Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya

Tập III – Trưởng Lão Tăng Kệ

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Chương XIX

Phẩm Năm Mươi Kệ

(CCLXII) Tàlaputta (Thera. 97)

Trong thời gian đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình kịch sĩ, trở thành thiện xảo trong nghề diễn kịch thích hợp với người trong gia tộc và trở thành lừng danh khắp Ấn Ðộ, như nhà lãnh đạo một ban hát với năm trăm nữ nhân, với sự huy hoàng của nghề kịch, ngài dự các lễ ở làng, ở thị trấn, ở cung điện vua, và rất được sủng ái và danh tiếng. Khi ngài trình diễn ở Ràjagaha với nhiều thành công, ngài đến yết kiến đức Phật và hỏi có phải một kịch sĩ khi trên sâu khấu giả danh sự thật, làm cho khán giả ưa thích, vui cười, người ấy sau khi chêt được sanh vào chư Thiên hay cười. Ðức Phật ban đầu không trả lời. Ðến khi hỏi lần thứ tư, đức Phật trả lời những ai khiến cho con người thiên về tình dục, tiêu cực tâm tư hoang mang khiến người ta mất nhiệt tình, người như vậy sau khi chết sẽ sinh vào địa ngục. Nhưng nếu có tà kiến thời bị sanh vào địa ngục và súc sanh. Tàlaputta khóc không phải vì đức Phật nói chỗ tái sanh, chỉ vì bị các kịch sĩ xưa lừa dối nói rằng kịch sĩ sẽ được sanh trong một đời sống hạnh phúc.

Rồi Tàlaputta nghe lời đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin, xuất gia và sau một thời tu tập, chứng quả A-la-hán. Rồi nêu rõ với nhiều chi tiết, như thế nào ngài chế ngự và làm cho trong sạch tâm tư, đi đến chỗ giác ngộ thâm sâu, ngài nói lên những câu kệ như sau:

I

 1. Khi nào ta sẽ đến,
  Một mình, không có hai,
  Ở trong những hang động,
  Của các loại núi rừng,
  Ta quán mọi sanh hữu,
  Tất cả là vô thường,
  Nay ta là như vậy,
  Khi nào ta sẽ vậy?
 2. Khi nào ta sẽ là,
  ẩn sĩ mang y vá,
  Mang y vải màu vàng,
  Không của ta, không ái,
  Ðoạn trừ, diệt tham tâm,
  Ðoạn luôn cả sân, si,
  Ta đi đến khu rừng,
  Sẽ trú trong an lạc.
 3. Khi nào ta thấy được
  Thận này là vô thường,
  Bị chết già áp bức,
  Ổ giết chóc, bệnh tật
  Ta sẽ trú trong rừng,
  Một mình, quán vô úy
  Khi nào sẽ là vậy?
 4. Khi nào ta sẽ lấy
  Gươm sắc bén trí tuệ,
  Chặt dây leo khát ái,
  Với nhiều dây chằng chịt,
  Sanh khởi lên sợ hãi,
  Mang đến sự khổ đau.
  Khi nào sẽ là vậy?
 5. Khi nào ta sẽ là,
  Có sức mạnh rút gươm,
  Gươm do tuệ tạo thành,
  Là lửa sáng ẩn sĩ;
  Với sức mạnh đập tan
  Ác ma với Ma quân
  Trên chỗ ngồi sư tử,
  Khi nào sẽ là vậy?
 6. Khi nào ta sẽ được
  Hội tụ với bậc thiện,
  Ðược thấy giữa các vị,
  Ðảm nhận các trọng pháp,
  Tinh cần với các vị,
  Thấy sự vật như thật,
  Chiến thắng được các căn
  Khi nào sẽ là vậy?
 7. Khi nào nhác đói khát
  Gió, nóng, trùng bò sát,
  Sẽ không não hại ta,
  Ở Gi-ri-bhaje,
  Ðang lo đến tự ngã,
  Khi nào sẽ là vậy?
 8. Khi nào ta có thể
  Chánh niệm, gã định tĩnh
  Hiểu được với trí tuệ,
  Bốn sự thật khéo giảng,
  Bởi bậc Ðại ẩn sĩ,
  Khi nào sẽ là vậy?
 9. Khi nào ta sẽ chuyên
  Chú tâm vào an chỉ,
  Thấy được với trí tuệ,
  Sắc, thanh, hương, vị, xúc,
  Các pháp vô thường này,
  Như lửa cháy hừng đỏ,
  Khi nào ta sẽ vậy?
 10. Khi nào ta bị nói,
  Với lời nói thô ác,
  Không vì lý do ấy,
  Tâm trí bị thất vọng.
  Khi được lời tán thán,
  Không vì lý do ấy,
  Tâm tư được thỏa mãn.
  Khi nào ta sẽ vậy?
 11. Khi nào nhiều như củi,
  Cỏ, cây leo, thân cây,
  Ta cân nhắc bình đẳng,
  Những pháp vô lượng này,
  Nội pháp và ngoại pháp,
  Khi nào ta sẽ vậy?
 12. Khi nào mây đem mưa,
  Với nước mới trong rừng,
  Làm ướt y áo ta,
  Ta đi trên đường ướt,
  Con đường ẩn sĩ đi.
  Khi nào sẽ là vậy?
 13. Khi nào nghe trong rừng,
  Tiếng kêu của loài chim,
  Chim công, có mào đầu.
  Trong hang động núi rừng,
  Ta an trú suy tư,
  Ðể đạt quả bất tử,
  Khi nào ta sẽ vậy?
 14. Khi nào với thần thông,
  Ta có thể vượt qua,
  Không chìm, không sợ hãi,
  Sông Hằng, Yamunà,
  Sông Sarasvati,
  Với cửa sông hãi hùng,
  Với nước ào vực sâu,
  Khi nào sẽ là vậy?
 15. Khi nào, như con voi,
  Trên chiến trường tấn công,
  Ta sẽ phá tan tành,
  Lòng dục đối dục cảnh,
  Chuyên chú trong thiền định,
  Từ bỏ mọi tịnh tướng,
  Khi nào sẽ là vậy?
 16. Khi nào như người nghèo
  Mắc nợ chưa trả được,
  Bị kẻ giàu thúc bách,
  Tìm ra được của chôn,
  Ta sẽ được thoải mái,
  Họ được lời giảng dạy,
  Của vị Ðại ẩn sĩ,
  Khi nào sẽ được vậy?

II

 1. Nhiều năm ta được ngươi,
  Yêu cầu làm như sau:
  Như vậy là vừa rồi,
  Ngươi sống đời gia đình,
  Nay ta đã xuất gia,
  Do vậy, hỡi này tâm,
  Do vì lý do gì,
  Ngươi không có chuyên tâm?
 2. Này tâm, phải chăng ngươi,
  Yêu cầu ta như sau:
  Tại Giribbaje
  Loài chim có lông sáng,
  Ðón chào với tiếng kêu,
  Sấm của Ðại In-da.
  Hãy làm vị ấy vui,
  Ðang tu thiền trong rừng.
 3. Trong gia đình, bạn bè,
  Người yêu và bà con,
  Các du hí ở đời,
  Các đối tượng của dục,
  Tất cả đều từ bỏ,
  Ta chấp nhận thế này.
  Hỡi này tâm, ngươi không
  Bằng lòng với ta chăng?
 4. Việc này chỉ vì ta,
  Ðây không vì người khác,
  Khi đến thời vũ trang,
  Sao lại còn than khóc?
  Thế giới này toàn động,
  Chờ đợi là như vậy.
  Nên ta đã ra đi,
  Tìm cầu đạo bất tử.
 5. Vị nói điều khó nói,
  Tối thượng loài hai chân,
  Bậc Y vương vĩ đại,
  Ðánh xe điều ngự người,
  Với tâm không tham dục,
  Ngài khéo chế ngự được,
  Người khó lòng chế ngự,
  Chế ngự được tâm người,
  Vọng động như con vượn.
 6. Các dục có nhiều vẻ.
  Dịu ngọt, rất khả ý,
  Ở đây, hàng phàm phu,
  Vô trí, bị trói buộc.
  Họ muốn chịu đau khổ,
  Khi họ tìm tái sanh,
  Dắt dẫn bởi tâm họ,
  Họ chết trong địa ngục.
 7. Trong khu rừng vang lên,
  Tiếng chim công, chim cò,
  Chỗ trú xứ ưu tiên,
  Của loài beo, loài cọp,
  Ngươi sống tại chỗ ấy,
  Chớ chờ đợi về thân,
  Chớ có quá đam mê,
  Này tâm, hãy khích lệ,
  Hãy khuyên ta như trước,
 8. Hãy tu thiền, căn, lực
  Hãy tu định giác chi,
  Hãy giác chứng ba minh,
  Trong lời dạy đức Phật,
  Này tâm, hãy khích lệ,
  Hãy khuyên ta như trước.
 9. Hãy tu tập con đường
  Ðể đạt được bất tử,
  Ðường đưa đến thể nhập,
  Chỗ đoạn diệt mọi khổ.
  Con đường có tám ngành,
  Rửa sạch mọi uế nhiễm.
  Này tâm, hãy khích lệ,
  Hãy khuyên ta như trước.
 10. Hãy như lý quán sát,
  Các uẩn là đau khổ,
  Hãy từ bỏ xa ngươi,
  Những nguyên nhân đau khổ.
  Ngay trong thời hiện tại,
  Hãy chấm dứt đau khổ,
  Này tâm, hãy khích lệ,
  Hãy khuyên ta như trước.
 11. Hãy như lý tuệ quán,
  Là vô thường, là khổ,
  Là không, là vô ngã,
  Là tà ác, sát hại,
  Hãy chế ngự tâm ngươi,
  Chớ để nó chạy loạn.
  Này tâm, hãy khích lệ,
  Hãy khuyên ta như trước.
 12. Trọc đầu và xấu sắc,
  Ði đến bị nguyền rủa,
  Khi khất thực gia đình,
  Tay cầm hình đầu lâu,
  Nay ngươi có chú tâm,
  Vào lời dạy Bổn Sư,
  Vào lời Ðại ẩn sĩ,
  Này tâm, hãy khích lệ
  Hãy khuyên ta như trước.
 13. Hãy đi trên con đường,
  Tự ngã khéo chế ngự,
  Giữa các nhà, tâm ý
  Không ái luyến các dục,
  Như trăng vào tháng tròn,
  Không có bợn mây mù.
  Này tâm, hãy khích lệ,
  Hãy khuyên ta như trước.
 14. Hãy sống trong rừng núi,
  Ăn đồ ăn khất thực,
  Sống tại chỗ nghĩa địa,
  Mặc y lượm đống rác.
  Chỉ có ngồi không nằm
  Luôn vui hạnh Ðầu-đà,
  Này tâm, hãy khích lệ,
  Hãy khuyên ta như trước.
 15. Như người đã trồng cây,
  Liền tìm cho được trái,
  Nay ngươi ước muốn trái,
  Há chặt rễ cây sao?
  Này tâm, thật giống như,
  Ví dụ ngươi đã làm,
  Khi ngươi khích lệ ta,
  Trong vô thường dao động.
 16. Ngươi, vô sắc, cô độc,
  Kẻ lữ hành từ xa,
  Nay ta sẽ không làm,
  Theo lời nói của ngươi.
  Các dục là khổ đau,
  Cay đắng, sợ hãi lớn,
  Tâm hướng vọng Niết-bàn,
  Ta sẽ bước, đi tới.
 17. Ta đi tới xuất gia,
  Không phải vì bất hạnh,
  Không đùa vô liêm sỉ,
  Không vì duyên tâm hứng,
  Không bị đày đi xa,
  Không vì nhân mạng sống,
  Khi ta đã bằng lòng,
  Này tâm, đối với ngươi.
 18. Ít dục được tán dương,
  Bởi những bậc chân nhân,
  Kể cả đoạn giả dối,
  Và an tịnh đau khổ.
  Như vậy, hỡi này tâm,
  Khi ngươi khích lệ ta,
  Còn nay ngươi đi ngược,
  Ðiều ngươi trước quen làm.
 19. Khát ái và vô minh,
  Ðáng thương và đáng ghét,
  Sắc đẹp và lạc thọ,
  Dục trưởng dưỡng hấp dẫn,
  Tất cả đã quăng bỏ,
  Ta không có cố gắng,
  Ði đến một lần nữa,
  Những đồ đã quăng bỏ.
 20. Này tâm, khắp mọi nơi,
  Ta làm theo lời ngươi,
  Trải qua nhiều đời sống,
  Ngươi không tức giận ta,
  Và thân nội sanh này,
  Là lòng ngươi biết ơn!
  Trên đường luân hồi dài,
  Khổ do chính ngươi tạo.
 21. Này tâm, chính ngươi làm
  Tác thành con người ta,
  Chính ngươi làm, ta thành,
  Thành một Bà-la-môn,
  Thành vua chúa hoàng tộc,
  Một ngày là người buôn,
  Ngày kia thành nô tỳ,
  Hoặc thành loại chư Thiên.
  Tất cả đều do ngươi,
  Chính do ngươi tác thành.
 22. Chính do nhân nhà ngươi,
  Chúng ta thành Tu-la,
  Chính do ngươi tác thành,
  Ta rơi đáy địa ngục;
  Một thời thành súc sanh,
  Một thời thành ngạ quỷ,
  Tất cả đều do ngươi,
  Chính do ngươi tác thành.
 23. Ngươi sẽ không lừa ta,
  Nhiều lần, nhiều thời nữa,
  Như những người phù thủy,
  Bày các trò ảo thuật,
  Ngươi chơi lừa phỉnh ta,
  Như chơi với người điên,
  Này tâm, hãy nói ta,
  Chỗ nào ta lỗi lầm.
 24. Trước tâm này lang thang,
  Chạy chỗ này chỗ khác,
  Chạy chỗ nó ưa thích,
  Chạy chỗ nó vui sướng,
  Nay ta chế ngự tâm,
  Với như lý tư duy,
  Như câu móc chế ngự,
  Nhiếp phục con voi rừng.
 25. Với ta, bậc Ðạo Sư,
  Xác định đời vô thường,
  Ðời không có trường cửu,
  Ðời không có kiên thực.
  Này tâm, hãy đẩy ta,
  Nhảy vào lời Phật dạy,
  Khiến ta vượt bộc lưu,
  Rất khó được vượt qua.
 26. Ta nay đã xuất gia,
  Trong pháp Ðại ẩn sĩ
  Những người giống như ta,
  Không chấp nhận tổn thất.
 27. Rừng, biển, sông, đất liền,
  Bốn phương, phụ trên dưới,
  Tất cả là vô thường,
  Ba hữu là hoạn nạn,
  Này tâm, hãy đi đâu?
  Ngươi sẽ hưởng an lạc.
 28. Kìa, kìa, hỡi này tâm,
  Ðích ta thật vững chắc,
  Người sẽ làm được gì,
  Khiến ta phải quay lại,
  Này tâm, ta đâu còn,
  Tùy thuộc thế lực ngươi,
  Không ai chịu xúc chạm,
  Cái bị có hai miệng,
  Gớm ghiếc thay cái vật,
  Ðầy chín dòng chảy nước.
 29. Ôi, ngươi sẽ ưa sống,
  Trên đảnh sườn núi cao,
  Chỗ ở đàn heo nai,
  Hay cảnh đẹp thiên nhiên,
  Hay trong núi rừng sâu,
  Thấm mát mưa nước mới,
  Tại đấy ngươi sẽ thích,
  Ngươi lấy hang làm nhà.
 30. Loài chim lông cổ đẹp,
  Với mào đẹp, cánh đẹp,
  Với lông nhiều màu sắc,
  Ðón chào tiếng sấm vang,
  Với tiếng kêu dịu ngọt,
  Chúng sẽ làm ngươi thích,
  Ngươi tu tập thiền định,
  Trong núi rừng thâm sâu.
 31. Khi trời đổ mưa xuống,
  Trên đám cỏ bón phân,
  Và trong rừng nở hoa.
  Với đầu hoa như mây,
  Giữa rừng, ta sẽ nằm,
  Chẳng khác gì khúc cây,
  Ðối ta, rất mềm dịu,
  Thật giống như giường bông.
 32. Như vậy, ta sẽ làm,
  Giống như người chủ nhà,
  Những gì ta nhận được,
  Ta xem là vừa đủ,
  Như thợ da không nhác,
  Khéo làm cho nhuần nhuyễn,
  Cái bị bằng da mèo.
 33. Như vậy ta sẽ làm,
  Giống như người chủ nhà,
  Những gì ta nhận được,
  Ta xem là vừa đủ,
  Tinh tấn ta dẫn ngươi,
  Rơi vào thế lực ta.
  Như voi say bị nài,
  Khéo dùng móc chế ngự.
 34. Với ngươi khéo nhiếp phục,
  Khéo an trú vững vàng,
  Như người huấn luyện ngựa,
  Với con ngựa thuần thục,
  Ta có thể dấn bước
  Trên con đường an lành,
  Con đường được những vị
  Hộ trì tâm thường dùng.
 35. Ta sẽ trói chặt ngươi,
  Vào đối tượng cần thiết,
  Như con voi bị dây
  Trói chặt vào cây cột.
  Ta khéo hộ trì ngươi,
  Khéo luyện với chánh niệm.
  Nhờ vậy, ngươi sẽ thành,
  Không dựa mọi sanh hữu.
 36. Với tuệ, chặt tà đạo,
  Với lực, chận, hướng chánh
  Thấy tập khởi, diệt sanh,
  Ngươi sẽ là thừa tự
  Bậc phát ngôn tối thượng.
 37. Này tâm, ngươi dẫn ta,
  Ðến ngôi làng thô lỗ,
  Khiến trú vào thế lực
  Của bốn tưởng điên đảo,
  Hãy đến, theo vị ấy
  Vị chặt đứt kiết sử,
  Bậc có tâm đại bi,
  Bậc Mâu-ni vĩ đại.
 38. Như loài thú tự do,
  Trong ngôi rừng đẹp đẽ.
  Ngươi vào núi xinh đẹp
  Có mây làm vòng hoa,
  Tại đấy, không có người,
  Trong rừng ngươi sẽ thích,
  Nay tâm, chắc chắn vậy
  Ngươi sẽ đến bờ kia.
 39. Những ai còn rơi vào,
  Thế lực ý muốn ngươi,
  Nam nhân và nữ nhân,
  Hưởng an lạc ngươi cho
  Không trí, bị rơi vào
  Trong thế lực Ác-ma,
  Ai ưa thích sanh hữu,
  Sẽ là thuộc hạ ngươi,
  Hỡi này tâm của ta
  .

Kinh Tiểu Bộ – Tập III – Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương XIX – Phẩm Năm Mươi Kệ

Bài viết liên quan

Mục lục KINH TIỂU BỘ tiếng Việt:

 1. Tổng quan Tiểu Bộ Kinh – Khuddaka Nikàya – Ðại Tạng Kinh
Kinh Pháp Cú
Kinh Phật Thuyết Như Vậy
Kinh Phật Tự Thuyết
Kinh Tập
 1. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga – 01 và 02. Kinh Rắn
 2. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .03. Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng
 3. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .04. Kinh Bhàradvàja, Người Cày Ruộng
 4. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .05. Kinh Cunda
 5. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .06. Kinh Bại Vong
 6. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .07. Kinh Kẻ Bần Tiện (Vasalasuttam)
 7. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .08. Kinh Từ Bi (Metta Sutta)
 8. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .09. Kinh Hemavata
 9. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .10. Kinh Alavaka
 10. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .11. Kinh Thắng Trận
 11. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .12. Kinh ẩn sĩ
 12. TB.T01.KT.C2.01. Kinh Châu Báu .Ratana Sutta)
 13. TB.T01.KT.C2.02. Kinh Hôi Thối .Amagandha)
 14. TB.T01.KT.C2.03. Kinh Xấu Hổ
 15. TB.T01.KT.C2.04. Kinh Ðiềm Lành Lớn .Kinh Ðại Hạnh Phúc (Mahamangala Sutta)
 16. TB.T01.KT.C2.05. Kinh Sùciloma
 17. TB.T01.KT.C2.06. Kinh Hành Chánh Pháp
 18. TB.T01.KT.C2.07. Kinh Pháp Bà-la-môn
 19. TB.T01.KT.C2.08. Kinh Chiếc Thuyền
 20. TB.T01.KT.C2.09. Thế Nào là Giới
 21. TB.T01.KT.C2.10. Kinh Ðứng Dậy
 22. TB.T01.KT.C2.11. Kinh Ràhula
 23. TB.T01.KT.C2.12. Kinh Vangìsa
 24. TB.T01.KT.C2.13. Kinh Chánh xuất gia
 25. TB.T01.KT.C2.14. Kinh Dhammika
 26. TB.T01.KT.C3.01. Kinh Xuất Gia
 27. TB.T01.KT.C3.02. Kinh Tinh Cần
 28. TB.T01.KT.C3.03. Kinh Khéo Thuyết
 29. TB.T01.KT.C3.04. Kinh Sundarika Bhàradvàja
 30. TB.T01.KT.C3.05. Kinh Màgha
 31. TB.T01.KT.C3.06-07. Kinh Sabhiya
 32. TB.T01.KT.C3.08-09. Kinh Mũi Tên
 33. TB.T01.KT.C3.10. Kinh Kokàliya
 34. TB.T01.KT.C3.11. Kinh Nàlaka
 35. TB.T01.KT.C3.12. Kinh Hai Pháp Tuỳ Quán
 1. KTB.T01.KT.C4.01. Kinh về Dục
 2. KTB.T01.KT.C4.02. Kinh Hang Ðộng tám kệ
 3. KTB.T01.KT.C4.03. Kinh Sân Hận tám kệ
 4. KTB.T01.KT.C4.04. Kinh Thanh Tịnh tám kệ
 5. KTB.T01.KT.C4.05. Kinh Tối Thắng tám kệ
 6. KTB.T01.KT.C4.06. Kinh Già
 7. KTB.T01.KT.C4.07. Kinh Tissametteyya
 8. KTB.T01.KT.C4.08. Kinh Pasùra
 9. KTB.T01.KT.C4.09. Kinh Màgandiya
 10. KTB.T01.KT.C4.10. Kinh Trước khi bị hủy hoại
 11. KTB.T01.KT.C4.11. Kinh Tranh luận
 12. KTB.T01.KT.C4.12. Những vấn đề nhỏ bé
 13. KTB.T01.KT.C4.13. Những vấn đề to lớn
 14. KTB.T01.KT.C4.14. Kinh Tuvataka (Con đường mau chóng)
 15. KTB.T01.KT.C4.15. Kinh Chấp trượng
 16. KTB.T01.KT.C4.16. Kinh Sàriputta (Xá-lợi-phất)
 17. KTB.T01.KT.C5.01. Bài kệ mở đầu
 18. KTB.T01.KT.C5.02. Câu hỏi của thanh niên A-ji-ta
 19. KTB.T01.KT.C5.03. Các câu hỏi của thanh niên Tissametmeyya
 20. KTB.T01.KT.C5.04. Câu hỏi của thanh niên Punnaka
 21. KTB.T01.KT.C5.05. Câu hỏi của thanh niên Mettagu
 22. KTB.T01.KT.C5.06. Câu hỏi của thanh niên Dhotaka
 23. KTB.T01.KT.C5.07. Câu hỏi của thanh niên Upasiva
 24. KTB.T01.KT.C5.08. Các câu hỏi của thanh niên Nanda
 25. KTB.T01.KT.C5.09. Các câu hỏi của thanh niên Hemaka
 26. KTB.T01.KT.C5.10. Câu hỏi của thanh niên Todeyya
 27. KTB.T01.KT.C5.11. Câu hỏi của thanh niên Kappa
 28. KTB.T01.KT.C5.12. Câu hỏi của thanh niên Jatukanni
 29. KTB.T01.KT.C5.13. Câu hỏi của thanh niên Bhadràvudha
 30. KTB.T01.KT.C5.14. Câu hỏi của thanh niên Udaya
 31. KTB.T01.KT.C5.15. Câu hỏi của thanh niên Posàla
 32. KTB.T01.KT.C5.16. Câu hỏi của thanh niên Mogharàja
 33. KTB.T01.KT.C5.17. Câu hỏi của thanh niên Pingiya
 34. KTB.T01.KT.C5.18. Kết luận
Trưởng Lão Tăng Kệ
Trưởng Lão Ni Kệ
Chuyện Tiền Thân Đức Phật
 1. ​​​​​​​KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.01. PHẨM APANNAKA
 2. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.02. PHẨM GIỚI
 3. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.03. PHẨM KURUNGA
 4. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.04. PHẨM KULAVAKA
 5. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.05. PHẨM LỢI ÁI
 6. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.06. PHẨM ÀSIMSA
 7. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.07. PHẨM NỮ NHÂN
 8. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.08. PHẨM VARANA
 9. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.09. PHẨM APAYIMHA
 10. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.10. PHẨM LITTA
 11. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.11. PHẨM PAROSATA
 12. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.12. PHẨM HAMSA
 13. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C01. Một bài kệ – 01. PHẨM KUSANÀLI
 14. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C01. Một bài kệ – 02. PHẨM ASAMPADÀNA
 15. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C01. Một bài kệ – 03. PHẨM KAKANTAKA
 16. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 04. PHẨM DALHA
 17. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 05. PHẨM SANTAHAVA
 18. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 06. PHẨM THIỆN PHÁP
 19. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 07. PHẨM ASADISA
 20. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 08. PHẨM RUHAKA
 21. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 09. PHẨM NATAMDAIHA
 22. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 10. PHẨM BIRANATTHAMBHAKA
 23. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 11. PHẨM KHÀSÀVA
 24. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 12. PHẨM UPÀHANA
 25. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 13. PHẨM SIGÀLA
 26. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C03.14. PHẨM SANKAPPA
 27. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C03.15. PHẨM KOSYA
 28. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 264-273)
 29. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 274-280)
 30. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 281-285)
 31. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 286-300)
 32. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 301-309)
 33. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 310-317)
 34. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 318-325)
 35. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 326-337)
 36. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 338-350)
 37. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C05. Phẩm Năm Bài Kệ (tt 351-358)
 38. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C05. Phẩm Năm Bài Kệ (tt 359-371)
 39. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C06. Phẩm Sáu Bài Kệ (tt 372-378)
 40. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C06. Phẩm Sáu Bài Kệ (tt 379-386)
 41. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C06. Phẩm Sáu Bài Kệ (tt 387-395)
 42. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C07. Phẩm bảy bài kệ
 43. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C07. Phẩm bảy bài kệ (tt 407 – 416)
 44. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C08. Phẩm Tám Bài Kệ
 45. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C08. Phẩm Tám Bài Kệ (tt 422 – 426)
 46. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C09. Phẩm Chín Bài Kệ
 47. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C09. Phẩm Chín Bài Kệ (tt 433 – 438)
 48. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C10. Phẩm Mười Bài Kệ
 49. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C10. Phẩm Mười Bài Kệ (tt 447- 454)
 50. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C11. Phẩm Mười Một Bài Kệ
 51. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C11. Phẩm Mười Một Bài Kệ (tt 460-463)
 52. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C12. Phẩm Mười Hai Bài Kệ
 53. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C12. Phẩm Mười Hai Bài Kệ (tt 468 – 473)
 54. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C13. Phẩm Mười ba bài kệ
 55. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C13. Phẩm Mười ba bài kệ (tiếp theo)
 56. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C14. Tạp phẩm
 57. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C14. Tạp phẩm (tiếp theo)
 58. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C15. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ
 59. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C15. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ (tiếp theo)
 60. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C16. Phẩm Ba mươi bài kệ
 61. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C16. Phẩm Ba mươi bài kệ (tiếp theo)
 62. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C17. Phẩm Bốn Mươi Bài Kệ
 63. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C18. Phẩm Năm Mươi Bài Kệ
 64. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C19. Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ
 65. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C20. Phẩm Bảy Mươi Bài Kệ
 66. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C21. Phẩm Tám Mươi Bài Kệ
 67. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C22. Đại Phẩm
 68. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (540)
 69. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (541)
 70. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (542)
 71. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (543)
 72. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (544)
 73. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (545)
 74. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (546)
 75. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (547)

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí
Print
Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Telegram
Pocket
WhatsApp

Bạn đang xem bài viết: Kinh Tiểu Bộ – Tập III – Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương XIX – Phẩm Năm Mươi Kệ