Người ngu có các biểu hiện

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phàm phu:

 1. không đi đến các bậc Thánh,
 2. không thuần thục pháp các bậc Thánh,
 3. không tu tập pháp các bậc Thánh,
 4. không đi đến các bậc Chân nhân,
 5. không thuần thục pháp các bậc Chân nhân,
 6. không tu tập pháp các bậc Chân nhân,
 7. không biết rõ các pháp nên phục vụ,
 8. không biết rõ các pháp không nên phục vụ,
 9. không biết rõ các pháp nên thân cận,
 10. không biết rõ các pháp không nên thân cận.

Vì:

 1. không biết rõ các pháp nên phục vụ,
 2. không biết rõ các pháp không nên phục vụ,
 3. không biết rõ các pháp nên thân cận,
 4. không biết rõ các pháp không nên thân cận,

Vị này:

 1. phục vụ các pháp không nên phục vụ,
 2. không phục vụ các pháp nên phục vụ,
 3. thân cận các pháp không nên thân cận,
 4. không thân cận các pháp nên thân cận.

Vị này:

 1. vì phục vụ các pháp không nên phục vụ,
 2. không phục vụ các pháp nên phục vụ,
 3. vì thân cận các pháp không nên thân cận,
 4. không thân cận các pháp nên thân cận,

Cho nên:

 1. các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tăng trưởng;
 2. các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt.

Vì sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì người ấy không có trí đối với pháp này.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-trung-bo-tap-i-46-dai-kinh-phap-hanh-mahadhammasamadana-sutta