Kinh Trung Bộ – Tập III – 101. Kinh Devadaha (Devadaha sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập III (Kinh số 101-152) 101. Kinh Devadaha (Devadaha sutta) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở giữa các Sakka (Thích ca). Devadaha là một thị trấn các Sakka. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. “–Thưa vâng, bạch

Kinh Trung Bộ – Tập III – 102. Kinh Năm và Ba (Pancattaya sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập III (Kinh số 101-152) 102. Kinh Năm và Ba (Pancattaya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tu viện ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo” -“Thưa vâng, bạch Thế Tôn”.

Kinh Trung Bộ – Tập III – 104. Kinh Làng Sama (Sàmagàma sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập III (Kinh số 101-152) 104. Kinh Làng Sama (Sàmagàma sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở giữa các vị Sakka (Thích Ca), tại Samagama (Xá-di thôn). Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta vừa mới tạ thế ở Pava. Sau khi vị

Kinh Trung Bộ – Tập III – 105. Kinh Thiện tinh (Sunakkhatta sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập III (Kinh số 101-152) 105. Kinh Thiện tinh (Sunakkhatta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở Ðại Lâm, tại Trùng Các giảng đường (Kutagarasala). Lúc bấy giờ nhiều Tỷ-kheo, trước mặt Thế Tôn tuyên bố đã chứng

Kinh Trung Bộ – Tập III – 109. Ðại kinh Mãn nguyệt (Mahàpunnama sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập III (Kinh số 101-152) 109. Ðại kinh Mãn nguyệt (Mahàpunnama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Pubbarama (Ðông Viên), Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ trong ngày Bố-tát, ngày trăng tròn, trong đêm trăng rằm,

Kinh Trung Bộ – Tập III – 111. Kinh Bất đoạn (Anupada sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập III (Kinh số 101-152) 111. Kinh Bất đoạn (Anupada sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo” –“Thưa vâng,

Kinh Trung Bộ – Tập III – 113. Kinh Chân nhân (Sappurisa sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập III (Kinh số 101-152) 113. Kinh Chân nhân (Sappurisa sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo” — “Thưa vâng, bạch

Kinh Trung Bộ – Tập III – 115. Kinh Ða giới (Bahudhàtuka sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập III (Kinh số 101-152) 115. Kinh Ða giới (Bahudhàtuka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — “Này các Tỷ-kheo”.

Kinh Trung Bộ – Tập III – 116. Kinh Thôn tiên (Isigili sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập III (Kinh số 101-152) 116. Kinh Thôn tiên (Isigili sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Rajagaha (Vương Xá), trên núi Isigili (Thôn tiên). Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo” — “Bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo

Kinh Trung Bộ – Tập III – 120. Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập III (Kinh số 101-152) 120. Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo” —

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí