Kinh trung bộ – Tập I – 1. Kinh Pháp môn căn bản (Quan trọng)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa-la vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

Kinh Trung Bộ – Tập I – 5. Kinh Không uế nhiễm (Anangana sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 5. Kinh Không uế nhiễm (Anangana sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở tại đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo. “Chư Hiền

Kinh Trung Bộ – Tập I – 6. Kinh Ước nguyện (Akankheyya sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 6. Kinh Ước nguyện (Akankheyya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. — “Bạch Thế

Kinh Trung Bộ – Tập I – 7. Kinh Ví dụ tấm vải (Vatthùpama sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 7. Kinh Ví dụ tấm vải (Vatthùpama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”.

Kinh Trung Bộ – Tập I – 10. Kinh Niệm xứ (Satipatthàna sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 10. Kinh Niệm xứ (Satipatthàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammassadhamma (kiềm-ma sắt đàm) là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo. Các Tỷ-kheo

Kinh Trung Bộ – Tập I – 14. Tiểu kinh Khổ uẩn (Cùladukkhakkhanda sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 14. Tiểu kinh Khổ uẩn (Cùladukkhakkhanda sutta) Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn sống giữa giòng họ Sakka (Thích-ca), trong thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) tại vườn Nigrodha (Ni-câu-luật Viên). Lúc ấy, có người Sakka tên Mahànàma đến chỗ Thế

Kinh Trung Bộ – Tập I – 15. Kinh Tư lượng (Anumàna sutta) (Quan trọng)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 15. Kinh Tư lượng (Anumàna sutta) Như vầy tôi nghe: Một thời, Tôn giả Mahamoggallana sống giữa những người thuộc dòng họ Bhagga, tại núi Sumsumaragira, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyển. Ở đây, Tôn giả Mahamoggallana (Ðại Mục-kiền-liên) gọi các

Kinh Trung Bộ – Tập I – 16. Kinh Tâm hoang vu (Cetokhila sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 16. Kinh Tâm hoang vu (Cetokhila sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này chư Tỷ-kheo”. –“Thưa vâng,

Kinh Trung Bộ – Tập I – 17. Kinh Khu rừng (Vanapattha sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 17. Kinh Khu rừng (Vanapattha sutta) Tôi nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. — “Bạch Thế

Kinh Trung Bộ – Tập I – 18. Kinh Mật hoàn (Madhupindika sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 18. Kinh Mật hoàn (Madhupindika sutta) Tôi nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn sống giữa các vị dòng họ Sakka (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở vườn Nigrodharama. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát vào

Kinh Trung Bộ – Tập I – 19. Kinh Song tầm (Dvedhàvitakka sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 19. Kinh Song tầm (Dvedhàvitakka sutta) Tôi nghe như vầy: Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Chư Tỷ-kheo”. –“Thưa vâng”, các Tỷ-kheo

Kinh Trung Bộ – Tập I – 20. Kinh An trú tầm (Vtakkasanthàna sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 20. Kinh An trú tầm (Vtakkasanthàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Chư Tỷ-kheo”. — “Thưa

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí