Kinh Trường Bộ – Tập II – 18. Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập II (Kinh số 17-34) 18. Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Nàdika (bộ lạc Na-đề-ca) tại Ginjakàvasatha (nhà làm bằng gạch). Lúc bấy giờ, Thế Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những

Kinh Trường Bộ – Tập II – 20. Kinh Ðại hội (Mahàsamaya sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập II (Kinh số 17-34) 20. Kinh Ðại hội (Mahàsamaya sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại bộ lạc Sakka (Thích-ca), thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở Ðại Lâm (Mahàvana), cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, tất cả đều là

Kinh Trường Bộ – Tập II – 24. Kinh Ba-lê (Pàtika sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập II (Kinh số 17-34) 24. Kinh Ba-lê (Pàtika sutta) Tụng phẩm I Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa bộ lạc Malla (Mạt-la), tại Anupiya (A-dật-di), một thành của bộ lạc Mallà. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đắp y vào buổi

Kinh Trường Bộ – Tập II – 30. Kinh Tướng (Lakkhana sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập II (Kinh số 17-34) 30. Kinh Tướng (Lakkhana sutta) Như vầy tôi nghe. Tụng phẩm I Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi, rừng thái tử Jeta, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”.

Kinh Trường Bộ – Tập II – 32. Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập II (Kinh số 17-34) 32. Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Bốn Thiên vương sau khi sắp đặt trấn giữ bốn phương với đại quân Yakkha (Dạ-xoa), đại quân

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí