14 loại cúng dường phân theo hạng người (Quan trọng)

Có mười bốn loại cúng dường phân loại theo hạng người.

 1. Bố thí các đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, là cúng dường thứ nhất, phân loại theo hạng người.
 2. Bố thí các vị Ðộc Giác Phật, là cúng dường thứ hai, phân loại theo hạng người.
 3. Bố thí các bậc A-la-hán, đệ tử Như Lai, là cúng dường thứ ba, phân loại theo hạng người.
 4. Bố thí các vị trên con đường chứng quả A-la-hán là cúng dường thứ tư, phân loại theo hạng người.
 5. Bố thí các vị chứng quả Bất lai, là cúng dường thứ năm, phân loại theo hạng người.
 6. Bố thí các vị trên con đường chứng quả Bất lai là cúng dường thứ sáu, phân loại theo hạng người.
 7. Bố thí các vị chứng quả Nhất lai là cúng dường thứ bảy, phân loại theo hạng người.
 8. Bố thí các vị trên con đường chứng quả Nhất lai là cúng dường thứ tám, phân loại theo hạng người.
 9. Bố thí các vị chứng quả Dự lưu là cúng dường thứ chín, phân loại theo hạng người.
 10. Bố thí các vị trên con đường chứng quả Dự lưu là cúng dường thứ mười, phân loại theo hạng người.
 11. Bố thí những vị ngoại học (bahiraka) đã ly tham trong các dục vọng là cúng dường thứ mười một, phân loại theo hạng người.
 12. Bố thí những phàm phu gìn giữ giới luật là cúng dường thứ mười hai, phân loại theo hạng người.
 13. Bố thí những phàm phu theo ác giới là cúng dường thứ mười ba, phân loại theo hạng người.
 14. Bố thí các loại bàng sanh là cúng dường thứ mười bốn, phân loại theo hạng người.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập III – 142. Kinh Phân biệt cúng dường (Dakkhinàvibhanga sutta)