Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya

Tập III – Trưởng Lão Tăng Kệ

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Chương XX

Phẩm Sáu Mươi Kệ

(CCLXIII) Mahà-Moggallàna (Thera. 104)

Ðời ngài được kể với đời ngài Sàriputta (CCLIX). Sau khi xuất gia một tuần, ở gần làngKallavàla tại Magadha, trong khi du hành ngài bị hôn trầm thụy miên và được Thế Tôn dạy: ‘Này Moggallàna, biếng nhác không giống với im lặng của bậc Thánh’. Ngài liền tinh tấn chế ngự sự yếu đuối của mình. Khi chỉ nghe đề tài về các giới do đức Phật giảng dạy, ngài chứng được quả A-la-hán. Một thời, Thế Tôn ở tại Jetavana, xác chứng ngài là bậc thần thông đệ nhất. Các bài kệ của ngài được kiết tập thứ nhất.

I

Khích lệ các Tỷ-kheo:

 1. Chúng ta người ở rừng,
  Sống đồ ăn khất thực,
  Bằng lòng với miếng ăn
  Ðược bỏ rơi trong bát,
  Phá nát ma, ma quân,
  Nếu nội tâm khéo định.
 2. Chúng ta người ở rừng,
  Sống đồ ăn khất thực,
  Bằng lòng với miếng ăn,
  Ðược bỏ rơi trong bát,
  Dẹp sạch ma, ma quân,
  Như voi, nhà bằng lau.
 3. Chúng ta ở gốc cây,
  Nhẫn nại, tâm kiên trì,
  Bằng lòng với miếng ăn,
  Ðược bỏ rơi trong bát,
  Phá nát ma, ma quân,
  Nếu nội tâm khéo định
 4. Chúng ta ở gốc cây,
  Nhẫn nại, tâm kiên trì,
  Bằng lòng với miếng ăn,
  Ðược bỏ rơi trong bát,
  Dẹp sạch ma, ma quân,
  Như voi, nhà bằng lau
  .

II

Với một kỹ nữ muốn cám dỗ ngài:

 1. Với am, sườn bằng xương,
  May dính với gân thịt,
  Gớm thay, đầy hơi thối!
  Mang tay chân người khác,
  Làm thân thể của mình!
 2. Cái bị đựng đầy phân,
  Ðược da bao bọc lại,
  Ôi con Quỷ cái kia!
  Với vú bị ung nhọt,
  Thân Ngươi, chín dòng nước
  Luôn luôn được tuôn chảy.
 3. Thân Ngươi chín dòng nước
  Hôi thối, tạo trói buộc,
  Tỷ-kheo tránh thân ấy,
  Như kẻ sạch tránh phân.
 4. Nếu người khác biết Ngươi
  Như ta biết được Ngươi,
  Người ấy tránh xa Ngươi,
  Như khi mưa tránh phân.

Người đàn bà ấy cảm thấy hổ thẹn, đảnh lễ vị Truởng lão rồi thưa:

 1. Thật là vậy, Ðại hùng,
  Như Sa-môn, ngài nói:
  Ở đây, có kẻ đắm,
  Như bò già trong bùn.

Bậc Trưởng lão:

 1. Ai nghĩ có thể nhuộm,
  Bầu trời với màu nghệ,
  Hoặc với màu sắc khác
  Kẻ ấy chỉ thất bại.
 2. Tâm ta giống trời ấy,
  Nội tâm khéo định tĩnh,
  Chớ đem ác tâm đến
  Như chim rơi đống lửa.
 3. Hãy xem bóng trang sức
  Nhóm vết thương tích tụ,
  Bệnh hoạn nhiều tham tưởng
  Nhưng không gì trường cửu
  .

III

Khi được tin Trưởng lão Sàriputta viên tịch:

 1. Ôi, thật hãi hùng thay!
  Ôi! Lông tóc dựng ngược,
  Bậc đủ nhiều đức tánh,
  Xá-lợi-phất nhập diệt.
 2. Các hành là vô thường
  Có sanh phải có diệt,
  Sau khi sanh, chúng diệt,
  Nhiếp chúng là an lạc
  .

IV

Nói về Trưởng lão Tissa:

 1. Những ai thấy năm uẩn,
  Là khác, không phải ngã,
  Quán thấu vật tế nhị,
  Như tên đâm mũi tóc.
 2. Những ai thấy các hành,
  Là khác, không phải ngã,
  Chúng thấu triệt tế nhị,
  Như têm đâm mũi tóc.

V

Nói về Trưởng lão Vaddhamàna
1163. Như bị kiếm chém xuống,
Như bị lửa cháy đầu,
Vị Tỷ-kheo xuất gia,
Chánh niệm, đoạn tham dục.

 1. Như bị kiếm chém xuống,
  Như bị lửa cháy đầu,
  Vị Tỷ-kheo xuất gia,
  Chánh niệm, đoạn tham hữu.

VI

Tuyên bố liên hệ đến kinh Pàsàdakamma:

 1. Ðược khuyên bảo bởi vị,
  Ðã tu tập tự ngã,
  Mang thân này tối hậu,
  Với ngón chân ta làm,
  Rung chuyển cả lâu đài,
  Migàramàtu.

VII

Nói liên hệ với một Tỷ-kheo:

 1. Không với nhu nhược này,
  Không với ít lực này
  Có thể chứng Niết-bàn,
  Giải thoát mọi buộc ràng.
 2. Vị Tỷ-kheo trẻ này,
  Con người tối thượng này,
  Chiến thắng ma, ma quân,
  Mang thân này tối hậu.

VIII

Về đời sống viễn ly của mình:

 1. Giữa đồi Vebhàra,
  Giữa đồi Pandava,
  Sét đánh vào hang động,
  Con bậc Vô tỷ ấy,
  Ðã đi vào hang núi,
  Ðang ngồi nhập thiền định.

IX

Ði vào Ràjagaha (Vương Xá) để khất thực, ngài khuyến giáo người cháu của Sàriputta, một Bà-la-môn có tà kiến, người này thấy ngài Ðại-ca-diếp, cảm thấy ghê tởm, như thấy được một nữ thần bất hạnh.

An tịnh và thoải mái,
Ẩn sĩ trú vùng xa,
Thừa tự Phật tối thắng,
Ðược Phạm thiên tán thán
.

 1. Hỡi này Bà-la-môn,
  Hãy đảnh lễ Ca-diếp,
  Ngài là con thừa tự,
  Bậc Giác Ngộ tối thắng,
  Ẩn sĩ trú vùng xa
  An tịnh và thoải mái.
 2. Vị trải trăm đời sống,
  Ðều thuộc dòng Phạm chí,
  Học giả, giỏi Vệ-đà,
  Sanh tiếp tục làm người.
 3. Dầu là bậc giáo sư,
  Thấu triệt ba Vệ-đà,
  Ðảnh lễ vị như vậy,
  Chỉ giá một mười sáu.
 4. Vị ấy trước bữa ăn,
  Thấy được tám giải thoát.
  Thuận hướng và nghịch hướng.
  Rồi mới đi khất thực.
 5. Chớ có đến tấn công
  Một Tỷ-kheo như vậy,
  Hỡi này Bà-la-môn,
  Chớ có đào tự ngã,
  Hãy khởi ý tín nhiệm
  Vị La hán như vậy,
  Chấp tay đảnh lễ gấp,
  Chớ để đầu ông hỏng.

X

Khi khuyến giáo một Tỷ-kheo tên Potthila:

 1. Người không thấy diệu pháp,
  Dẫn đầu về luân hồi,
  Chạy theo hướng tà đạo,
  Ðường cong không nên đi.
 2. Như con sâu dính phân,
  Say mê theo các hành,
  Ðắm sâu vào lợi danh,
  Trống rỗng, hỡi Pôt-thi.

XI

Tán thán Tôn giả Sàriputta:

 1. Hãy xem Tôn giả này
  Xá-lợi-phất đẹp sắc,
  Giải thoát cả hai phần,
  Nội tâm khéo định tĩnh.
 2. Không bị tên khát ái,
  Các kiết sử đoạn tận,
  Ba minh đã đạt được,
  Sát hại xong thần chết,
  Ðáng được người cúng dường,
  Là ruộng phước vô thượng.

XII

Do ngài Sàriputta nói lời tán thán Moggallàna:

 1. Có nhiều chư Thiên này,
  Có thần lực danh xưng,
  Ðến mười ngàn chư Thiên
  Tất cả Phạm phụ Thiên.
  Họ đứng chấp hai tay
  Ðảnh lễ Mục-kiền-liên.
 2. Ðảnh lễ thượng sanh nhân!
  Ðảnh lễ vô thượng nhân!
  Lậu hoặc ngài đã đoạn,
  Ngài xứng được cúng dường.
 3. Ðược trời người đảnh lễ,
  Ðã sanh, bậc thắng chết,
  Như sen không dính nước,
  Ngài không dính các hành.
 4. Vị trong một sát-na,
  Biết đời, dưới ngàn cách,
  Chẳng khác Ðại Phạm Thiên,
  Tỷ-kheo ấy Thiên tử
  Ðầy đủ thần thông lực,
  Thấy được những thời cơ
  Chết sống của mọi loài
  .

XIII

Mahà-Moggàllàna nói lên, xác nhận khả năng của mình:

 1. Xá-lợi-phất với tuệ,
  Giới hạnh, an tịnh tâm,
  Tỷ-kheo đến bờ kia,
  Vị ấy thật tối thượng.
 2. Nhưng ta ngay giây phút
  Ðến trăm ngàn triệu lần,
  Biến hóa tự thân được,
  Ta thiện xảo biến hóa,
  Thuần thục với thần thông.
 3. Dòng họ Môg-gal-la,
  Sống thiền định trí tuệ
  Ði đến bờ bên kia,
  Không ái giáo pháp đạt.
  Hiền trí, các căn tịnh,
  Chặt đứt các trói buộc,
  Như voi bựt đứt ngang,
  Dây leo đã mục nát.
 4. Ta hầu hạ Bổn Sư,
  Lời Phật dạy làm xong,
  Gánh nặng đã đặt xuống,
  Gốc sanh hữu nhổ sạch.
 5. Sanh của ta đã tận,
  Chiến thắng dạy làm xong,
  Lưới danh được đoạn diệt,
  Gốc sanh hữu nhổ lên,
  Mục đích hạnh xuất gia,
  Bỏ nhà, sống không nhà,
  Ðích ấy đã đạt được,
  Mọi kiết sử diệt xong.

La mắng Màra đã vào và ra khỏi bụng ngài:

 1. Ðịa ngục ấy thế nào,
  Dù si bị nấu sôi,
  Vì đánh Vidhura,
  Ðệ tử Kà-kùsandha.
 2. Có trăm loại cọc sắt,
  Tự cảm thọ riêng biệt,
  Ðịa ngục là như vậy,
  Dù si bị nấu sôi,
  Vì đánh Vidhura,
  Ðệ tử Kakusandha.
 3. Tỷ-kheo đệ tử Phật,
  Hiểu biết rõ như vậy,
  Vì người đánh Tỷ-kheo,
  Kanha chịu khổ thọ.
 4. Dựng lên giữa biển cả,
  Cung điện trải nhiều kiếp,
  Bằng ngọc chói lưu ly,
  Huy hoàng cùng chiếu diệu,
  Tiên nữ múa tại đây,
  Trang sức màu dị biệt.
 5. Tỷ-kheo đệ tử Phật,
  Hiểu biết rõ như vậy,
  Vì ngươi đánh Tỷ-kheo,
  Kanha chịu khổ thọ.
 6. Ai Thế Tôn khuyến khích,
  Chúng Tỷ-kheo chứng kiến,
  Với ngón chân rung chuyển
  Lầu mẹ Migàra.
 7. Tỷ-kheo đệ tử Phật,
  Hiểu biết rõ như vậy,
  Vì ngươi đánh Tỷ-kheo,
  Kanha chịu khổ thọ.
 8. Với ngón chân rung chuyển,
  Lầu Vi-ja-yan-ta,
  Ðầy đủ thần thông lực,
  Chư Thiên cũng hoảng sợ.
 9. Tỷ-kheo đệ tử Phật,
  Hiểu biết rõ như vậy,
  Vì ngươi đánh Tỷ-kheo,
  Kanha chịu khổ thọ.
 10. Ai hỏi vị Sakka,
  Tại lầu Vijayan,
  Hiền giả, ngươi có biết,
  Ái tận được giải thoát?
  Sakka đã chân thành,
  Trả lời câu được hỏi.
 11. Tỷ-kheo đệ tử Phật,
  Hiểu biết rõ như vậy,
  Vì ngươi đánh Tỷ-kheo,
  Kanha chịu khổ thọ.
 12. Ai từng hỏi Phạm thiên
  Tại hội chúng Thiện Pháp:
  Hiền giả nay vẫn chấp,
  Các tà kiến thuở xưa,
  Có thấy cảnh huy hoàng
  Phạm thiên cảnh thiên giới.
 13. Brahmà đã chân thành,
  Tiếp tục đáp câu hỏi:
  Tôn giả tôi không chấp
  Các tà kiến thuở xưa.
 14. Tôi thấy sự huy hoàng
  Phạm thiên cảnh thiên giới,
  Sao nay tôi nói được,
  Tôi thường hằng thường tại?
 15. Tỷ-kheo đệ tử Phật,
  Hiểu biết rõ như vậy,
  Vì ngươi đánh Tỷ-kheo,
  Kanha chịu khổ thọ.
 16. Ai với sự giải thoát,
  Cảm xúc Cao Sơn đảnh,
  Rừng đông Videha
  Và người nằm trên đất,
 17. Tỷ-kheo đệ tử Phật,
  Hiểu biết rõ như vậy.
  Vì ngươi đánh Tỷ-kheo,
  Kanha chịu khổ thọ.
 18. Thật sự lửa không nghĩ:
  ‘Ta đốt cháy kẻ ngu’,
  Kẻ ngu đột kích lửa,
  Tự mình bị thiêu cháy.
 19. Cũng vậy này Ác-ma,
  Ngươi đột kích Như Lai,
  Tự đốt mình cháy mình,
  Như kẻ ngu chạm lửa.
 20. Ác ma tạo ác nghiệp,
  Do nhiễu hại Như Lai,
  Ngươi nghĩ chăng Ác-ma,
  Ác quả không đến ta.
 21. Ðiều ác Ác ma làm,
  Chất chứa đã lâu rồi,
  Ác-ma, hãy tránh Phật,
  Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo.
 22. Tỷ-kheo chống Ác ma,
  Tại rừng Bhe-kalà,
  Vị Dạ-xoa thất vọng,
  Biến mất tại chỗ ấy
  .

Như vậy, Tôn giả Mahà-Moggallàna nói lên những bài kệ.

Kinh Tiểu Bộ – Tập III – Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương XX – Phẩm Sáu Mươi Kệ

Bài viết liên quan

Mục lục KINH TIỂU BỘ tiếng Việt:

 1. Tổng quan Tiểu Bộ Kinh – Khuddaka Nikàya – Ðại Tạng Kinh
Kinh Pháp Cú
Kinh Phật Thuyết Như Vậy
Kinh Phật Tự Thuyết
Kinh Tập
 1. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga – 01 và 02. Kinh Rắn
 2. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .03. Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng
 3. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .04. Kinh Bhàradvàja, Người Cày Ruộng
 4. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .05. Kinh Cunda
 5. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .06. Kinh Bại Vong
 6. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .07. Kinh Kẻ Bần Tiện (Vasalasuttam)
 7. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .08. Kinh Từ Bi (Metta Sutta)
 8. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .09. Kinh Hemavata
 9. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .10. Kinh Alavaka
 10. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .11. Kinh Thắng Trận
 11. TB.T01.KT.C1. Phẩm Rắn Uragavagga .12. Kinh ẩn sĩ
 12. TB.T01.KT.C2.01. Kinh Châu Báu .Ratana Sutta)
 13. TB.T01.KT.C2.02. Kinh Hôi Thối .Amagandha)
 14. TB.T01.KT.C2.03. Kinh Xấu Hổ
 15. TB.T01.KT.C2.04. Kinh Ðiềm Lành Lớn .Kinh Ðại Hạnh Phúc (Mahamangala Sutta)
 16. TB.T01.KT.C2.05. Kinh Sùciloma
 17. TB.T01.KT.C2.06. Kinh Hành Chánh Pháp
 18. TB.T01.KT.C2.07. Kinh Pháp Bà-la-môn
 19. TB.T01.KT.C2.08. Kinh Chiếc Thuyền
 20. TB.T01.KT.C2.09. Thế Nào là Giới
 21. TB.T01.KT.C2.10. Kinh Ðứng Dậy
 22. TB.T01.KT.C2.11. Kinh Ràhula
 23. TB.T01.KT.C2.12. Kinh Vangìsa
 24. TB.T01.KT.C2.13. Kinh Chánh xuất gia
 25. TB.T01.KT.C2.14. Kinh Dhammika
 26. TB.T01.KT.C3.01. Kinh Xuất Gia
 27. TB.T01.KT.C3.02. Kinh Tinh Cần
 28. TB.T01.KT.C3.03. Kinh Khéo Thuyết
 29. TB.T01.KT.C3.04. Kinh Sundarika Bhàradvàja
 30. TB.T01.KT.C3.05. Kinh Màgha
 31. TB.T01.KT.C3.06-07. Kinh Sabhiya
 32. TB.T01.KT.C3.08-09. Kinh Mũi Tên
 33. TB.T01.KT.C3.10. Kinh Kokàliya
 34. TB.T01.KT.C3.11. Kinh Nàlaka
 35. TB.T01.KT.C3.12. Kinh Hai Pháp Tuỳ Quán
 1. KTB.T01.KT.C4.01. Kinh về Dục
 2. KTB.T01.KT.C4.02. Kinh Hang Ðộng tám kệ
 3. KTB.T01.KT.C4.03. Kinh Sân Hận tám kệ
 4. KTB.T01.KT.C4.04. Kinh Thanh Tịnh tám kệ
 5. KTB.T01.KT.C4.05. Kinh Tối Thắng tám kệ
 6. KTB.T01.KT.C4.06. Kinh Già
 7. KTB.T01.KT.C4.07. Kinh Tissametteyya
 8. KTB.T01.KT.C4.08. Kinh Pasùra
 9. KTB.T01.KT.C4.09. Kinh Màgandiya
 10. KTB.T01.KT.C4.10. Kinh Trước khi bị hủy hoại
 11. KTB.T01.KT.C4.11. Kinh Tranh luận
 12. KTB.T01.KT.C4.12. Những vấn đề nhỏ bé
 13. KTB.T01.KT.C4.13. Những vấn đề to lớn
 14. KTB.T01.KT.C4.14. Kinh Tuvataka (Con đường mau chóng)
 15. KTB.T01.KT.C4.15. Kinh Chấp trượng
 16. KTB.T01.KT.C4.16. Kinh Sàriputta (Xá-lợi-phất)
 17. KTB.T01.KT.C5.01. Bài kệ mở đầu
 18. KTB.T01.KT.C5.02. Câu hỏi của thanh niên A-ji-ta
 19. KTB.T01.KT.C5.03. Các câu hỏi của thanh niên Tissametmeyya
 20. KTB.T01.KT.C5.04. Câu hỏi của thanh niên Punnaka
 21. KTB.T01.KT.C5.05. Câu hỏi của thanh niên Mettagu
 22. KTB.T01.KT.C5.06. Câu hỏi của thanh niên Dhotaka
 23. KTB.T01.KT.C5.07. Câu hỏi của thanh niên Upasiva
 24. KTB.T01.KT.C5.08. Các câu hỏi của thanh niên Nanda
 25. KTB.T01.KT.C5.09. Các câu hỏi của thanh niên Hemaka
 26. KTB.T01.KT.C5.10. Câu hỏi của thanh niên Todeyya
 27. KTB.T01.KT.C5.11. Câu hỏi của thanh niên Kappa
 28. KTB.T01.KT.C5.12. Câu hỏi của thanh niên Jatukanni
 29. KTB.T01.KT.C5.13. Câu hỏi của thanh niên Bhadràvudha
 30. KTB.T01.KT.C5.14. Câu hỏi của thanh niên Udaya
 31. KTB.T01.KT.C5.15. Câu hỏi của thanh niên Posàla
 32. KTB.T01.KT.C5.16. Câu hỏi của thanh niên Mogharàja
 33. KTB.T01.KT.C5.17. Câu hỏi của thanh niên Pingiya
 34. KTB.T01.KT.C5.18. Kết luận
Trưởng Lão Tăng Kệ
Trưởng Lão Ni Kệ
Chuyện Tiền Thân Đức Phật
 1. ​​​​​​​KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.01. PHẨM APANNAKA
 2. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.02. PHẨM GIỚI
 3. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.03. PHẨM KURUNGA
 4. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.04. PHẨM KULAVAKA
 5. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.05. PHẨM LỢI ÁI
 6. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.06. PHẨM ÀSIMSA
 7. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.07. PHẨM NỮ NHÂN
 8. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.08. PHẨM VARANA
 9. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.09. PHẨM APAYIMHA
 10. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.10. PHẨM LITTA
 11. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.11. PHẨM PAROSATA
 12. KTB.T04 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (01) – C01.12. PHẨM HAMSA
 13. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C01. Một bài kệ – 01. PHẨM KUSANÀLI
 14. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C01. Một bài kệ – 02. PHẨM ASAMPADÀNA
 15. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C01. Một bài kệ – 03. PHẨM KAKANTAKA
 16. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 04. PHẨM DALHA
 17. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 05. PHẨM SANTAHAVA
 18. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 06. PHẨM THIỆN PHÁP
 19. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 07. PHẨM ASADISA
 20. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 08. PHẨM RUHAKA
 21. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 09. PHẨM NATAMDAIHA
 22. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 10. PHẨM BIRANATTHAMBHAKA
 23. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 11. PHẨM KHÀSÀVA
 24. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 12. PHẨM UPÀHANA
 25. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C02. Hai bài kệ – 13. PHẨM SIGÀLA
 26. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C03.14. PHẨM SANKAPPA
 27. KTB.T05 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (02) – C03.15. PHẨM KOSYA
 28. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 264-273)
 29. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 274-280)
 30. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 281-285)
 31. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C03. Phẩm Ba Bài Kệ (tt 286-300)
 32. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 301-309)
 33. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 310-317)
 34. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 318-325)
 35. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 326-337)
 36. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C04. Phẩm Bốn Bài Kệ (tt 338-350)
 37. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C05. Phẩm Năm Bài Kệ (tt 351-358)
 38. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C05. Phẩm Năm Bài Kệ (tt 359-371)
 39. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C06. Phẩm Sáu Bài Kệ (tt 372-378)
 40. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C06. Phẩm Sáu Bài Kệ (tt 379-386)
 41. KTB.T06 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (03) – C06. Phẩm Sáu Bài Kệ (tt 387-395)
 42. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C07. Phẩm bảy bài kệ
 43. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C07. Phẩm bảy bài kệ (tt 407 – 416)
 44. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C08. Phẩm Tám Bài Kệ
 45. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C08. Phẩm Tám Bài Kệ (tt 422 – 426)
 46. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C09. Phẩm Chín Bài Kệ
 47. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C09. Phẩm Chín Bài Kệ (tt 433 – 438)
 48. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C10. Phẩm Mười Bài Kệ
 49. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C10. Phẩm Mười Bài Kệ (tt 447- 454)
 50. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C11. Phẩm Mười Một Bài Kệ
 51. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C11. Phẩm Mười Một Bài Kệ (tt 460-463)
 52. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C12. Phẩm Mười Hai Bài Kệ
 53. KTB.T07 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (04) – C12. Phẩm Mười Hai Bài Kệ (tt 468 – 473)
 54. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C13. Phẩm Mười ba bài kệ
 55. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C13. Phẩm Mười ba bài kệ (tiếp theo)
 56. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C14. Tạp phẩm
 57. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C14. Tạp phẩm (tiếp theo)
 58. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C15. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ
 59. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C15. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ (tiếp theo)
 60. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C16. Phẩm Ba mươi bài kệ
 61. KTB.T08 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (05) – C16. Phẩm Ba mươi bài kệ (tiếp theo)
 62. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C17. Phẩm Bốn Mươi Bài Kệ
 63. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C18. Phẩm Năm Mươi Bài Kệ
 64. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C19. Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ
 65. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C20. Phẩm Bảy Mươi Bài Kệ
 66. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C21. Phẩm Tám Mươi Bài Kệ
 67. KTB.T09 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (06) – C22. Đại Phẩm
 68. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (540)
 69. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (541)
 70. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (542)
 71. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (543)
 72. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (544)
 73. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (545)
 74. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (546)
 75. KTB.T10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (07) – C22. Đại Phẩm (547)

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí
Print
Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Telegram
Pocket
WhatsApp

Bạn đang xem bài viết: Kinh Tiểu Bộ – Tập III – Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương XX – Phẩm Sáu Mươi Kệ