10 vị tỷ kheo nổi tiếng thời Phật Gotama

XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-10 Các Vị Tỷ Kheo

  1. – Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Anna Kondanno (A-nhã Kiều-trần-như).
  2. Trong các vị đệ tử… đại trí tuệ, tối thắng là Sàriputta.
  3. Trong các vị đệ tử… có thần thông, tối thắng là Mahàmoggalàna.
  4. Trong các vị đệ tử… thuyết về hạnh đầu đà, tối thắng là Mahàkassapa.
  5. Trong các vị đệ tử… thiên nhãn, tối thắng là Anuruddha.
  6. Trong các vị đệ tử… thuộc gia đình quý tộc, tối thắng là Bhaddiya Kàligodhàputta.
  7. Trong các vị đệ tử… có âm thanh vi diệu, tối thắng là Lakuntaka (người lùn) Bhaddiya.
  8. Trong các vị đệ tử… rống tiếng rống con sư tử, tối thắng là Pindola Bhàradvàja.
  9. Trong các vị đệ tử… thuyết pháp, tối thắng là Punna Mantàniputta.
  10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, thuyết giảng rộng rãi những điều được nói lên một cách vắn tắt, tối thắng là Mahàkaccàna.

Xem thêm tại:

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương I – Một Pháp – XIV. Phẩm Người Tối Thắng