CÁC GIẢNG SƯ

     I.        CÁC GIẢNG SƯ

 1. THẦY THÍCH THIỆN THUẬN
 2. THẦY THÍCH TRÍ HUỆ
 3. THẦY THÍCH PHƯỚC TIẾN
 4. THẦY THÍCH NHẬT TỪ   
 5. THẦY THANH TỪ
 6. THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH
 7. THẦY THÍCH GIÁC HẠNH
 8. THẦY THÍCH CHÂN QUANG 
 9. THẦY THÍCH THIỆN XUÂN
 10. THẦY THÍCH THIỆN TUỆ
 11. THẦY THÍCH PHÁP HÒA
 12. THẦY THÍCH GIÁC NHÀN
 13. ĐỨC ĐẠT LẠI LẠT MA
 14. PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
 15. HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
 16. ẤN QUANG ĐẠI SƯ
 17. THIỀN SƯ AJAHN  CHAH     
 18. THIỀN SƯ U SILANANDA       
 19. HT THÍCH THÔNG LẠC       
 20. HT VIÊN MINH  
 21. TT GIÁC NGUYÊN ( TOẠI KHANH ) 

MỘT SỐ BÀI GIẢNG:

 • THẦY THÍCH NHẬT TỪ:

https://www.youtube.com/watch?v=2CZTXVqkMjw&index=12&list=PLDTzHTf1srVP8E__zPFQUsiE-SLwXABfx  

 • THẦY THÍCH CHÂN QUANG
https://www.youtube.com/watch?v=Ay7l2PVJZoc&list=PLHBhRFz6veeP7K_pDZhvo5iguMyByYmfj

 • THIỀN SƯ AJAHN  CHAH    
https://www.youtube.com/watch?v=ZP34cnZlL5w&list=PLfEQflQb3NrDrCY8iGqZ9A_fdsW1Jj-j6

 • THIỀN SƯ U SILANANDA      
https://www.youtube.com/watch?v=ZwOrHdUyzr0

 • HT THÍCH THÔNG LẠC       
https://www.youtube.com/watch?v=S4uu8JRk6ME&list=PLRDuIhWS7Zvi8TGG4WfFUbFkvX7tRDlGX&index=2

 • HT VIÊN MINH  
https://www.youtube.com/watch?v=2CZTXVqkMjw&index=12&list=PLDTzHTf1srVP8E__zPFQUsiE-SLwXABfxG

 • TT GIÁC NGUYÊN ( TOẠI KHANH ) 
https://www.youtube.com/watch?v=QstcCigWJuo&feature=share