4 nghiệp gây phiền não

Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ? Này Gia chủ tử, đó là:

  1. nghiệp phiền não sát sanh,
  2. nghiệp phiền não trộm cắp,
  3. nghiệp phiền não tà dâm,
  4. nghiệp phiền não nói láo.

Bốn nghiệp phiền não này đã được trừ diệt.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.

  1. Thiện thệ thuyết giảng xong, bậc Ðạo Sư lại giảng thêm:

Sát sanh và trộm cắp,
Nói láo, lấy vợ người,
Kẻ trí không tán thán,
Những hạnh nghiệp như vậy.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta