4 hạng người có mặt ở trên đời

Này Bà-la-môn, ở đây có bốn hạng người này có mặt ở trên đời. Thế nào là bốn?

  1. Ở đây, này Bà-la-môn, có người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình.
  2. Ở đây, này Bà-la-môn, có người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người.
  3. Ở đây, này Bà-la-môn, có người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người.
  4. Ở đây, này Bà-la-môn, có người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Người ấy không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể.

 

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập II – 94. Kinh Ghotamukha (Ghotamukha sutta)

Và:

Kinh Trung Bộ – Tập II – 60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta) (Quan trọng)

Và:

 

Kinh Trung Bộ – Tập II – 51. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutta)

(VIII) (198) Tự Hành Hạ Mình

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là bốn?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, và hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Hạng người ấy không hành khổ mình, không hành khổ người, hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể.

Xem chi tiết:

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IV – Bốn Pháp – XX. Ðại Phẩm