tâm,
  Ngươi sẽ không xa ta.

 

(CCVII) Yasadatta (Thera. 40)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong dòng họ vua Malla, được đặt tên làYasadatta, ngài được học ở Takkasilà. Sau khi đi du hành vói du sĩ Sabhiya, cả hai đếnSàvatthi, tại đây hỏi Thế Tôn một số câu hỏi. Yasadatta ngồi nghe những câu trả lời, ý muốn ưa chỉ trích: ‘Ta sẽ nêu lên những khuyết điểm trong những câu trả lời của Sa-môn Gotama’. Thế Tôn hiểu tâm tư của Yasadatta, nên sau khi nói kinh Sabhiya, Thế Tôn giáo huấn Yasadatta như sau:

 1. Với tâm, muốn chỉ trích,
  Kẻ ngu nghe lời dạy
  Của bậc đã thắng trận,
  Người ấy, thái độ vậy,
  Rất xa vời Chánh pháp,
  Như đất xa bầu trời.
 2. Với tâm muốn chỉ trích,
  Kẻ ngu nghe lời dạy
  Của bậc đã chiến thắng,
  Người ấy thái độ vậy,
  Tổn giảm xa Chánh pháp,
  Như trăng nửa tháng đen.
 3. Với tâm muốn chỉ trích,
  Kẻ ngu nghe lời dạy
  Của bậc đã chiến thắng,
  Người ấy thái độ vậy,
  Khô cạn trong diệu pháp,
  Như cá mắc nước cạn.
 4. Với tâm muốn chỉ trích,
  Kẻ ngu nghe lời dạy
  Của bậc đã chiến thắng,
  Người ấy thái độ vậy,
  Không lớn trong diệu pháp,
  Như giống thối trong ruộng.
 5. Ai tâm tư thỏa mãn,
  Nghe bậc Thánh giảng dạy,
  Từ bỏ mọi lậu hoặc,
  Chứng ngộ không dao động,
  Ðạt tịch tịnh tối thượng,
  Chứng Niết-bàn vô lậu
  .

 

(CCVIII) Sonakutikanna (Thera. 40)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở xứ Avanti, trong một gia đình rất giàu có, và được đặt tên là Sona. Vì đeo một bông tai đắt giá, ngài cũng được gọi là Koti hayKutikanna (người có lỗ tai đắt giá). Lớn lên, ngài trở thành một điền chủ, và khi Trưởng lão Mahà Kaccàna ở gần bên nhà, ngài cung cấp các vật dụng nhu yếu, nghe Chánh pháp, cuối cùng cảm thấy dao động, xin xuất gia với Trưởng lão Kaccàna. Rủ thêm mười người một cách khó khăn, ngài xin phép vị Trưởng lão đi đến Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn. Ðược phép ngủ đêm trong chái phòng đức Phật, và buổi sáng được mời tụng đọc, ngài được khen khi đọc mười sáu Athaka. Khi đọc đến câu: ‘Thấy sự nguy hiểm của một đời thế tục’, ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán.

Khi ngài được đức Bổn Sư bằng lòng về ba vấn đề mà vị Trưởng lão Mahà Kaccànagiao cho ngài hỏi, ngài trở về chỗ cũ và thưa lại với bậc giáo thọ sư của mình (Sự kiện này được ghi chép đầy đủ trong tập Udàna và tập sớ Anguttara, nhưng ở đây lại nói ngài chứng quả A-la-hán khi còn học tập với vị giáo thọ sư của mình).

Rồi, trong khi sống, thọ hưởng an lạc giải thoát, ngài ôn lại sự thanh đạt của mình, và với tâm hoan hỷ, ngài nói lên những bài kệ như sau:

 1. Ta thọ được đại giới,
  Ta giải thoát vô lậu,
  Thế Tôn, ta được thấy,
  Ta sống chung tinh xá.
 2. Thế Tôn, trải nhiều ngày
  Sống ngay ở ngoài trời,
  Ðạo Sư khéo an trú,
  Rồi mới vào tịnh xá.
 3. Trải y Tăng-già-lê
  Gotama nằm xuống,
  Như sư tử hang đá,
  Ðoạn tận mọi sợ hãi.
 4. Khéo lựa lời tốt lành,
  Ðệ tử bậc Chánh Giác,
  Trước đức Phật tuyệt hảo,
  Sona thuyết diệu pháp.
 5. Liễu Tri Năm thủ uẩn,
  Tu tập con đường Thánh
  Ðạt an tịnh tối thượng,
  Chứng Niết-bàn vô lậu.

 

(CCIX) Kosiya (Thera. 41)

Trong thời Ðức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở Magadha và được đặt tên là Sona. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài hay đến nghe Trưởng lãoSàriputta thuyết pháp, tin tưởng ở nơi giáo lý, xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi ôn lại quá trình giải thoát của mình, ngài tán thán đức hạnh và sức mạnh quyết định hành thiện của các bậc Thánh với những bài kệ sau đây:

 1. Ai hiểu những lời dạy
  Của các bậc Ðạo Sư,
  Bậc trí sống an trú,
  Phát sanh lòng ái niệm,
  Bậc trí có lòng tin,
  Biết thù thắng trong Pháp.
 2. Vị khi nạn lớn khởi,
  Suy tư không tê liệt,
  Bậc trí có kiên trì,
  Biết thù thắng trong Pháp.
 3. Ai vững trú như biển,
  Không dục, trí tuệ sâu,
  Thấy rõ chân nghĩa lý,
  Tế nhị và vi diệu,
  Bậc trí trú bất động,
  Biết thù thắng trong Pháp.
 4. Bậc nghe nhiều, trì Pháp,
  Hành pháp và Tùy pháp,
  Bậc trí gọi như thị,
  Biết thù thắng trong Pháp.
 5. Ai hiểu nghĩa lời nói,
  Biết nghĩa, hành như thật,
  Bậc trí gọi nội nghĩa,
  Biết thù thắng trong Pháp.

Kinh Tiểu Bộ – Tập III – Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương IV – Phẩm Bốn Kệ

Bài viết liên quan

Mục lục KINH TIỂU BỘ tiếng Việt:

 1. Tổng quan Tiểu Bộ Kinh – Khuddaka Nikàya – Ðại Tạng Kinh
Kinh Pháp Cú
Kinh Phật Thuyết Như Vậy
Kinh Phật Tự Thuyết
Kinh Tập
 1. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga – 01 và 02. Kinh Rắn
 2. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .03. Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng
 3. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .04. Kinh Bhàradvàja, Người Cày Ruộng
 4. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .05. Kinh Cunda
 5. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .06. Kinh Bại Vong
 6. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .07. Kinh Kẻ Bần Tiện (Vasalasuttam)
 7. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .08. Kinh Từ Bi (Metta Sutta)
 8. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .09. Kinh Hemavata
 9. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .10. Kinh Alavaka
 10. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .11. Kinh Thắng Trận
 11. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .12. Kinh ẩn sĩ
 12. TB.T01.KT.C2.01. Kinh Châu Báu .Ratana Sutta)
 13. TB.T01.KT.C2.02. Kinh Hôi Thối .Amagandha)
 14. TB.T01.KT.C2.03. Kinh Xấu Hổ
 15. TB.T01.KT.C2.04. Kinh Ðiềm Lành Lớn .Kinh Ðại Hạnh Phúc (Mahamangala Sutta)
 16. TB.T01.KT.C2.05. Kinh Sùciloma
 17. TB.T01.KT.C2.06. Kinh Hành Chánh Pháp
 18. TB.T01.KT.C2.07. Kinh Pháp Bà-la-môn
 19. TB.T01.KT.C2.08. Kinh Chiếc Thuyền
 20. TB.T01.KT.C2.09. Thế Nào là Giới
 21. TB.T01.KT.C2.10. Kinh Ðứng Dậy
 22. TB.T01.KT.C2.11. Kinh Ràhula
 23. TB.T01.KT.C2.12. Kinh Vangìsa
 24. TB.T01.KT.C2.13. Kinh Chánh xuất gia
 25. TB.T01.KT.C2.14. Kinh Dhammika
 26. TB.T01.KT.C3.01. Kinh Xuất Gia
 27. TB.T01.KT.C3.02. Kinh Tinh Cần
 28. TB.T01.KT.C3.03. Kinh Khéo Thuyết
 29. TB.T01.KT.C3.04. Kinh Sundarika Bhàradvàja
 30. TB.T01.KT.C3.05. Kinh Màgha
 31. TB.T01.KT.C3.06-07. Kinh Sabhiya
 32. TB.T01.KT.C3.08-09. Kinh Mũi Tên
 33. TB.T01.KT.C3.10. Kinh Kokàliya
 34. TB.T01.KT.C3.11. Kinh Nàlaka
 35. TB.T01.KT.C3.12. Kinh Hai Pháp Tuỳ Quán
 1. KTB.T01.KT.C4.01. Kinh về Dục
 2. KTB.T01.KT.C4.02. Kinh Hang Ðộng tám kệ
 3. KTB.T01.KT.C4.03. Kinh Sân Hận tám kệ
 4. KTB.T01.KT.C4.04. Kinh Thanh Tịnh tám kệ
 5. KTB.T01.KT.C4.05. Kinh Tối Thắng tám kệ
 6. KTB.T01.KT.C4.06. Kinh Già
 7. KTB.T01.KT.C4.07. Kinh Tissametteyya
 8. KTB.T01.KT.C4.08. Kinh Pasùra
 9. KTB.T01.KT.C4.09. Kinh Màgandiya
 10. KTB.T01.KT.C4.10. Kinh Trước khi bị hủy hoại
 11. KTB.T01.KT.C4.11. Kinh Tranh luận
 12. KTB.T01.KT.C4.12. Những vấn đề nhỏ bé
 13. KTB.T01.KT.C4.13. Những vấn đề to lớn
 14. KTB.T01.KT.C4.14. Kinh Tuvataka (Con đường mau chóng)
 15. KTB.T01.KT.C4.15. Kinh Chấp trượng
 16. KTB.T01.KT.C4.16. Kinh Sàriputta (Xá-lợi-phất)
 17. KTB.T01.KT.C5.01. Bài kệ mở đầu
 18. KTB.T01.KT.C5.02. Câu hỏi của thanh niên A-ji-ta
 19. KTB.T01.KT.C5.03. Các câu hỏi của thanh niên Tissametmeyya
 20. KTB.T01.KT.C5.04. Câu hỏi của thanh niên Punnaka
 21. KTB.T01.KT.C5.05. Câu hỏi của thanh niên Mettagu
 22. KTB.T01.KT.C5.06. Câu hỏi của thanh niên Dhotaka
 23. KTB.T01.KT.C5.07. Câu hỏi của thanh niên Upasiva
 24. KTB.T01.KT.C5.08. Các câu hỏi của thanh niên Nanda
 25. KTB.T01.KT.C5.09. Các câu hỏi của thanh niên Hemaka
 26. KTB.T01.KT.C5.10. Câu hỏi của thanh niên Todeyya
 27. KTB.T01.KT.C5.11. Câu hỏi của thanh niên Kappa
 28. KTB.T01.KT.C5.12. Câu hỏi của thanh niên Jatukanni
 29. KTB.T01.KT.C5.13. Câu hỏi của thanh niên Bhadràvudha
 30. KTB.T01.KT.C5.14. Câu hỏi của thanh niên Udaya
 31. KTB.T01.KT.C5.15. Câu hỏi của thanh niên Posàla
 32. KTB.T01.KT.C5.16. Câu hỏi của thanh niên Mogharàja
 33. KTB.T01.KT.C5.17. Câu hỏi của thanh niên Pingiya
 34. KTB.T01.KT.C5.18. Kết luận
Trưởng Lão Tăng Kệ
Trưởng Lão Ni Kệ
Chuyện Tiền Thân Đức Phật
 1. ​​​​​​​KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.01. PHẨM APANNAKA
 2. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.02. PHẨM GIỚI
 3. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.03. PHẨM KURUNGA
 4. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.04. PHẨM KULAVAKA
 5. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.05. PHẨM LỢI ÁI
 6. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.06. PHẨM ÀSIMSA
 7. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.07. PHẨM NỮ NHÂN
 8. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.08. PHẨM VARANA
 9. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.09. PHẨM APAYIMHA
 10. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.10. PHẨM LITTA
 11. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.11. PHẨM PAROSATA
 12. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.12. PHẨM HAMSA
 13. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C01. Một bài kệ – 01. PHẨM KUSANÀLI
 14. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C01. Một bài kệ – 02. PHẨM ASAMPADÀNA
 15. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C01. Một bài kệ – 03. PHẨM KAKANTAKA
 16. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 04. PHẨM DALHA
 17. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 05. PHẨM SANTAHAVA
 18. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 06. PHẨM THIỆN PHÁP
 19. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 07. PHẨM ASADISA
 20. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 08. PHẨM RUHAKA
 21. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 09. PHẨM NATAMDAIHA
 22. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 10. PHẨM BIRANATTHAMBHAKA
 23. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 11. PHẨM KHÀSÀVA
 24. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 12. PHẨM UPÀHANA
 25. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 13. PHẨM SIGÀLA
 26. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C03.14. PHẨM SANKAPPA
 27. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C03.15. PHẨM KOSYA
 28. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 264-273)
 29. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 274-280)
 30. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 281-285)
 31. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 286-300)
 32. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 301-309)
 33. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 310-317)
 34. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 318-325)
 35. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 326-337)
 36. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 338-350)
 37. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C05. Phẩm Năm Bài Kệ (tt 351-358)
 38. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C05. Phẩm Năm Bài Kệ (tt 359-371)
 39. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C06. Phẩm Sáu Bài Kệ (tt 372-378)
 40. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C06. Phẩm Sáu Bài Kệ (tt 379-386)
 41. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C06. Phẩm Sáu Bài Kệ (tt 387-395)
 42. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C07. Phẩm bảy bài kệ
 43. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C07. Phẩm bảy bài kệ (tt 407 – 416)
 44. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C08. Phẩm Tám Bài Kệ
 45. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C08. Phẩm Tám Bài Kệ (tt 422 – 426)
 46. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C09. Phẩm Chín Bài Kệ
 47. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C09. Phẩm Chín Bài Kệ (tt 433 – 438)
 48. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C10. Phẩm Mười Bài Kệ
 49. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C10. Phẩm Mười Bài Kệ (tt 447- 454)
 50. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C11. Phẩm Mười Một Bài Kệ
 51. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C11. Phẩm Mười Một Bài Kệ (tt 460-463)
 52. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C12. Phẩm Mười Hai Bài Kệ
 53. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C12. Phẩm Mười Hai Bài Kệ (tt 468 – 473)
 54. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C13. Phẩm Mười ba bài kệ
 55. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C13. Phẩm Mười ba bài kệ (tiếp theo)
 56. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C14. Tạp phẩm
 57. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C14. Tạp phẩm (tiếp theo)
 58. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C15. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ
 59. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C15. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ (tiếp theo)
 60. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C16. Phẩm Ba mươi bài kệ
 61. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C16. Phẩm Ba mươi bài kệ (tiếp theo)
 62. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C17. Phẩm Bốn Mươi Bài Kệ
 63. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C18. Phẩm Năm Mươi Bài Kệ
 64. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C19. Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ
 65. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C20. Phẩm Bảy Mươi Bài Kệ
 66. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C21. Phẩm Tám Mươi Bài Kệ
 67. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C22. Đại Phẩm
 68. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (540)
 69. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (541)
 70. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (542)
 71. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (543)
 72. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (544)
 73. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (545)
 74. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (546)
 75. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (547)

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí
Print
Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Telegram
Pocket
WhatsApp

Bạn đang xem bài viết: Kinh Tiểu Bộ – Tập III – Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương IV – Phẩm Bốn Kệ