Xuất gia là gì

  1. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì trên đường đi đến ngự uyển thấy một vị xuất gia, đầu trọc, đắp áo cà sa. Thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: “Này khanh, người này đã làm gì, mà đầu người ấy lại khác đầu của những người khác, và áo của người ấy cũng khác áo của những người khác?” – “Tâu Hoàng tử, người ấy được gọi là người xuất gia!” – “Này khanh, sao người ấy được gọi là người xuất gia?” – “Tâu Hoàng tử, xuất gia nghĩa là khéo tu phạm hạnh, khéo tu tịnh hạnh, khéo hành thiện nghiệp, khéo hành công đức nghiệp, khéo giữ không hại chúng sanh, khéo có lòng từ đối với chúng sanh!” – “Này khanh, hãy đánh xe đến gần vị xuất gia”. – “Thưa vâng, Hoàng tử”.

Xem chi tiết: Tụng phẩm II kinh Đại Bổn

Kinh Trường Bộ – Tập I – 14. Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta)