Chi tiết các loại khổ và vô thường (Quan trọng)

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-tuong-ung-tap-ii-thien-nhan-duyen-chuong-vii-tuong-ung-rahula-i-pham-thu-nhat

https://buocdauhocphat.com/kinh-tuong-ung-tap-ii-thien-nhan-duyen-chuong-vii-tuong-ung-rahula-ii-pham-thu-hai