Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IX – Chín Pháp – X. Phẩm Tham

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương IX – Chín Pháp Phẩm 04-10 X. Phẩm Tham (I) (93) Thắng Tri Tham – Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp cần phải tu tập. Thế nào là

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IX – Chín Pháp – V. Phẩm Pancala

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương IX – Chín Pháp Phẩm 04-10 V. Phẩm Pancala (I) (42) Pancalacanda 1. Như vầy tôi nghe: Một thời Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Rồi Tôn

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí