Năng lực của người xuất gia chân chánh đối với người phàm

Tôn giả Angulimala, sau khi vâng đáp Thế Tôn, đi đến Savatthi, sau khi đến nói với người đàn bà ấy như sau: “Thưa Bà chị, vì rằng tôi từ khi được Thánh sanh đến nay chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy, bà được an toàn, và sanh đẻ được an toàn!”người đàn bà được an toàn, sanh đẻ được an toàn.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập II – 86. Kinh Angulimàla (Angulimàla sutta)