Tác giả dịch kinh Pali tại Việt Nam

I-A. KINH ĐIỂN PALI
…………………………………KINH TẠNG
…..Kinh Trung Bộ (gồm 152 bài Kinh) .   HT. Thích Minh Châu dịch
…..Kinh Trường Bộ (gồm 34 bài Kinh). HT. Thích Minh Châu dịch
…..Kinh Tăng Chi Bộ (trọn bộ).     HT. Thích Minh Châu dịch
…..Kinh Tương Ưng Bộ (trọn bộ).     HT. Thích Minh Châu dịch
…..Tiểu Bộ Kinh (gồm 15 tập):    Giới thiệu và Mục lục
……….1.Tiểu Tụng   2. Kinh Pháp Cú   3. Kinh Phật Tự Thuyết.   HT. Minh Châu dịch
……….4. Kinh Phật Thuyết Như Vậy   5. Kinh Tập.     HT. Thích Minh Châu dịch
……….6. Thiên Cung Sự   7. Ngạ Quỷ Sự.   Trần Phương Lan dịch
……….8. Trưởng Lão Tăng Kệ  9. Trưởng Lão Ni Kệ.   HT. Thích Minh Châu dịch

Theo: https://www.buddhismtoday.com/index/kinh.htm