4 loại bạn chân thật

21. Này Gia chủ tử, bốn loại bạn này phải được xem là bạn chân thật:

 1. Người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chân thật;
 2. người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui phải được xem là bạn chân thật;
 3. người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là bạn chân thật;
 4. người bạn có lòng thương tưởng phải được xem là bạn chân thật.

22. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chân thật:

 1. Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật,
 2. che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng dật,
 3. là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi,
 4. khi bạn có công việc sẽ giúp đỡ cho bạn của cải gấp hai lần những gì bạn thiếu.

Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ phải được xem là người bạn chân thật.

23. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui phải được xem là người bạn chân thật:

 1. Nói cho bạn biết điều bí mật của mình;
 2. giữ gìn kín điều bí mật của bạn;
 3. không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn;
 4. dám hy sinh thân mạng vì bạn.

Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui phải được xem là người bạn chân thật.

24. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật:

 1. Ngăn chận bạn không làm điều ác;
 2. khuyến khích bạn làm điều thiện;
 3. cho bạn nghe điều bạn chưa nghe;
 4. cho bạn biết con đường lên cõi chư Thiên.

Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật.

25. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật:

 1. Không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn;
 2. hoan hỷ khi bạn gặp may mắn;
 3. ngăn chận những ai nói xấu bạn;
 4. khuyến khích những ai tán thán bạn.

Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.

 1. Thiện thệ thuyết giảng xong, bậc Ðạo Sư lại giảng thêm:

Bạn sẵn sàng giúp đỡ,
Bạn chung thủy khổ vui,
Bạn khuyến khích lợi ích,
Bạn có lòng thương tưởng.
Biết rõ bốn bạn này,
Người trí phục vụ họ,
Như mẹ đối con ruột.
Người trí giữ giới luật,
Sáng như lửa đồi cao.
Người tích trữ tài sản,
Như cử chỉ con ong.
Tài sản được chồng chất,
Như ụ mối đùn cao,
Người cư xử như vậy,
Chất chứa các tài sản,
Vừa đủ để lợi ích
Cho chính gia đình mình.
Tài sản cần chia bốn
Ðể kết hợp bạn bè:
Một phần mình an hưởng,
Hai phần dành công việc,
Phần tư, phần để dành,
Phòng khó khăn hoạn nạn.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta