Sa môn, Bà la môn là gì

Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn.

Xem chi tiết:

Kinh Trường Bộ – Tập I – 08. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda sutta)