Hạnh độc cư của người xuất gia

Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo:

 1. tự mình sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở rừng núi,
 2. tự mình sống khất thực, và tán thán đời sống khất thực,
 3. tự mình mặc y phấn tảo và tán thán hạnh mặc y phấn tảo,
 4. tự mình sống với ba y và tán thán hạnh ba y,
 5. tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục,
 6. tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ,
 7. tự mình sống độc cư và tán thán hạnh sống độc cư,
 8. tự mình sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh không nhiễm thế tục,
 9. tự mình tinh cần, tinh tấn và tán thán hạn tinh cần, tinh tấn,
 10. tự mình thành tựu giới hạnh và tán thán sự thành tựu giới hạnh,
 11. tự mình thành tựu Thiền định và tán thán sự thành tựu thiền định,
 12. tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ,
 13. tự mình thành tựu giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát,
 14. tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến.

Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga.

 

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập I – 32. Ðại kinh Rừng sừng bò (Mahàgosinga sutta)