1 người thầy gương mẫu

26. “Thế Tôn

  1. nói gì thì làm vậy,
  2. làm gì thời nói vậy,
  3. một vị nói gì thì làm vậy,
  4. làm gì thì nói vậy,
  5. thành tựu các pháp và
  6. tùy pháp như vậy,

chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn.

Xem chi tiết:

Kinh Trường Bộ – Tập II – 19. Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahàgovinda sutta)