11 vị tỷ kheo tiêu biểu thời Phật Gotama

1-11 Các Vị Tỷ Kheo

 1. – Trong các vị Tỷ-kheo của Ta có thể dùng ý hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Cullapanthaka.
 2. Trong các vị đệ tử… thiện xảo về tâm thắng tiến, tối thắng là Cullapanthaka.
 3. Trong các vị đệ tử… thiện xảo về tưởng thắng tiến, tối thắng là Mahàpanthaka.
 4. Trong các vị đệ tử… trú không có tranh luận, tối thắng là Subhuti.
 5. Trong các vị đệ tử… đáng được cúng dường, tối thắng là Subhuti.
 6. Trong các vị đệ tử… tu ở rừng, tối thắng là Revata Khadiravaniya.
 7. Trong các vị đệ tử… tu Thiền, tối thắng là Kankha Revata.
 8. Trong các vị đệ tử… tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sono Koliviso.
 9. Trong các vị đệ tử… khéo nói, tối thắng là Sono Kutikanna.
 10. Trong các vị đệ tử… nhận được đồ cúng dường, tối thắng là Sivali.
 11. Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải, tối thắng là Vakkali.

Xem thêm tại: https://buocdauhocphat.com/kinh-tang-chi-bo-chuong-i-mot-phap-xiv-pham-nguoi-toi-thang

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương I – Một Pháp – XIV. Phẩm Người Tối Thắng