4 loại hào quang

(I) (141) Hào Quang.

– Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hào quang. Thế nào là bốn?

Hào quang mặt trăng, hào quang mặt trời, hào quang ngọn lửa, hào quang trí tuệ.

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hào quang này. Và này các Tỷ-kheo, loại tối thượng trong bốn loại hào quang là hào quang trí tuệ.

Xem chi tiết:

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IV – Bốn Pháp – XV. Phẩm Ánh Sáng