4 sự cần né tránh

Này Ananda, có bốn tránh sự này. Thế nào là bốn?

  1. Tránh sự khởi lên do tranh luận,
  2. Tránh sự khởi lên do chỉ trích,
  3. Tránh sự khởi lên do phạm giới tội,
  4. Tránh sự khởi lên do trách nhiệm (kiccadhikaranam: hành tránh sự).

Những pháp này, này Ananda, là bốn tránh sự.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập III – 104. Kinh Làng Sama (Sàmagàma sutta)