16 vị tỷ kheo xuất chúng thời Phật Gotama

1-16 Các Vị Tỷ Kheo

 1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ananda.
 2. Trong các vị đệ tử… đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda
 3. Trong các vị đệ tử… đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda.
 4. Trong các vị đệ tử… đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda.

5.Trong các vị đệ tử… thị giả, tối thắng là Ananda.

 1. Trong các vị đệ tử… có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa.
 2. Trong các vị đệ tử… làm cho các gia đình hoan hỷ, tối thắng là Kàludàyì.
 3. Trong các vị đệ tử… không có bệnh hoạn, tối thắng là Bakkula.
 4. Trong các vị đệ tử… nhớ đến các đời sống quá khứ, tối thắng là Sobhita.
 5. Trong các vị đệ tử… trì Luật, tối thắng là Upàli.
 6. Trong các vị đệ tử… giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là Nandaka.
 7. Trong các vị đệ tử… hộ trì các căn môn, tối thắng là Nanda.
 8. Trong các vị đệ tử… thiện xảo về hỏa giới, tối thắng là Sàgata.
 9. Trong các vị đệ tử… giáo giới Tỷ-kheo, tối thắng là Màhakappina.
 10. Trong các vị đệ tử… năng khởi biện tài, tối thắng là Ràdha.
 11. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Mogharàjà.

Xem thêm tại: https://buocdauhocphat.com/kinh-tang-chi-bo-chuong-i-mot-phap-xiv-pham-nguoi-toi-thang

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương I – Một Pháp – XIV. Phẩm Người Tối Thắng