Mục đích của phạm hạnh là tâm giải thoát bất động

Như vậy, này Bà-la-môn, phạm hạnh này không phải vì lợi ích, lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu Thiền định, không phải vì lợi ích tri kiến. Và này Bà-la-môn, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây của phạm hạnh, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập I – 30. Tiểu kinh Dụ lõi cây (Cùlasàropama sutta)