10 nữ cư sĩ nổi tiếng thời Phật Gotama

1-10 Nữ Cư Sĩ

  1. -Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà Senàndìhità.
  2. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … bố thí, tối thắng là Visàkhà Migàramàtà.
  3. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … nghe nhiều, tối thắng là Khujjuttar.
  4. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati.
  5. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … tu Thiền, tối thắng là Uttarà Nandamàtà.
  6. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Suppavàsà Koliyadhita.
  7. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … săn sóc người bệnh, tối thắng là nữ cư sĩ Suppiyà.
  8. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Kàtiyànì.
  9. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … nói chuyện một cách thân mật, tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà.
  10. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ-kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đồn tối thắng là Kàlì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà.

Xem thêm tại:

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương I – Một Pháp – XIV. Phẩm Người Tối Thắng