Các khái niệm từ phàm phu đến A la hán

Ta sẽ giảng cho các Người “Pháp môn căn bản tất cả pháp”. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói”. – “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-trung-bo-tap-i-1-kinh-phap-mon-can-ban