Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Tập II – Thiên Nhân Duyên

Chương I

Tương Ưng Nhân Duyên (c)

IX. Trung Lược Phẩm

…Trú ở Sàvatthi.

I. Ðạo Sư… (S.ii,130)

1) — Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và thấy già chết, người ấy cần phải tìm đến bậc Ðạo Sư để có như thật trí đối với già chết. Ðối với ai không như thật biết và thấy già chết tập khởi, người ấy cần phải tìm đến bậc Ðạo Sư để có như thật trí đối với già chết tập khởi. Ðối với ai không như thật biết và thấy già chết đoạn diệt, người ấy cần phải tìm đến bậc Ðạo Sư để có như thật trí đối với già chết đoạn diệt. Ðối với ai không như thật biết và thấy con đường đưa đến già chết đoạn diệt, người ấy cần phải tìm đến bậc Ðạo Sư để có như thật trí đối với con đường đưa đến già chết đoạn diệt.

2) Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và thấy sanh…

3) Này các Tỷ-kheo,. .. không như thật biết và thấy hữu…

4) Này các Tỷ-kheo… không như thật biết và thấy thủ…

5) Này các Tỷ-kheo… không như thật biết và thấy ái…

6) Này các Tỷ-kheo… không như thật biết và thấy thọ…

7) Này các Tỷ-kheo… không như thật biết và thấy xúc…

8) Này các Tỷ-kheo… không như thật biết và thấy sáu xứ…

9) Này các Tỷ-kheo… không như thật biết và thấy danh sắc…

10) Này các Tỷ-kheo… không như thật biết và thấy thức…

11) Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và thấy hành, người ấy cần phải tìm đến bậc Ðạo Sư để có như thật trí đối với các hành. Ðối với ai không như thật biết và thấy các hành tập khởi, người ấy cần phải tìm đến bậc Ðạo Sư để có như thật trí đối với các hành tập khởi. Ðối với ai không như thật biết và thấy các hành đoạn diệt, người ấy cần phải tìm đến bậc Ðạo Sư để có như thật trí đối với các hành đoạn diệt. Ðối với ai không như thật biết và thấy con đường đưa đến hành đoạn diệt, người ấy cần phải tìm đến bậc Ðạo Sư để có như thật trí đối với con đường đưa đến các hành đoạn diệt.

II. Học Tập (Tạp 15.4 Tu Tập, Ðại 2,101b) (S.ii,131)

… Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và thấy già chết, người ấy cần phải học tập để có như thật trí đối với già chết…(I.11)

III. Tu Tập (Yoga) (Tạp 15.5, Tam-ma-đề, Ðại 2,101b) (S.ii,131)

… Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và thấy già chết, người ấy cần phải tu tập để có như thật trí đối với già chết…(I.11)

IV. Dục (S.ii,132)

… Dục cần phải thực hành…(I.11)

V. Nỗ Lực (S.ii,132)

… Nỗ lực cần phải thực hành…(I.11)

VI. Bất Thối Chuyển (S.ii,132)

… Bất thối chuyển cần phải thực hành…(I.11)

VII. Nhiệt Tâm (S.ii,132)

… Nhiệt tâm cần phải thực hành…(I.11)

VIII. Tinh Tấn (S.ii,132)

… Tinh tấn cần phải thực hành…(I.11)

IX. Kiên Trì (S.ii,132)

… Kiên trì cần phải thực hành…(I.11)

X. Chánh Niệm (S.ii,132)

… Chánh niệm cần phải thực hành…(I.11)

XI. Chánh Tri (S.ii,132)

… Chánh tri cần phải thực hành…(I.11)

XII. Không Phóng Dật (S.ii,132)

… Không phóng dật cần phải thực hành… (I.11)

Kinh Tương Ưng – Tập II – Thiên Nhân Duyên – Chương I – Tương Ưng Nhân Duyên (c) – IX. Trung Lược Phẩm

Bài viết liên quan

Mục lục KINH TƯƠNG ƯNG BỘ 136 bài – tiếng Việt:

Thiên có kệ
Thiên Nhân Duyên
Thiên Uẩn
Thiên Sáu Xứ
Thiên Đại Phẩm

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí
Print
Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Telegram
Pocket
WhatsApp

Bạn đang xem bài viết: Kinh Tương Ưng – Tập II – Thiên Nhân Duyên – Chương I – Tương Ưng Nhân Duyên (c) – IX. Trung Lược Phẩm