14 mức độ công đức khi bố thí

Tại đây, này Ananda:

 1. Sau khi bố thí cho các loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức.
 2. Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức.
 3. Sau khi bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn lần công đức.
 4. Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn ức lần công đức.
 5. Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự lưu, cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức.
 6. Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Dự lưu?
 7. Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Nhất lai?
 8. Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất lai?
 9. Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Bất lai?
 10. Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Bất lai?
 11. Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A-la-hán?
 12. Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán, đệ tử Như Lai?
 13. Còn nói gì đến những vị Ðộc Giác Phật?
 14. Còn nói gì đến các Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác?

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập III – 142. Kinh Phân biệt cúng dường (Dakkhinàvibhanga sutta)