Kinh Tăng Chi Bộ – Chương III – Ba Pháp – I. Phẩm Người Ngu

Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương III- Ba Pháp I. Phẩm Người Ngu 1-10 Người Ngu 1.- Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetanava, tại vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: –

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương III – Ba Pháp – III. Phẩm Người

Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương III- Ba Pháp III. Phẩm Người 21.- Chứng Thực Với Thân Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetanava, vườn ông Anàthapindika. Rồi Tôn giả Savittha, Tôn giả Mahàkotthita đi đến

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương III – Ba Pháp – V. Phẩm Nhỏ

Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương III- Ba Pháp V. Phẩm Nhỏ 41.- Sự Có Mặt – Do sự có mặt của ba pháp, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Thế nào là ba?

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương III – Ba Pháp – VIII. Phẩm Ananda

Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương III- Ba Pháp VIII. Phẩm Ananda 71.- Channa Nhân duyên ở Sàvatthi. Rồi du sĩ Channa đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, nói lên với Tôn giả những lời chào đón thăm hỏi; sau

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương III – Ba Pháp – IX. Phẩm Sa-Môn

Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương III- Ba Pháp IX. Phẩm Sa-Môn 81.- Sa Môn – Này các Tỷ-kheo, có ba hạnh Sa-môn cần phải làm này của Sa-môn. Thế nào là ba? Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương III – Ba Pháp – XIII. Phẩm Kusinàra

Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương III- Ba Pháp XIII. Phẩm Kusinàra Tại Kusinàra Một thời Thế Tôn trú ở Kusinàra, tại khóm rừng Bariharana. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: – Này các Tỷ-kheo. – Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí