10 vị tỷ kheo nổi bật thời Phật Gotama

1-10 Các Vị Tỷ Kheo

  1. – Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, tối thắng là Ràhula.
  2. Trong các vị đệ tử… xuất gia vì lòng tin, tối thắng là Ratthapàla.
  3. Trong các vị đệ tử… đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối thắng là Kunda Dhàna.
  4. Trong các vị đệ tử… đầy đủ biện tài, tối thắng là Vangìsa.
  5. Trong các vị đệ tử… dễ mến toàn diện, tối thắng là Upasena Vangantaputta.
  6. Trong các vị đệ tử… sửa soạn chỗ ngồi, chỗ nằm, tối thắng là Dabba Mallaputta.
  7. Trong các vị đệ tử… được chư Thiên ái mộ, tối thắng là Pilindavaccha.
  8. Trong các vị đệ tử… có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bàhiva Dàructriya.
  9. Trong các vị đệ tử… thuyết giảng vi diệu, tối thắng là Kumara Kassapa.
  10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô ngại giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Màhàkotthita.

Xem thêm tại: https://buocdauhocphat.com/kinh-tang-chi-bo-chuong-i-mot-phap-xiv-pham-nguoi-toi-thang

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương I – Một Pháp – XIV. Phẩm Người Tối Thắng