Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Tập I – Thiên Có Kệ

Chương VIII

Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa

IV. Ananda (S.i,188)

1) Một thời Tôn giả Ananda trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anàthapinkika (Cấp Cô Ðộc).

2) Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Sàvatthi để khất thực với Tôn giả Vangìsa là Sa-môn thị giả.

3) Lúc bây giờ Tôn giả Vangìsa tâm sanh bất mãn, bị lòng dục quấy phá.

4) Rồi Tôn giả Vangìsa nói lên bài kệ với Tôn giả Ananda:

Dục ái đốt cháy tôi,
Tâm tôi bị thiêu cháy.
Thật là điều tốt lành,
Ðệ tử Gotama,
Vì lòng từ thương tưởng,
Nói pháp tiêu lửa hừng.

5) (Ananda):

Chính vì điên đảo tưởng,
Tâm Ông bị thiêu đốt,
Hãy từ bỏ tịnh tướng,
Hệ lụy đến tham dục,
Nhìn các hành vô thường,
Khổ đau, không phải ngã,
Dập tắt đại tham dục,
Chớ để bị cháy dài;
Hãy tu tâm bất tịnh,
Nhứt tâm, khéo định tĩnh,
Tu tập thân niệm trú,
Hành nhiều hạnh yểm ly;
Hãy tập hạnh vô tướng,
Ðoạn diệt mạn tùy miên,
Nhờ quán sâu kiêu mạn,
Hạnh Ông được an tịnh.

Kinh Tương Ưng – Tập 1 Thiên Có Kệ – Chương VIII – Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa – IV. Ananda (S.i,188)

Bài viết liên quan

Mục lục KINH TƯƠNG ƯNG BỘ 136 bài – tiếng Việt:

Thiên có kệ
Thiên Nhân Duyên
Thiên Uẩn
Thiên Sáu Xứ
Thiên Đại Phẩm

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí
Print
Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Telegram
Pocket
WhatsApp

Bạn đang xem bài viết: Kinh Tương Ưng – Tập 1 Thiên Có Kệ – Chương VIII – Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa – IV. Ananda (S.i,188)