7 pháp đoạn trừ lậu hoặc

Này các Tỷ-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy: có như lý tác ý và không như lý tác ý. Này các Tỷ-kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các Tỷ-kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Này các Tỷ-kheo,

  1. có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ,
  2. có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ,
  3. có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ,
  4. có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ,
  5. có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ,
  6. có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ,
  7. có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ

Xem chi tiết tại:

Kinh trung bộ – Tập I – 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta)