Kinh Tăng Chi Bộ – Chương VIII – Tám Pháp – IX. Phẩm Niệm

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương VIII – Tám Pháp Phẩm 07-10 IX. Phẩm Niệm (I) (81) Niệm – Khi chánh niệm tỉnh giác không có, này các Tỷ-kheo, với người không có chánh niệm tỉnh giác,

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương VIII – Tám Pháp – X. Tham Ái

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương VIII – Tám Pháp Phẩm 07-10 X. Tham Ái (I) (1) Thắng Tri Tham Ái (1) – Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp cần phải tu tập.

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí