Phương pháp tu tập và cách sống với nhiều người

Khi sống với nhiều người cần lưu ý:

 1. Phải biết tôn trọng, cung kính các đồng Phạm hạnh.
 2. Phải biết khéo léo về chỗ ngồi, nghĩ rằng: “Ta sẽ ngồi, không có chiếm lấy chỗ ngồi các Thượng tọa Tỷ-kheo, không có trục xuất chỗ ngồi của các niên thiếu Tỷ-kheo.”
 3. Không nên vào làng quá sớm và trở về ban ngày.
 4. Không nên đi đến các gia đình trước buổi ăn hay sau buổi ăn.
 5. Không nên trạo cử, dao động.
 6. Không nên nói nhiều lời và nói tạp nhạp.
 7. Phải là người dễ nói và là người thiện hữu.
 8. Phải thủ hộ các căn.
 9. Phải tiết độ trong sự ăn uống.
 10. Phải chú tâm cảnh giác.
 11. Phải tinh cần tinh tấn.
 12. Phải chánh niệm tỉnh giác.
 13. Phải có Thiền định.
 14. Phải có trí tuệ.
 15. Phải thực tập thắng pháp (abhidhamma), thắng luật (abhivinaya).
 16. Phải thực tập các pháp tịch tịnh giải thoát (santavimokha), vượt khỏi các sắc pháp, và các vô sắc pháp.
 17. Phải thực tập các pháp thượng nhân.

— Hiền giả Sariputta, các pháp này cần phải được chấp trì và thực tập chỉ bởi Tỷ-kheo sống ở rừng núi hay bởi Tỷ-kheo sống ở gần thôn làng?

— Hiền giả Moggallana, các pháp này cần được phải chấp trì và thực tập bởi Tỷ-kheo sống ở rừng núi, huống chi Tỷ-kheo sống gần thôn làng!

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập II – 69. Kinh Gulisàni (Gulisàni sutta)